Ako nás poslancov zase „podviedli“ – namiesto výpovede z nájmu, dostáva neplatič pôžičku.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na zastupiteľstve konanom 13. 2. 2020 sme prerokovávali bod č 9 s názvom Súhlas Mestského zastupiteľstva k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (MsBP) Predkladateľom tohto návrhu je konateľ bytového podniku a prednosta úradu Ing Krajčovič. Chcem zdôrazniť, že tento návrh MUSEL schváliť aj primátor Tomčányi, nakoľko on je predseda valného zhromaždenia Mestského bytového podniku. A bez jeho súhlasu a jeho vedomia by Krajčovič tento návrhu určite nepredložil, nakoľko ak by s ním Tomčányi nesúhlasil, tak by ho bolo zbytočné predkladať.

O čo teda konkrétne ide?

Ide o to, že sme mali schváliť poskytnutie pôžičky vo výške 90 000 eur z prostriedkov MsBP čo podľa mňa zároveň znamená s prostriedkov mesta. Nakoľko mesto má 100% majetkovú účasť v tomto mestskom podniku.

Aké materiály sme k rozhodnutiu dostali?

1, V podstate oznámenie, kde nám konateľ Ing Krajčovič oznamuje, že má možnosť zúročiť cca 90 000 eur na pôžičku na 1 rok s úrokom 2,5% a pomôže to aj potrebám obyvateľov mesta.

2, Návrh na uznesenie v dvoch bodoch a to že

a, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o voľných finančných prostriedkoch spoločnosti Mestský bytový podnik

b, schvaľuje poskytnutie pôžičky vo výške 90 000 eur na dobu 1 rok s úrokom 2,5% v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Očakávali by ste že ešte niečo, na základe čoho by sme sa mali zodpovedne rozhodnúť? Každý normálny človek by to očakával. Skutočnosť je však taká že sme nedostali nič viac.

Až na zastupiteľstve som sa dozvedel komu vlastne máme poskytnúť tento úver. Dovtedy som to ani netušil. Dozvedel som sa, že je to pre firmu pána Šipku. Oficiálne mi to však nikto nepovedal.

Keď som namietal a nielen ja, ale aj napríklad kolega Hanus a ďalší, že čo sú toto za spôsoby že o firme ktorej ideme požičať 90 000 neviem po stránke ekonomickej vôbec nič, neviem aké má záväzky, aký má majetok, čím nám bude ručiť, tak som od prednostu dostal odpoveď, že v podstate to nie je moja vec, že on ako konateľ ručí svojim majetkom. Mňa jeho majetok nezaujíma. Je mi jedno, že ním ručí. Nech si s ním robí čo chce, nech ho hoci aj rozdá chudobným. Ja nie som zodpovedný za jeho majetok. Ja som zodpovedný za mestský majetok a to či on ručí svojim majetkom alebo nie je jeho vec.

Po tomto masírovaní sa súhlas s poskytnutím pôžičky schválil.

ČO SOM SA VŠAK DNES DOZVEDEL?

Dozvedel som sa, že firma pána Šipku dlhuje ku dnešnému dňu nájomné za budovu na Garbiarskej ulici. A o tom vedel aj primátor Tomčányi a napriek tomu na zastupiteľstve nepovedal nič a držal bobríka mlčanlivosti aj spolu s Krajčovičom. Hneď ako som sa túto informáciu dozvedel, išiel som si ju overiť na Mestský úrad. Cestou na úrad som stretol Krajčoviča a pýtal som sa ho, či pán Šipka dlhuje mestu nájomné. Najprv sa tváril že nevie o čom hovorím a potom mi to potvrdil.

Na meste som sa však dozvedel šokujúcu informáciu. A síce, že pán Šipka nedlhuje jedno nájomné ale hneď dve. Bol viackrát vyzvaný na zaplatenie nájomného čo sa nestalo. Zároveň bol upovedomený, že na najbližšom zastupiteľstve bude predložený návrh na výpoveď z nájmu to znamená na zrušenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti. A túto výzvu ktorá mu bola doručená podpísal samotný primátor Tomčányi.

