back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Posledný termín na zaplatenie odložených daňových priznaní

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

FS SR |MM|  Koniec júna je termínom na podanie daňového priznania (DP) pre tie daňové subjekty, ktoré si do tohto dátumu predĺžili lehotu na podanie. Keďže v tomto roku 30. jún pripadá na nedeľu, termín na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 1.júl.  Túto povinnosť si musí splniť 293 923 daňovníkov.

Finančná správa už prijala za zdaňovacie obdobie roku 2023 na dani z príjmov viac ako 1 177 000 daňových priznaní. Približne 293 tisíc daňových subjektov má predĺženú lehotu na podanie o tri mesiace do 1.júla tohto roka a tí si v týchto dňoch svoju daňovú povinnosť plnia. V tejto predĺženej lehote,  je potrebné nielen DP podať, ale aj zaplatiť daň, nakoľko iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je.

Podať DP do konca septembra môžu len tí daňovníci, ktorí podali do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov  v zahraničí. Tí si tak mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na  podanie DP do 30. júna 2024, vznikne preplatok na dani z príjmov, správca dane mu ho vráti najneskôr do 40 dní po predĺženej lehote na podanie DP. Tí, ktorí si predĺžili lehotu na  podanie DP, môžu v riadnom DP poukázať aj podiel zaplatenej dane. Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov.

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, teda do 1.7.2024 môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach, v tomto prípade však nesplní podmienku na poukázanie podielu zaplatenej dane. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
  • zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
  • iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane/platenie dane v splátkach. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj podklady preukazujúce jeho tvrdenia. Ak daňový subjekt splnenie podmienok nepreukáže, a ani správca dane nemá ich splnenie preukázané napr. dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, žiadosti nebude možné vyhovieť.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Okrem podstatných náležitostí žiadosti (kto žiadosť podáva, v akej veci, čo navrhuje a určenie jednej z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane/zaplatenia dane v splátkach), bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu. Splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške. Povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality