back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ako nás poslancov zase „podviedli“ – namiesto výpovede z nájmu, dostáva neplatič pôžičku.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Na zastupiteľstve konanom 13. 2. 2020 sme prerokovávali bod č 9 s názvom Súhlas Mestského zastupiteľstva k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (MsBP) Predkladateľom tohto návrhu je konateľ bytového podniku a prednosta úradu Ing Krajčovič. Chcem zdôrazniť, že tento návrh MUSEL schváliť aj primátor Tomčányi, nakoľko on je predseda valného zhromaždenia Mestského bytového podniku. A bez jeho súhlasu a jeho vedomia by Krajčovič tento návrhu určite nepredložil, nakoľko ak by s ním Tomčányi nesúhlasil, tak by ho bolo zbytočné predkladať.

O čo teda konkrétne ide?

Ide o to, že sme mali schváliť poskytnutie pôžičky vo výške 90 000 eur z prostriedkov MsBP čo podľa mňa zároveň znamená s prostriedkov mesta. Nakoľko mesto má 100% majetkovú účasť v tomto mestskom podniku.

Aké materiály sme k rozhodnutiu dostali?

1, V podstate oznámenie, kde nám konateľ Ing Krajčovič oznamuje, že má možnosť zúročiť cca 90 000 eur na pôžičku na 1 rok s úrokom 2,5% a pomôže to aj potrebám obyvateľov mesta.

2, Návrh na uznesenie v dvoch bodoch a to že

- Článok pokračuje pod reklamou -

a, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o voľných finančných prostriedkoch spoločnosti Mestský bytový podnik

b, schvaľuje poskytnutie pôžičky vo výške 90 000 eur na dobu 1 rok s úrokom 2,5% v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Očakávali by ste že ešte niečo, na základe čoho by sme sa mali zodpovedne rozhodnúť? Každý normálny človek by to očakával. Skutočnosť je však taká že sme nedostali nič viac.

Až na zastupiteľstve som sa dozvedel komu vlastne máme poskytnúť tento úver. Dovtedy som to ani netušil. Dozvedel som sa, že je to pre firmu pána Šipku. Oficiálne mi to však nikto nepovedal.

Keď som namietal a nielen ja, ale aj napríklad kolega Hanus a ďalší, že čo sú toto za spôsoby že o firme ktorej ideme požičať 90 000 neviem po stránke ekonomickej vôbec nič, neviem aké má záväzky, aký má majetok, čím nám bude ručiť, tak som od prednostu dostal odpoveď, že v podstate to nie je moja vec, že on ako konateľ ručí svojim majetkom. Mňa jeho majetok nezaujíma. Je mi jedno, že ním ručí. Nech si s ním robí čo chce, nech ho hoci aj rozdá chudobným. Ja nie som zodpovedný za jeho majetok. Ja som zodpovedný za mestský majetok a to či on ručí svojim majetkom alebo nie je jeho vec.

Po tomto masírovaní sa súhlas s poskytnutím pôžičky schválil.

ČO SOM SA VŠAK DNES DOZVEDEL?

Dozvedel som sa, že firma pána Šipku dlhuje ku dnešnému dňu nájomné za budovu na Garbiarskej ulici. A o tom vedel aj primátor Tomčányi a napriek tomu na zastupiteľstve nepovedal nič a držal bobríka mlčanlivosti aj spolu s Krajčovičom. Hneď ako som sa túto informáciu dozvedel, išiel som si ju overiť na Mestský úrad. Cestou na úrad som stretol Krajčoviča a pýtal som sa ho, či pán Šipka dlhuje mestu nájomné. Najprv sa tváril že nevie o čom hovorím a potom mi to potvrdil.

Na meste som sa však dozvedel šokujúcu informáciu. A síce, že pán Šipka nedlhuje jedno nájomné ale hneď dve. Bol viackrát vyzvaný na zaplatenie nájomného čo sa nestalo. Zároveň bol upovedomený, že na najbližšom zastupiteľstve bude predložený návrh na výpoveď z nájmu to znamená na zrušenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti. A túto výzvu ktorá mu bola doručená podpísal samotný primátor Tomčányi.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Výzvu poslalo mesto Sereď firme LRL Profitech sro Sereď 9. 12. 2019

Citujem:

Vec: Výzva k úhrade nájomného

Mesto Sereď Vám listom zo dňa 12.11.2019 zaslalo výzvu k úhrade nájomného za budovu s pozemkom na Garbiarskej ul. č. 3964, 926 01 Sereď, ktorú užívate na základe nájomnej zmluvy zo dňa 26. 11. 2017 a to vo výške 20 500 eur, v termíne do 5 dní od prevzatia výzvy, t.j. 23. 11. 2019. Napriek tejto výzve (a predchádzajúcim e-mailovým upozorneniam) ste tak do dnešného dňa neurobili. Vyzývame Vás, aby ste bezodkladne uhradili celú výšku nájomného, t.j. 20 500 eur slovom dvadsaťtisícpäťsto na účet mesta vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN SK7409……..

