back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Žiadna zmluva s Koričanským na výpožičku ozvučovacej techniky DK, žiadne fakturácie ani auto na súkromné účely. Ako to s Tebou pán poslanec teda v skutočnosti je?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Na základe žiadosti poškodených žiakov konaním vtedy zamestnanca DK na dohodu a poslanca MsZ, verejného činiteľa Michala Koričanského, sme uverejnili článok s nadpisom: „Dostal chuť na punčáky, tak ich zobral (ukradol) študentom. POSLANEC.“

Pod článkom diskutujúci čitatelia  SOL mimo desiatok iných, napísali aj príspevky týkajúce sa voleného zástupcu mesta s týmto obsahom:

„A čo nato, že hudobnú aparatúru používa bez povolenia a bezplatne?
A čo nato, že hudobnú produkciu vykonáva na čierno, neplatí dane.“

Koričanský!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 04-01-2018 08:26:07 |
že si bezcharakterný tak to si už ukázal, ale že si dôchodca idiot tak to dokazuješ teraz, prečo vystupuješ pod ŠIESTIMI MENAMI??????????????????????????????
chceš vyvolať dojem, že ľudia obhajujú
1/zlodeja
2/ narušiteľa stužkovej slávnosti
3/neoprávneného použivateľa hudobnej aparatúry
4/ daňového podvodníka neodvádza daň

- Článok pokračuje pod reklamou -

A čo tá aparatúra hudobná ktorú bezplatne využívaš?
A čo priznanie daní zo zisku ? zrejame to bude zaujímať aj daňový úrad !!!!!!!!
Nemaj obavi vie sa už o množstve podujatí kde si robil DJ – tak sa teš!!!!!!!!!!!!!

aja jáj | 03-01-2018 08:59:12 |
pozrime sa na výkuka Koričanského, čiže je to zlodejíček, výtržník-rozbíjal stužkovú, protiprávne využíva aparatúru a daňový podvodník-neodvádza daň.
Tento zbrusu poctivec má toho dosť na rováši a kto vie čo sa ešte vykotúľa. Primátorovi a riaditelovi DK takýto človek vyhovuje ?

 Hudobník | 03-01-2018 08:53:31 |
KORIČANSKŹ a teraz to pravé orechové:
punčáky a narušenie stužkovej to je svinstvo od koričanského ale ide tu aj o čosi viac. Trénujeme v KD a viem bezpečne že Koričanský sa dopúšťa trestného činu a to.
1/ chodí robiť hudobnú produkciu ako DJ – celú aparatúru používa už dlhé roky z KD , čiže berie si ju bez toho aby mu ju niekto požičal a aj aby za požičanie riadne zaplatil. Ide o tr. čin neoprávneného používania cudzej veci za účelom seba obohatenia.
2/ Ide o ďalší tr. čin a to NEODVEDENIE DANE Zo získaných fin. prostriedkov za hudobnú produkciu neodvádza dane, robí to na čierno
Tak , že punčáky to sú len malina popri tejto trestnej činnosti ktorú Koričanský robí.
Tu je na mieste aby sa vyjadril RD či vôbec o tejto činnosti Koričanského vie.

A ďalšie príspevky, ktorých pravdivosť sme sa snažili overiť z viacerých zdrojov. Zamestnanci DK, zamestnanci Mesta Sereď a ľudia, ktorí majú prehľad o diainí v DK, ale aj na stužkových, svadbách, rodinných oslavách, diskotékach a pod. Všetci žial tvrdenia prezentované v diskusii potvrdili. Dokonca niektorí z nich bez váhania povedali, že to je „verejným tajomstvom“ a je to tolerované aj vedením MsU a DK. Pozor! Nejedná sa o naše výroky, ale tvrdenia občanov poznajúcich situáciu počas niekoľkých desiatok rokov. V každom prípade je takmer jedno, či o veci vedia, alebo neoprávnené využívanie majetku mesta súkromnou osobou za účelom získania finančného prospechu počas niekoľkých desaťročí „nezistili“.

Čo ešte pred verejnosťou (občanmi) v nakladaní s metským majetkom zostáva utajené?