Výzvu poslalo mesto Sereď firme LRL Profitech sro Sereď 9. 12. 2019

Citujem:

Vec: Výzva k úhrade nájomného

Mesto Sereď Vám listom zo dňa 12.11.2019 zaslalo výzvu k úhrade nájomného za budovu s pozemkom na Garbiarskej ul. č. 3964, 926 01 Sereď, ktorú užívate na základe nájomnej zmluvy zo dňa 26. 11. 2017 a to vo výške 20 500 eur, v termíne do 5 dní od prevzatia výzvy, t.j. 23. 11. 2019. Napriek tejto výzve (a predchádzajúcim e-mailovým upozorneniam) ste tak do dnešného dňa neurobili. Vyzývame Vás, aby ste bezodkladne uhradili celú výšku nájomného, t.j. 20 500 eur slovom dvadsaťtisícpäťsto na účet mesta vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN SK7409……..

V prípade ak dlžnú sumu neuhradíte, najneskôr v termíne do 23. 12. 2019 na najbližšie rokovanie MsZ predložíme materiál, predmetom ktorého bude schválenie výpovede nájmu v zmysle článku VIII. ods. 2, pism. d) citovanej nájomnej zmluvy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z Vašej strany nepríde k splneniu si povinnosti v zmysle tejto výzvy, mesto bude predmetnú záležitosť riešiť súdnou cestou, pričom budeme požadovať i zaplatenie úrokov z omeškania, trov súdneho konania a trov právneho zastúpenia.

Ing Martin Tomčányi

primátor mesta

teraz fakty zo zmluvy:

Článok V. odstavec 1,

Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000 eur/predmet nájmu/rok

(v ďalšom článku sa hovorí o zvýšení nájomného o infláciu)

odstavec 2, Nájomné je splatné: ročne, do 10-teho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou na účet mesta uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VIII Skončenie zmluvy

Odstavec 2,

Prenajímateľ (rozumej mesto Sereď) môže túto zmluvu vypovedať:

písmeno d, ak je nájomca (rozumej firma LRL PROFITECH)

v omeškaní s úhradou nájomného 30 dní odo dňa splatnosti

Takže ak tomu dobre rozumiem pán Šipka dlhuje nájomné za dva roky a síce 2019 a 2020 čo je minimálne 41 000 eur.

Preto sa pýtam, prečo primátor Tomčányi v liste adresovanom firme LRL Profitech píše pánovi Šipkovi, že na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, to znamená toho kde sme schvaľovali pánovi Šipkovi pôžičku vo výške 90 000 eur nepredložil materiál s názvom Schválenie výpovede z nájmu, ale predložil materiál o poskytnutí pôžičky? Nejedná sa náhodou o nejaký druh korupcie?

Napríklad aj pre toto sme na tom istom zastupiteľstve schvaľovali že primátor Tomčányi je oprávnený nakladať s majetkovými právami do výšky schváleného rozpočtu?

Keď si požiadate o príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur musíte doložiť že voči mestu nemáte žiadne podlžnosti. Keď sociálna komisie schvaľuje pre ľudí v hmotnej núdzi 30 eur, taktiež musia doložiť že mestu nič nedlhujú. A tu niekto dv krát nezaplatí nájomné za 41 000 eur a my súhlasíme s pôžičkou.

A ešte v krátkosti o schválení novej právomoci primátora a síce, že je oprávnený nakladať s majetkovými právami mesta do výšky schváleného rozpočtu.

V materiáloch, ktoré som dostal ako poslanec sa nič také neuvádzalo. A ani keď to budete hľadať v materiáloch na stránke mesta, tak tam nič takéto nenájdete. Som si istý že to nebolo ani v komisiách. A zrazu pani Červeňová prečítala takéto uznesenie. Mne to pripadá ako riadny podvod na poslancoch.

Po prečítaní uznesenia je normálne, aby sa primátor spýtal, či má niekto niečo k predloženému návrhu uznesenia. On tak neurobil a dal okamžite o uznesení hlasovať. A k tej výške s ktorou môže nakladať.

