back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Základná škola J. Fándlyho – krok k udržateľnosti s fotovoltickými panelmi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mesto Sereď hľadá možnosti zníženia nákladov na energie na prevádzku budov škôl, ktorých je zriaďovateľom. Jednou z možností je vybudovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 07. 02. 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro v tejto výzve uspel s projektom fotovoltickej elektrárne na ZŠ J. Fándlyho. „Pri získavaní externých zdrojov, vďaka ktorým šetríme rozpočet mesta a zveľaďujeme verejný majetok, sa jedná o náročný manažment. Prípravu, písanie a podávanie projektu strieda jeho implementácia a vyúčtovávanie. Aktuálne sme úspešne zvládli takmer všetky kroky a očakávame, kedy finančné prostriedky nabehnú na účet mesta. Očakávame aj takzvanú funkčnú skúšku od Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, čím projekt dostane finálny punc,“ objasnil celý proces úspešného projektu Bíro. Doplnil, že v nasledovných piatich rokoch sa bude zrealizovaný projekt monitorovať.

Škola tak už tri mesiace získava elektrickú energiu udržateľným spôsobom z fotovoltických panelov na streche svojej budovy. Tie sú od 15.12.2023 v riadnej prevádzke, zatiaľ však vyrábajú maximálne iba toľko el. energie ktorú v daný okamih škola spotrebuje. Od spustenia elektrárne ušetrila škola približne 2 620 eur, pričom s pribúdajúcimi slnečnými dňami je očakávaná väčšia úspora. Riaditeľka školy Renáta Šidlíková upresnila, koľko percent spotreby energie pokryje fotovoltika: „V zimných mesiacoch 20% spotreby, v letných mesiacoch očakávame 50% a viac. Pri mesačných platbách za elektrinu cca 4 000 eur mesačne je to vítaná úspora, keďže v tomto roku sme od Ministerstva školstva žiadne dofinancovanie energií nedostali.“

Na streche budovy je nainštalovaných 222 fotovoltických panelov od spoločnosti SolarEnergia, s.r.o. Bratislava. Na ich hodnote 106 318 eur sa mesto spolupodieľalo 5%. Pred ich osadením prebehla rozsiahla oprava strechy, ktorá bola naposledy rekonštruovaná pred 14 rokmi spoločne so zateplením budovy. Práce zrealizovala firma Pikvip, ktorá strechu pokryla fóliou Fatrafol. Tento krok bol nevyhnutný na zabezpečenie bezproblémového a efektívneho fungovania solárnych panelov. „Na jeseň 2023 investičné oddelenie mesta zabezpečilo opravu havarijného stavu strechy, bez čoho by sa fotovoltické zariadenia nemohli inštalovať. Z rozpočtu mesta sa na túto predpripravenú časť projektu investovalo približne 38-tisíc eur,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.

Od uvedenia od prevádzky škola ušetrila 4 tony uhlia, ktoré by boli potrebné na pokrytie jej spotreby. Ušetrili tak i 4,74 tony oxidu uhličitého, ktorý by vznikol pri výrobe energie z neobnoviteľných zdrojov. Tým, že škola využíva fotovoltické panely nielen prispieva k zníženiu uhlíkovej stopy ale zároveň poskytuje vzdelávaciu platformu pre svojich žiakov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. „Výroba elektriny zo slnka má aj silný edukačný rozmer. Sme Zelená škola a všetky naše vyučovacie aj mimovyučovacie aktivity majú vždy aj environmentálny rozmer. Na rôznych zaujímavých aktivitách súvisiacich s výrobou elektriny z alternatívnych zdrojov žiaci pracujú na rôznych vyučovacích hodinách napr. matematiky, fyziky, prírodovedy, ekológie, techniky. Je pre nás dôležité, že fotovoltická elektráreň nám pomáha znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie, čo je aj hlavným cieľom Zelených škôl. Náš program je zameraný na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja. Pomáha nám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie,“ ukončuje riaditeľka Šidlíková.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články