V prípade ak dlžnú sumu neuhradíte, najneskôr v termíne do 23. 12. 2019 na najbližšie rokovanie MsZ predložíme materiál, predmetom ktorého bude schválenie výpovede nájmu v zmysle článku VIII. ods. 2, pism. d) citovanej nájomnej zmluvy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z Vašej strany nepríde k splneniu si povinnosti v zmysle tejto výzvy, mesto bude predmetnú záležitosť riešiť súdnou cestou, pričom budeme požadovať i zaplatenie úrokov z omeškania, trov súdneho konania a trov právneho zastúpenia.

Ing Martin Tomčányi

primátor mesta

teraz fakty zo zmluvy:

Článok V. odstavec 1,

- Článok pokračuje pod reklamou -

Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 eur/predmet nájmu/rok

(v ďalšom článku sa hovorí o zvýšení nájomného o infláciu)

odstavec 2, Nájomné je splatné: ročne, do 10-teho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou na účet mesta uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VIII Skončenie zmluvy

Odstavec 2,

Prenajímateľ (rozumej mesto Sereď) môže túto zmluvu vypovedať:

písmeno d, ak je nájomca (rozumej firma LRL PROFITECH)

v omeškaní s úhradou nájomného 30 dní odo dňa splatnosti

Takže ak tomu dobre rozumiem pán Šipka dlhuje nájomné za dva roky a síce 2019 a 2020 čo je minimálne 41 000 eur.

Preto sa pýtam, prečo primátor Tomčányi v liste adresovanom firme LRL Profitech píše pánovi Šipkovi, že na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, to znamená toho kde sme schvaľovali pánovi Šipkovi pôžičku vo výške 90 000 eur nepredložil materiál s názvom Schválenie výpovede z nájmu, ale predložil materiál o poskytnutí pôžičky? Nejedná sa náhodou o nejaký druh korupcie?

Napríklad aj pre toto sme na tom istom zastupiteľstve schvaľovali že primátor Tomčányi je oprávnený nakladať s majetkovými právami do výšky schváleného rozpočtu?

Keď si požiadate o príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur musíte doložiť že voči mestu nemáte žiadne podlžnosti. Keď sociálna komisie schvaľuje pre ľudí v hmotnej núdzi 30 eur, taktiež musia doložiť že mestu nič nedlhujú. A tu niekto dv krát nezaplatí nájomné za 41 000 eur a my súhlasíme s pôžičkou.

A ešte v krátkosti o schválení novej právomoci primátora a síce, že je oprávnený nakladať s majetkovými právami mesta do výšky schváleného rozpočtu.

V materiáloch, ktoré som dostal ako poslanec sa nič také neuvádzalo. A ani keď to budete hľadať v materiáloch na stránke mesta, tak tam nič takéto nenájdete. Som si istý že to nebolo ani v komisiách. A zrazu pani Červeňová prečítala takéto uznesenie. Mne to pripadá ako riadny podvod na poslancoch.

Po prečítaní uznesenia je normálne, aby sa primátor spýtal, či má niekto niečo k predloženému návrhu uznesenia. On tak neurobil a dal okamžite o uznesení hlasovať. A k tej výške s ktorou môže nakladať.

Máme rozpočet takmer 15,5 milióna eur. Viete si predstaviť, že primátor sám môže rozhodovať o takejto výške? A to sa schválilo len preto, že asi nikto okrem zainteresovaných netušil, že v našich materiáloch bude niečo úplne iné, než v návrhu uznesenia ktoré sa nakoniec schválilo. Pýtam sa ako je toto vôbec možné? Kto tým čo sleduje? A na čo sme tam vôbec my poslanci?

Á prepáčte, zabudol som, my sme tam len takí tajtrlíci ktorí sú len na to, aby zahladzovali jeho prípadné prešľapy a prešľapy jeho podriadených.

V prílohe prikladám materiál, ktorý sme ako poslanci dostali a kde nie je ani zmienka o nakladaní s majetkovými právami do výšky schváleného rozpočtu.

Materiály dodatok 3 Zásady hopodárenia

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img