back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Prečo by malo obecné zastupiteľstvo v Šintave dokončiť zisťovanie možného porušenia zákona exstarostom Miroslavom Holičkom?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Na poslednom obecnom zastupiteľstve v Šintave bola snaha niektorých poslancov ešte pred dokončením zisťovania a preštudovania všetkých skutočností ukončiť konanie voči exstarostovi Miroslavovi Holičkovi ,a tak sa vyhnúť tomu, aby mu bola možno udelená ďalšia pokuta. Dajme si niekoľko otázok a odpovedí v tejto súvislosti.

1, Prečo sa tým obecné zastupiteľstvo vôbec musí zaoberať?

Ústavným zákonom je v každej obci zriadená komisia, ktorá má názov Komisia na ochranu verejného záujmu. Už názov hovorí za všetko – ochrana verejného záujmu. Tejto komisii, ktorej zloženie určuje zákon a môžu v nej byť iba poslanci OZ, starostovia predkladajú majetkové a iné podania. Komisia ich preštuduje a ak zistí skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že bol porušený ústavný zákon, informuje obecné zastupiteľstvo. To ďalej koná. Komisia a následne obecné zastupiteľstvo má teda v rukách nástroj, ktorým môže brániť obec, ak starosta nekoná vo verejnom záujme. Ak toto zistí, môže mu OZ udeliť pokutu až do výšky ročného platu alebo až trest straty mandátu starostu (!)

2, Ako je chránený starosta proti svojvôli obecného zastupiteľstva?

Obecné zastupiteľstvo musí preskúmať všetky skutočnosti týkajúce sa udelenie pokuty, dať priestor dotknutej strane… Následne väčšina poslancov hlasuje o udelení pokuty. Samozrejme, že aj zastupiteľstvo sa môže mýliť. Na to pamätal aj zákon. Preto starostovi dáva možnosť odvolať sa priamo na Ústavný súd SR. Prakticky sa preskakujú všetky súdy: okresný, krajský a aj najvyšší. Takže starostu môže ochrániť ústavný súd (!). Lepšiu ochranu si ani nemôže želať.

3, Prečo bola snaha o hlasovanie o zastavení konania voči Miroslavovi Holičkovi?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Ústavný súd vo svojich výrokoch nám ako obecnému zastupiteľstvu ukladá, aby sme prešetrili všetky skutočnosti, aj keď sú obtiažne a zdĺhavé. Sám som OZ upozorňoval, že sme si nepreštudovali všetky dokumenty, ani tie, ktoré zaslal Miroslav Holička. A to už je čo povedať. Ani si nechcem predstaviť, že týmto hlasovaním chceli niektorí poslanci túto kauzu, ešte pred jej úplným zisťovaním, zamiesť pod koberec. Určite by to neprispelo spravodlivosti v našej obci.

4, Prečo to musia poslanci na každom zastupiteľstve rozoberať?

Taktiež nás to neteší, ale inú možnosť nemáme. Zákon žiada, aby konanie bolo transparentné. Všetky úkony v tejto veci môže urobiť iba obecné zastupiteľstvo. Po zistení dôkazov si môže vyžiadať ďalšie, ktoré na to nadväzujú. Taktiež OZ musí zistiť a preveriť všetky skutočnosti, ktoré Miroslav Holička uviedol na svoju obranu. To netreba opomenúť. Zisťovanie sa dá konať iba na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nie mimo jeho  zasadnutia! Ak by boli zasadnutia OZ každý mesiac, určite by sa veci riešili rýchlejšie.

5, Aká je teraz situácia v tejto veci?

Zisťovanie pravdy je náročné ako každá spravodlivosť. Miroslav Holička podal oznámenie zo zákona po termíne (až 28. 4. 2000), za čo mu hrozí pokuta. Vo svojej obrane uvádza, že podanie dal včas – a to už 23. 12. 2019 Ak by to bola pravda,  všetko by bolo v poriadku. Ale… Miroslav Holička tvrdí, že podal dve podania, aby mal právnu istotu, že splnil zákon. Poslanci, ktorí hlasovali za zastavenie konania o pokute prezentovali, že ani ich nemusel podať. Tak ako to je? Nemusel podať, a napriek tomu podal dvakrát to isté, aby mal právu istotu? Toto musí OZ vyriešiť.

6, To je dosť zložité.

