back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Voliči si môžu vybaviť hlasovací preukaz pre voľby do EP e-mailom alebo listom do 20. mája

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MV SR |MM|  Ministerstvo vnútra SR upozorňuje na blížiaci sa koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu mailom alebo listom. Elektronicky a listinne možno požiadať obec trvalého pobytu o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu najneskôr do pondelka 20. mája 2024. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu obci aj doručená.

Hlasovací preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a nebudú sa môcť zúčastniť na voľbách vo svojom volebnom okrsku. Voliť s ním budú môcť v ktorejkoľvek z 5 930 volebných miestností na Slovensku. Voľby do EP sa uskutočnia v sobotu 8. júna, voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku.

V žiadosti o hlasovací preukaz je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz do troch pracovných dní na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom si možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v piatok 7. júna v úradných hodinách obce.

Požiadať o hlasovací preukaz môžu okrem občanov SR aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti občanov iných štátov Únie vo voľbách vo volebnej miestnosti na Slovensku je zápis do zoznamu voličov.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Rezort vnútra pripomína, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení mu obec nový preukaz nevydá.

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže  sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Upozorňujeme, že občiansky preukaz vydaný SR alebo iným štátom, ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je v tomto prípade relevantným dokladom na preukázanie totožnosti.

Občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Slovensku hlasovať nemôžu, na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte svojho trvalého pobytu, pričom rozhodovať budú o budúcich poslancoch za daný štát EÚ. Voliť možno totiž len v jednom členskom štáte.

Viac informácií nájdete na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

  1. Nuž možno trocha od veci, ale. Mám ísť voliť do toho EP osobnosti, ktoré tam akože majú hájiť záujmy Slovače. Reku dobre . Mám však výhradu k tomu, že sa nedajú voliť dvaja zastupiči a to tak, že každý by bol z inej strany. Teda jeden zo strany x a druhý zo strany y. Poznám ich prácu tu doma veľmi dobre. Nuž, teda smola. Moji priznivci m u s i a byť iba z jedného lístočka , teda iba z jednej strany. Škoda.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

- Inzercia -spot_imgspot_img
spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality