back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

ŠŠI: Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky   

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

ŠŠI |MM| Štátna školská inšpekcia vykonala kontroly externej časti a písomnej internej časti maturitných skúšok, ktoré sa konali 14. – 17. marca 2023 na stredných školách.  

Ako uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta ŠtofkováDianovská, stredné školy sú povinné pri realizácii uvedených častí maturitnej skúšky, ako aj pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou postupovať podľa pokynov vydaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže MATURITA 2023 a dodržiavať ich.  

“Potvrdil sa naďalej pretrvávajúci stav z predchádzajúcich školských rokov. Väčšina nedostatkov sa opäť zopakovala, pričom ide aj o závažnejšie chyby, napríklad nebola zabezpečená dôsledná kontrola dokumentov prevzatých od študentov alebo nebol dodržaný čas začiatku testovania, ktorý bol stanovený v harmonograme,” povedala hlavná školská inšpektorka.   

Ďalšími porušeniami pokynov MATURITA 2023 vydaných NIVaM boli napríklad aj tieto:  

 • nezabezpečenie informovanosti žiakov o MS 2023 zverejnením kópií ukážok vyplnených odpoveďových hárkov na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste, príslušných pokynov a k nim príslušnej prílohy;  
 • nepridelenie administrátorov náhodným výberom k jednotlivým skupinám žiakov;  
 • nedodržanie postupnosti pri rozdávaní odpoveďových hárkov a testov žiakom;   
 • nedodržanie striedavého rozdania testov s rôznym kódom;  
 • nedôsledné zadávanie pokynov týkajúcich sa práce s testami pri ich administrácii a pri ich ukončovaní;   
 • nedôsledná kontrola ukončenia práce žiakov po uplynutí času na administráciu testov EČ MS;  
 • nedodržanie stanoveného času na doručenie zadaní PFIČ MS do tried;  
 • nedodržanie pokynov na ukončovanie práce PFIČ MS;  
 • nekorektné správanie administrátora pri testovaní prekladom výrazov, ako aj prekladom zadaní PFIČ MS do maďarského jazyka.  

  Pri tejto príležitosti Štátna školská inšpekcia na úrovni systému zosumarizovala niekoľko odporúčaní pre školy. Okrem iného by mali aktualizovať sieť škôl a školských zariadení s uvedením sídla/adresy školy a zosúladiť Pokyny pre ŠK s pokynmi pre administrátorov externej časti maturitnej skúšky pre predmet Matematika v časovom harmonograme. Rovnako v Pokynoch NIVaM odporučiť riaditeľom škôl určiť náhradných administrátorov či zosúladiť a spresniť začiatok administrácie externej časti maturitnej skúšky v Prílohe č. 1 s Pokynmi pre administrátora. Dôležité je aj zabezpečiť relevantné usmerňovanie predsedov PMK pri hodnotení ÚKO pri zachovaní objektivity hodnotenia.  

   “Ďalšie odporúčania sa týkajú aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tí by mali mať stanovenú minimálnu dĺžku prestávky a určený pomocný dozor počas zverejňovania zadaní písomných maturít. V skupinách s viacerými žiakmi so zdravotným znevýhodnením s rovnakým predĺžením času je potrebné stanoviť začiatok prestávky tak, aby začala v čase, keď test odovzdal posledný žiak skupiny,” uzavrela ŠtofkováDianovská.   
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články