Samozrejme, že to nie je jednoduché. Potrebujeme dokazovanie. Najskôr OZ zaujímalo, či bolo oznámenie Miroslava Holičku skutočne podané 23. 12. 2019 Zo zverejnených informácií je zatiaľ zrejmé, že obecný úrad v došlej pošte nemá zapísané žiadne podanie zo dňa 23. 12. 2019 od Miroslava Holičku. Iné jeho podania s inými dátumami sú v došlej pošte zapísané. Taktiež všetky (!) administratívne pracovníčky obecného úradu dali „notársky“ overené čestné prehlásenie, že dňa 23. 12. 2019 žiadnu poštu (oznámenie) od Miroslava Holičku neprevzali. Pracovníčky OÚ si zrejme hája svoju česť , a preto nemali problém podpísať čestné prehlásenie. Treba dať do pozornosti, že čestné prehlásenie s overeným podpisom má už aj svoju trestnoprávnu rovinu. O to viac si tento postoj pracovníčok OÚ vážim. OZ požiadalo Miroslava Holičku, aby zaslal notársky overené podanie zo dňa 23. 12. 2019, ktoré bolo už doručené. Bez toho, aby si ho niektorí poslanci chceli čo i len pozrieť, aj keď OZ si ho vyžiadalo, navrhovali na OZ dňa 15. 11. 2021 ukončiť konanie o pokute. Zvláštne, že nechceli vidieť dôkazy na obranu Miroslava Holičku. Osobne som navrhoval, aby sme dali zadosť dôkazom Miroslava Holičku a pozreli si ich.

7, Na obecnom zastupiteľstve boli spomínané dve právne stanoviská. O čo ide?

Obecné zastupiteľstvo si vyžiadalo od dvoch právnikov právny názor na výklad článku ústavného zákona, podľa ktorého postupujeme. Právne stanoviská boli rozdielne. Ku ktorému sa prikloniť? To je právny problém, ktoré OZ nedokáže vyriešiť. Ani to nie je jeho poslanie. My sa musíme prikloniť k jednému právnemu názoru. Osobne sa prikloním k právnemu názoru MST partners, aj keď doplnia ten, ktorý je momentálne publikovaný na stránke obce. Prečo? Je to obdobné s tým, ako keď ma bolí koleno. Snažím sa vyhľadať vynikajúceho ortopéda, aj keď môj priateľ je vynikajúci zubár. Aj lekár je špecializovaný na určité veci. Obdobe je to aj s právnikmi. Právnická kancelária MST partners je veľká právna kancelária a má za sebou niekoľko podaní, ktoré uspeli aj na ústavnom súde. Nie každý právnik podával podania na ústavný súd, ktoré boli úspešné. A možno to niektorých poslancov znervózňuje…

- Článok pokračuje pod reklamou -

8, Treba na to právnu kanceláriu?

Aby OZ posúdilo všetky informácie ohľadne možnej pokuty, ktorá by obstála aj na ústavnom súde, určite treba. Odpovede Miroslava Holičku s najväčšou pravdepodobnosťou pripravuje právna kancelária, čo mu nemožno zazlievať. Aj preto dokazovanie OZ je také zdĺhavé. Obec by si mala vybrať právnickú kanceláriu, ktorá by ju odborne a skúsenostne zastupovala. Tá by mala spravodlivo a odborne zhodnotiť všetky informácie a navrhnúť riešenie. Je to ako operácia spomínaného kolena. Samozrejme, že mi ho môže operovať chirurg, ktorého to bude prvá operácia a nemusí to dopadnúť zle. Ak však mám možnosť výberu, tak si vyberiem lekára, ktorý už zoperoval napríklad dvadsať kolien. Je veľký predpoklad, že to dopadne dobre, ale nemusí to tak byť. Rozhodujeme sa podľa odborných preferencií. A ešte jedna vec je dôležitá. Záruka. Keď obec v minulosti úspešne zastupovala na ústavnom súde právna kancelária MST partners, v zmluvných podmienkach mala, že odmena jej bude vyplatená až po úspešnom ukončení sporu. Neobvyklé? Nevýhodné pre právnu kanceláriu? Ale férové a výhodné pre obec. Zatiaľ nám táto právna kancelária do rozpočtu po odčítaní nákladov priniesla skoro 7000 eur.

9, Prečo toto všetko podstúpiť?

Mám za to, že je to dôležité. Starostu si vo voľbách volia priamo občania. Preto je v rozhodovaní  štatutárom obce, so silným mandátom. Majetkové a iné priznania, kontrola konania starostu vo verejnom záujme, chránia obec pred starostovou svojvôľou (podáva ich komisii OZ). Každý štatutár si musí byť vedomý, že tá kontrola tu je a bude. Ak sa spravodlivosť nebude uplatňovať voči  starostom na komunálnej úrovni, ako môžeme čakať, že sa to bude diať na „vyšších“ miestach? Zametania pod koberec už bolo dosť!

Ján Šimulčík, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu

Foto: (C) Miloš Majko, archív SOL / Na fotografii: Miroslav Holička

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články