Máme rozpočet takmer 15,5 milióna eur. Viete si predstaviť, že primátor sám môže rozhodovať o takejto výške? A to sa schválilo len preto, že asi nikto okrem zainteresovaných netušil, že v našich materiáloch bude niečo úplne iné, než v návrhu uznesenia ktoré sa nakoniec schválilo. Pýtam sa ako je toto vôbec možné? Kto tým čo sleduje? A na čo sme tam vôbec my poslanci?

Á prepáčte, zabudol som, my sme tam len takí tajtrlíci ktorí sú len na to, aby zahladzovali jeho prípadné prešľapy a prešľapy jeho podriadených.

V prílohe prikladám materiál, ktorý sme ako poslanci dostali a kde nie je ani zmienka o nakladaní s majetkovými právami do výšky schváleného rozpočtu.

Materiály dodatok 3 Zásady hopodárenia

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. To snáď nie. To sa Tomcanyi s Krajcovicom úplne zbláznili a stratili úplne súdnosť!
  Tomu sa hovorí KULEHA. Neboli náhodou nedávno Šípka s Krajcovicom spolu niekde na dovolenke v Ázii?
  Len tak ďalej! Sebavedomost nechýba že?
  Do času !!!

 2. 😂 nestacim sa čudovať a smiať ako sa poslanci nechaju takto odrbat. Tak Šipka dlží mestu prachy a mesto mu za to este ide požičať. To uz tu nacisto niekomu dobre drbe. Pozicajte aj mne ved ja vam aspon nedlzim 😀. Tak kurva cez Šípku sa tocia vsetky lukratívne zákazky mesta, cize slusne zaraba cez tieto kšefty a este mestu neplatí. Tak mu este aj pozicajte. Myslím ze je naozaj najvyšší čas vas nakopat do zadku vyhnať z úradu a spravit vsade a na všetkých zmluvach a firmach mesta audit.

 3. To sa vymyká zdravému rozumu. Tak p.Šípka má dlh, a oni mu idú poskytnúť pôžičku? Ale akým právom? Na poskytovanie pôžičiek sú banky, nie MsBP. Akým právom p. Krajčovič myslím, že poskytuje už tretiu pôžičku. Dokedy sa bude cítiť neobmedzeným pánom? Vlastne je majiteľom MsBP. My mu tam prispievame, aby mohli šafáriť. A p. Šípka, keď nemá peniaze, nech predá z garáži!

 4. A čo iného sa dalo očakávať!! Je hamba všetkým poslancom ktorí za to vôbec zahlasovali! Môžu sa hambiť.

  Aj ja chcem požičať! Dobre sa Vám rozdáva z našich peňazí?

  Troška súdnosti, poslanci!!! Tvárite sa a falošne usmievate , resp. smejete a pľuvate občanom do tvare. To už je nehoráznosť!

 5. Ide o trestny cin porusovanie povinnosti pri sprave cudzieho majetku.. Pomozem vam podat ho. Brucho pojdes za svojou ochrankou.

 6. Hajzel, teda pardon toaleta spolocnosti Tomcanyi, NAKA uz si chysta mydlo do sprchy aj pre teba 😀

 7. ..čudujem sa že niektorí poslanci nevedia,že tam Šipka vráža svoje peniaze a objekt je stale mestský.Pokiaľ viem zaviazal sa opraviť objekt na vlastné náklady,budu tam byty a dom seniorov ale objekt bude stále mestský.AK to dokonči bude to mať stále v nájme..A mesto mu počas rekonštrukcie vyrubilo nájom o ktorom sa tu bavíme…Takže tie vyhrážky a osočovanie nie sú na mieste.

 8. Nezavadzajte! Nie je to úplne tak! Treba pozriet zmluvu!
  Nájom z každej nájomnej zmluvy treba platiť. Či nie?
  Pôžička ? To je iné kafe!
  Takze výtky na primátora, prednostu a poslancov sú na mieste!

 9. Ze ruci svojim majetkom? Ten ak vobec ma napisany na seba do 24hodin mat uz nemusi lebo ho prevedie na ineho. Krajcovic by mohol vediet ze pocas uverovania by sa mesto malo chrániť blombou jeho majetku pocas trvania úveru.

 10. Čudujem sa, ako si mohol takúto kravinu napísať. Takže bude úplne prirodzené, keď nám nebude platiť nájom a my mu budeme požičiavať peniaze, lebo on tam bude vrážať svoje peniaze. Áno, platí nájom. 20000 ročne. Ale veď to má na 50 rokov a 50 rokov bude na tom zarábať. Na bytoch, na domove dôchodcov. A v nájme to budú mať zrejme ešte aj jeho vnúčatá. Alebo si snáď myslíš, že to robí nezištne? Je filantrop a lokál patriot? Jahaha.

 11. Pán primátor, vám to vôbec neprekážalo, že dlhuje peniaze? Veď vy ste to vedeli a ste valným zhromaždením bytového podniku a aj tak ste držali bobríka mlčania a podieľali ste sa tak na schválení pôžičky? Takto chránite náš majetok?

 12. …komunalna politika je zrkadlom a odrazom politiky najvyssich zakonodarcov,parlamentu,vlady….ked nam vladne mafianska skupina smer s.r.o. s podporou retardankovej dementnej sns,tak sa vobec nieje comu cudovat,ako sa spravaju mestski zastupcovia…hnus…

 13. Je to smutné, že sa dejú takéto veci.Aj keď sa tvárime, že tu máme transparentne fungujúcu samosprávu.Primátor bol zvolený, prednosta menovaný, to ale neznamená, že si môžu bez akýchkoľvek následkov robiť takéto nekalé praktiky.Mestský majetok má slúžiť občanom mesta, mestské financie sa majú používať prípadne investovať na zlepšenie infraštruktúry, služby pre občanov atď.A nie nalievať ich vyvoleným súkromným osobám a firmám, prípadne ich rodinným príslušníkom.Bohužiaľ po 30 rokoch sme dospeli až do tohto štádia „demokracie“ – oligarchie.Funguje to v podstate ako predtým, akurát vtedy sme o tom mohli hovoriť iba potichu a teraz sa o tom nahlas hovorí a píše na sociálnych sieťach.Ale výsledok pre občana je ten istý – bezmocnosť.

 14. Približne pred dvomi rokmi v Seredi prebehlo verejné zhromaždenie občanov mesta vo veci ubytovní, kde takmer všetci vyjadrili svoj nesúhlas. Takmer v rovnakom čase bola s horeuvedenou firmou uzatvorená nájomná zmluva o budove na Garbiarskej. Nikto nevenoval pozornosť tomu, že v zmluve je okrem vybudovaní Domova pre seniorov s kapacitou 20 miest (mimochodom toto je čistý nezmysel z hľadiska ekonomického aj prevázdkového), uvedené aj vytvorenie ubytovacích kapacít. Prezentované možno ako byty, presne si nepamätám, ale vzhľadom k súkromným väzbám nájomca a prenajímateľa bolo jasné o čo ide. Že priamo v centru Serede bude jedna veľká ubytovňa. Nebolo treba meniť územný plán, nakoľko škola bola objekt občianskej vybavenosti, tak pekne krásne v tichosti sa toto ignorovalo. A teraz isto nie som sama, koho zaujíma, ako to všetko dopadne.

 15. No jednoducho. Zmluva bude bežať ďalej. Po tomto zhromaždení a následne po voľbách primátor podpísal uznesenie, ktoré schválili poslanci, ktoré povolilo ubytovňu na Novom Majeri. Ale to už bolo po voľbách a nebolo treba sa prezentovať a nepodpísať, ako pred voľbami. Pred voľbami to totiž zamietol.

 16. Týmto pozdravujem každého, kto chcel príspevok od mesta pri narodení dieťaťa a lietal ako debil od mestskej polície, až po dane či smeti, aby mal potvrdenia, že nemá nedoplatky voči mestu, aby dostal 200 éčiek. Tut niekto dlhuje tisíce a šup mu 90 litríkov.

 17. Prečo si myslíte, že chceli zmenu v rozhodovaní o majetku? Boli by tam „naši“ ľudia a budova by prešla z mestského do súkromného vlastníctva. Nájomné by sa skrtlo a pôžička by zanikla 🤔

 18. Nechápem prečo dlžník nepožiadal o pôžičku v Rakúsku a to konkrétne ich justičné orgány, alebo nápravno výchovné zariadenia keď tam má osobné kontakty.

 19. Ako sa k tomu postavila finančná a majetková komisia, resp. ako hlasovali jej členovia? Podľa záznamu z frašky ktorá bola na úrade 13.2., teda zo zastupiteľstva je jasné, že chceli odvolať práve členku tejto komisie a zamestnankyňu úradu v jednom. Ako ona v tomto prípade hlasovala? Odborníčka jedna. Ešte že ju tam ten Bystrík má. Tak veľmi ju tam chcel. Ako hlasovala? V zápisnici nie je uvedené, kto ako hlasoval. Komisia bola proti pôžičke. Ale jej predseda už mal iný názor. Teraz nech si to vyžerie.

 20. Pokiaľ mám správne informácie, tak pani Naďová hlasovala za pôžičku. Ak to nie je pravda, tak sa ospravedlňujem.

 21. Už teraz tomu rozumiem tak, že ak dôchodca bude potrebovať denný pobyt v stacionari /hovoril o ňom p. Krajčovič/ služby v ňom bude poskytovať prenajímateľ, ktorému požičiavate peniaze na jeho dokončenie, aby mohol poskytovať služby, ktoré nebudú zadarmo. Užastná ústretovosť voči dôchodcom a dobre premyslená ústretovosť k peňažným tokom pre pána ….

 22. Dá,len treba pozvať na MÚ SEREĎ poriadnu kontrolu,ale nie zasa niekoho podplatitelneho,pretože naši predstavení maju veľmi dlhé chápadlá,ale hádam sa niekto nájde kto im pozrie na prsty.

 23. Poslanci boli pravdepodobne pri hlasovaní uvedení do omylu. Možno by bolo vhodné skúmať, že tým neprišlo k naplneniu niektorej skutkovej podstaty TČ. Druhá vec, môže mestský bytový podnik poskytovať pôžičky..?

  A možno ide o „nakrúcanie“ voľného pokračovania príbehu „medzinárodné vody to istia“…

 24. Aj veľký Kočner si myslel že môže všetko. A kde je dnes? Malý Kočner si asi myslí, že tiež môže všetko. Ale jedného dňa padne kosa na kameň.

 25. obyvateľ 19. februára 2020, 20:33 at 20:33 – na Bozie mlyny by som sa v tomto pripade nespoliehal vobec.
  Sledujcu vysetrovacie spisy, uznesenia vysetrovatelov a prokuratorov a dokonca rozsudok sudu v jednom pripade a uvodnu rec sudkyne v pripade inom, ZLYHAVA ZAKON a vidim v tom KORUPCIU, klientelizmus a zneuzivanie postavenia rovnako, ako sme videli v pripade Kocnera – nebetycny ko*ot Trnka, opicka Jankovska, a teraz dokonca Mamojka.

  Na nizsich stupnoch prokuratury, sudov a policie (tam aj hodne vysoko) je stav obdobny. Prestali si davat pozor a spinavosti robia takpovediac na hulvata. Su si isti, ze na nich nik nema a nemoze a my uz do veci vidime hodne hlboko a nastastie je dostatok podkladov na to, aby o tychto ludoch a kryti spinavosti vedeli media a obcania.

 26. Toto ide na triko primátora a konateľa bytového podniku. Zatajili poslancom dlh Šipku a tak ovplyvnili hlasovanie.

 27. Odkiaľ p. Krajčovič berie peniaze na požičiavanie? Nie sú to náhodou peniaze od občianov? Kedy a pôbec Energetika splatí dlh, alebo je to pokytnutý dar, ktorý sa niekdy nesplatí? A čo má vôbec p.Krajčovič spoločné s Energetikou a p. Šipošom?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články