back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ak si niekto myslí, že sa fakticky nič nestalo, možno policajta disciplinárne potrestajú a vyriešené, tak ho ľahko vyvediem z omylu lebo táto záležitosť je závažnejšia a zložitejšia.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Niekoľko poznámok k vyhotoveniu a zverejneniu videonahrávky „rozhovoru“ so zadržaným Jurajom C. a jeho „priznaniu“ k motívu spáchaného zločinu voči poškodenému Ficovi.
Ak si niekto myslí, že sa fakticky nič nestalo, možno policajta disciplinárne potrestajú a vyriešené, tak ho ľahko vyvediem z omylu lebo táto záležitosť je závažnejšia a zložitejšia.
Po tom, čo bol Juraj C. zadržaný príslušníkmi polície priamo na mieste činu na námestí v Handlovej okamžite po pokuse úkladne zavraždiť pošk. R. Fica, tak bol eskortovaný do policajných priestorov, kde mal byť bez meškania odovzdaný k ďalším vyšetrovacím úkonom príslušnému vyšetrovateľovi PZ. Zadržaním podozrivej osoby bolo zároveň začaté trestné stíhanie vo veci daného zločinu.
Je nepodstatné, či pred alebo po jeho odovzdaní vyšetrovateľovi sa podozrivá osoba Juraj C. nachádzala na chodbe, kde s ním policajt vykonávajúci jeho stráženie vykonal rozhovor k spáchanému zločinu, z ktorého časť videonahrávky v dĺžke 21 sekúnd bola mediálne zverejnená. Základnou zásadou strážiaceho policajta je nenadväzovať s predvedenou osobou rečový kontakt a najmä neklásť mu k spáchanému skutku žiadne otázky.
Je preto možné vylúčiť, že by išlo o rozhovor ( napr. operatívne vyťažovanie), na ktorý dal predchádzajúci súhlas príslušný vyšetrovateľ, čo dokazuje aj fakt, že takéto úkony sa nevykonávajú na chodbe ale v úradných miestnostiach.
Z tohto dôvodu sa jedná o flagrantné porušenie povinností policajta, ktoré ešte zdôraznil tým, že si rozhovor nahral a následne ho (aspoň časť) poskytol na zverejnenie. Tento rozhovor bol vykonaný a zaznamenaný policajtom bez vyšetrovacích právomocí, mimo prípravného trestného konania, takže sa jedná o nezákonný dôkaz nepoužiteľný v trestnom konaní, ktorý však bol v konečnom dôsledku zneužitý na tlačovke na politickú propagandu ministrom Šutaj Eštokom.
V danom prípade sa k osobe „neznámeho policajta“ nejedná len o podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa (§ 326 TZ), ale aj o trestný čin „porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1, 3, písm. a) Trestného zákona s trestom odňatia slobody od 6 mesiacov do 5 rokov (trestný čin spáchal ako verejný činiteľ).
Podstata trestnosti skutku spočíva v tom, že podozrivý policajt „porušil dôvernosť neverejne prednesených slov tým, že ho neoprávnene zachytil záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupnil tretej osobe a inému (Jurajovi C.) tým spôsobil vážnu ujmu na právach“.
A aby toho nebolo dosť, tak tou „treťou osobou“, ktorej policajt protizákonne sprístupnil zhotovený videozáznam boli okrem médií, predpokladám aj jeho služobne nadriadení a informácie z neho (pokiaľ neobdržal aj videozáznam) dostal aj samotný minister vnútra SR Šutaj Eštok.
„Spôsobenie vážnej ujmy na právach“ Jurajovi C. predstavuje zverejnenie videonahrávky a informácií z nej, čo bol najmä značný zásah do jeho práva „na spravodlivý proces“, ktoré je jedným zo základných ľudských práv, ktoré je garantované každému jednotlivcovi v demokratickom právnom štáte t. j. rovnako nezaujato pristupovať k stranám sporu zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdov. V podmienkach slovenského právneho poriadku je toto ľudské právo garantované Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Listinou základných práv a slobôd a tiež Chartou základných práv Európskej únie.
Značná intenzita porušenia práva Juraja C. na spravodlivý proces dokazuje fakt, že nezákonne vyhotovená videonahrávka bola zverejnená len niekoľko hodín od spáchania zločinu a to tak v médiách ale aj ústne podanými informáciami z nej na tlačovej konferencii ministrom vnútra Šutaj Eštokom. Tieto negatívne následky už nie je možné v celom ich rozsahu napraviť.
Za tohto stavu tiež nemožno stopercentne vylúčiť, či ešte pred procesným výsluchom so zadržanou osobou Jurajom C. došlo zo strany policajtov k ovplyvňovaniu jeho výpovede týkajúcej sa motívu jeho konania.
Ak politikom vládnej koalície tak záleží na ochrane ľudských práv a slobôd, tak toto sa stalo teraz slovenskému občanovi, počas ich vládnutia.
Zdroj: FB
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články