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Snažíme sa o objektivitu v prinášaní informácií, po poslancovi Koričanskom sme teda dňa  04. januára  2018 v súlade so zákonom o Slobodnom prístupe k informáciám oslovili aj vedenie mesta Sereď a vedenie DK. Mesto našu žiadosť posunulo do DK (osoba povinná podľa zákona). Dom kultúry nám v zákonnej lehote na žiadosť nereagoval, preto sme primátorovi mesta Ing. Martinovi Tomčányimu v súlade so zákonom  211/2000 Z.z. podali  „odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu“. V deň podania spomenutého odvolania, sme od osoby povinnej zo zákona dostali tieto odpovede na otázky:

Dobrý deň,

na Vašu žiadosť  v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám Dom kultúry v Seredi  ako povinná osoba zasiela nasledovnú odpoveď:

1. Kolko rokov je / bol zamestnancom mesta / mestskej organizacie sucasny poslanec   MsZ      Michal Koricansky a ake pozicie zastaval?

Michal Koričanský bol zamestnancom Domu kultúry najskôr ako príspevkovej organizácie a potom rozpočtovej organizácie mesta od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2015.

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 bola uzavretá Dohoda o vykonaní práce medzi Michalom Koričanským a DK Sereď.

2. Ziadam zverejnit vsetky platby, ktore boli Michalovi Koricanskemu DK alebo inou mestskou organizaciou fakturovane za poziciavanie technickeho vybavenia DK ako ozvucovancia aparatura, reproduktory, mixazny pult a pod. na ucely mimo ozvucovania mestskych akcii, teda na sukromne ucely a to za poslednych 30 rokov.

Michalovi Koričanskému nebola Domom kultúry fakturovaná žiadna platba za požičiavanie technického vybavenia DK.

- Článok pokračuje pod reklamou -

3. Ziadam zverejnit zmluvy na prenajom akehokolvek technickeho vybavenia / zariadeni  mesta / domu kultury alebo inej mestskej organizacie  sucasnemu poslancovi MsZ Michalovi Koricanskemu za poslednych 30 rokov.

Žiadna zmluva na prenájom technického vybavenia DK nebola za predchádzajúcich 10 rokov( čo je časový horizont povinnej archivácie dokumentov)  medzi Michalom Koričanským ako nájomcom a Domom kultúry ako prenajímateľom uzavretá.

4. Ziadam zverejnit napln prace zamestnanca / externeho zamestnanca / zamestnanca na dohodu alebo inym sposobom zamestnaneho sucasneho poslanca MsZ Michala Koricanskeho , pracovnu a jeho dobu.

Pracovné zatriedenie podľa katalógu pracovných činností zákona o Verejnej službe  -nariad. vl. Č. 111/2002 Z.z:

Duševné činnosti:

7.4.5.03 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v účelových zariadeniach.

6.4.4.03 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení).

6.4.21.02 Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií

6.4.21.2 Nastavovanie a obsluha zariadenia na tvorbu zvuku elektronickou cestou, usmerňovanie prevádzky súboru el. štúdiových a prenosných zariadení a zariadení na magnetický záznam a reprodukciu zvuku.

03.2.1.01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

02.1.05.02 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.

02.1.01.05 Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.

N Á P L Ň      P R Á C E

 1. Organizačné zabezpečenie a realizácia spoločenských zábav, plesov, banketov a iných podujatí organizovaných z príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní,  výročí a tradícií.
 2. Samostatná príprava, spracovanie a realizácia návrhov a riešení pre propagačné účely kultúrno-osvetových aktivít Domu kultúry.
 3. Zabezpečovanie a organizovanie činnosti a metodiky v oblasti hudobných záujmových krúžkov a súborov.
 4. Organizovanie súťaží a prehliadok miestneho a regionálneho charakteru v oblasti hudobných aktivít.
 5. Organizačné zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí.
 6. Samostatná príprava a realizácia nastavovania osvetľovacích a zvukových zariadení a ich obsluha.
 7. Samostatné zostavovanie kalkulácie nákladov a cien na zverenom úseku so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie vstupeniek a tržieb za služby.
 8. Samostatné vybavovanie korešpondencie DK vrátane evidencie poštových známok podľa stredísk DK. Vykonáva kontrolu a mesačné zúčtovanie známok odoslanej pošty podľa jednotlivých stredísk DK, ktoré je podkladom pre účtovníctvo.
 9. Vykonáva výpožičky kuchynského a reštauračného riadu s kalkuláciou výpožičného jeho skladovanie, ošetrovanie a dopĺňanie formou nákupu. Zodpovedá za čistotu a množstvo obrusov pre spoločenské podujatia.
 10. Zabezpečovanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č. 330/96 Z.j. a aktualizovaného zákonom č. 95/2000 Z.z.
 11. Zabezpečuje pre svoju oblasť externých zamestnancov, vyhotovuje s nimi zmluvy a včas spracúva podklady k výplate odmien.
 12. Dôsledne dodržiava vo všetkých oblastiach svojej práce vnútorné smernice DK, Pracovný a Organizačný poriadok DK, kontroluje vecnú a formálnu správnosť účtovných dokladov a v prípade potreby vykonáva spoločenský dozor na podujatiach.
 13. Plní mimoriadne úlohy podľa nariadenia riaditeľa, týkajúce sa zastupovania chýbajúcich zamestnancov z iných úsekov činnosti DK.
 14. Zabezpečuje finančný rozpočet svojej činnosti na kalendárny rok, ktorý predkladá na EÚ a vypracováva projekty za účelom získania dotácií a grantov na svoju činnosť.

