back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zámer vybudovania Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Spoločnosť ewia CCE2 s.r.o. predložila zámer na vybudovanie Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE ZAVAR), ktorý bol 22. 7. 2020 zverejnený na webovej stránke obce. Keďže sa jedná zámer,  ktorý by mal v budúcnosti zásadný vplyv na obyvateľstvo nielen obce Zavar, ale aj Trnavy, Dolných Lovčíc, Brestovian a ďalších sme sa okamžite o danú situáciu začali zaujímať.

Ako občania obce, sme očakávali, že obec bezprostredne po doručení zámeru zo strany investora, bude mať záujem o objasnenie celého zámeru a zabezpečí pre nás občanov podrobné a komplexné informácie.  Keďže takáto iniciatíva zo strany obce neprichádzala, začali sa občania obce o túto tému zaujímať individuálne, rozprúdila sa diskusia na verejnej sociálnej sieti, čo podnietilo aj predstaviteľov obce zvolať verejné prerokovanie k danému investičnému zámeru.

Možno aj pod vplyvom vonkajších okolností a tlaku občanov, dňa 24. 7. 2020 starosta obce zverejnil oznam, že dňa 3. 8. 2020 o 17.00 hod. sa uskutoční v sále KD Zavar verejné prerokovanie k CCE ZAVAR.

Ďalšou iniciatívou bola individuálna snaha piatich poslancov OZ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ v čo najkratšom čase, aby sa čo najrýchlejšie rozprúdila diskusia na túto tému aj v rámci predstaviteľov obce. Poslanci požiadali o zvolanie mimoriadneho OZ dňa 24. 7. 2020 s očakávaním, že zasadnutie OZ bude zvolané zo strany starostu v priebehu 2-3 dní, no toto nebolo zo strany vedenia obce zrealizované.  (pozn. podľa zákona č. 369/1990 Zz., §12, odstavec 1 musí byť mimoriadne OZ zvolané do 15 dní).

Predmetom mimoriadneho OZ má byť najmä zhodnotenie situácie, zámeru investora, zákonných podmienok, územného plánu obce a pod.

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Prečo sa staviame negatívne?

Naše negatívne stanovisko súvisí s tým, že prevádzka takého typu je vyslovene v uvažovanej lokalite podľa územného plánu obce ZAKÁZANÁ, enormne sa zvýši dopravné zaťaženie, budú zvýšené emisie v ovzduší, zmení sa kvalita života, môže to mať negatívny dopad na cenu nehnuteľností a pod.

Taktiež sa nám nepáči obrovská kapacita navrhovanej „spaľovne“, do ktorej sa má dovážať odpad zo širokého okolia. Sme presvedčení o tom, že prevádzky tohto typu by mali byť vlastnené samosprávou, štátom. Tak ako je tomu napríklad v zahraničí – napr. vo Viedni, kde sú 4 „spaľovne“ a sú vo vlastníctve mesta, čím je zabezpečená väčšia kontrola nad dodržiavaním striktne stanovených predpisov a zároveň sú všetky príjmy (spracovanie odpadu, dodávka tepla, dodávka elektrickej energie) mestskými príjmami a využívajú sa na zvyšovanie kvality života v meste.

Výňatok z Územný plán obce – zmena 8/2012

 • neprípustné funkcie
  • bývanie
  • rekreácia, šport (detské ihriská, športoviská, cyklotrasy, automotodrom…) – základná občianska vybavenosť
  • ťažký priemysel
  • chemický priemysel
  • stavebná výroba (výroba stavebných hmôt, dielcov, prefabrikátov…)
  • výroba a distribúcia el.energie (solárne, bioplynové a veterné elektrárne)
  • spracovanie a zhodnocovanie biologického materiálu, organických surovín a odpadov
  • poľnohospodárska výroba (živočíšna produkcia)
  • všetky druhy činnosti, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi priamo či nepriamo obmedzili využitie susedných parciel (zápach, hluk, zvýšený výskyt hlodavcov…)

Ako lepšie riešenie považujeme vybudovať CCE na pozemkoch, ktoré sú v susedstve spoločnosti FCC a podľa našich informácií je ich vlastníkom Mesto Trnava. Samotné CCE by mohlo byť vo vlastníctve mesta, VÚC, štátu, financovanie by mohlo byť zabezpečené čiastočne zo zdrojov Európskej únie, príp. za pomoci úverov z komerčných bánk, resp. za účasti  súkromného investora, avšak bez majoritnej účasti, t. j. bez väčšinového, kontrolného vplyvu na CCE.

Ako je už vyššie spomínané v pondelok 3. 8. 2020 sa v priestoroch KD Zavar uskutoční verejné prerokovanie zámeru CCE ZAVAR.

Apelujeme na všetkých , ktorých táto téma zaujíma a dokážu sa tohto verejného stretnutia zúčastniť. Vaša účasť na stretnutí a na diskusii je veľmi dôležitá pre ďalšiu budúcnosť našej obce.

Občania Zavara: Dušan Chynoranský, Adriana Rakúsová, Soňa Rakúsová, Pavol Miklovič,  Michaela Pechová, Ľubomír Dobrovodský, Michal Noga a ďalší.

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Prílohy:

 1. Situácia uzmiestnenia CCE Zavar
  https://www.trnava.sk/userfiles/file/situ%C3%A1cia%20umiestnenia%20CCE%20Zavar(1).pdf
 2. Variant 1
  https://www.trnava.sk/userfiles/file/Variant%201_CCE%20Zavar(1).pdf
 3. Variant 2
  https://www.trnava.sk/userfiles/file/Variant%202_CCE%20Zavar(1).pdf
 4. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-zavar-cce-zavar-
 5. zámer CCE Zavar (https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/311476?uid=403b9ffab54c27fc6d8d1e06bb25f23bcf1f36e3
 6. Informácia pre verejnosť https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/311475?uid=403b9ffab54c27fc6d8d1e06bb25f23bcf1f36e3
 7. https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/verejnost-moze-nahliadnut-do-zameru-vybudovania-centra-cirkularnej-ekonomiky-zavar
 8. https://www.ewia.sk/
 9. https://www.finstat.sk/52652815

– – –

Prílohy pdf:

informacia-pre-verejnost-cce-zavar-rtf

MZP_CCE Zavar

situácia umiestnenia CCE Zavar(1)

Variant 1_CCE Zavar(1)

Variant 2_CCE Zavar(1)

– – –

Vizualizácia CCE ZAVAR

- Článok pokračuje pod reklamou -

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img