5. Ziadam zverejnit informaciu, ci v minulosti mal, alebo  v sucasnosti ma poslanec  MsZ Michal Koricansky povolenie vyuzivat sluzobne motorove vozidlo DK na sukromne ucely. Ak ano, tak v akom rozsahu.

Michal Koričanský v minulosti nemal a nemá povolenie využívať služobné vozidlo DK na súkromné účely.

                                                                        Mgr. František Čavojský, riaditeľ DK

– – –

Stanovisko riaditeľa DK je jasné, jednoznačné a naozaj iba ťažko spochybniteľné. Na druhej strane tu máme už spomenuté diskusné príspevky čitateľov s informáciami, ktoré nám osobne potvrdili aj niektorí zamestnanci DK, dlhoroční zamestnanci Mesta Sereď a dokonca aj ľudia, ktorí Koričanského po dlhé roky na akciách, svadbách, diskotékach a pod. stretali a  za služby Michalovi Koričanskému platili. 

 

 

Obchodný ani živnostenský register SR neeviduje podnikateľskú činnosť Michala Koričanského. Na základe čoho teda Michal Koričanský mal peniaze od ľudí roky kasírovať? Podnikal snáď po desaťročia nelegálne? Otázok na komunálneho „politika“ viac ako dosť.

 

 

Máme záujem byť objektívni, no poslanec MsZ  Koričanský sa občanom verejne vyjadriť odmietol.  Ponúk z našej strany bolo niekoľko.

Kradnutie zákuskov deťom však nepoprel, len sa obhajoval tvrdením, že „ide len o pár zákuskov, prčo z toho robíme senzáciu“.  Poslal poškodeným študentom finančnú čiastku podľa informácií vo výške  50 Eur, sám seba v diskusii na  SOL obhajoval anonymne a hneď pod niekoľkými nickami a dokonca anonymne útočil na organizátora Heligonky, noviny aj ich vlastníka.  Napriek tomu, že je po niekoľké volebné obdobie poslancom MsZ, verejným činiteľom  a jedným z ľudí schvaľujúcich nakladanie s rozpočtom Mesta Sereď  (teda našimi spoločnými peniazmi) vo výške  cca 10 miliónov Eur ročne   nekomunikuje s občanmi a ignoruje ich opravnené požiadavky o vysvetlenie svojho konania a ďalších úmyslov vo verejnej funkcii.

Téma začína byť veľmi zaujímavá a vyzerá to tak, že nekončí. Občania nás kontaktujú s novými poznatkami a tak sa budeme veci venovať ďalej.

Otázka ďalšieho pôsobenia  Michala Koričanského vo verejnej volenej funkcii však ostáva otvorená. Má právo človek  s takto povážlivým morálnym kreditom občanov zastupovať v MsZ, ďalej rozhodovať o ich živote, dianí v meste, a o veciach verejných? Kde je istota, že v minulosti rozhodoval vo verejnom záujme, keď podľa doposial zverejnených informácií to vyzerá tak, že je mu vo viacerých smeroch prednejší záujem osobný?

Myslíme si, že niektoré veci aj v komunálnej politike predsa len by nemali byť o právoplatnom rozhodnutí súdu (toho sa nemusí dožiť aj mladý človek, tým skôr takýto verdikt nemusí padnúť počas trvania štvorročného mandátu voleného funkcionára), ale aj o charaktere, cti a morálke každého voleného zástupcu. Keď už pre nič iné, tak preto, aby sme ako krajina neboli na chvoste Európy a civilizovaného sveta v hodnotení korupcie vo verejnej sfére, vymožiteľnosti práva a spravodlivosti.

– – –

Ďalšie články týkajúce sa poslanca MsZ Michala Koričanského nájdete tu:

http://www.archiv2.seredonline.sk/clanky/dostal-chut-na-puncaky-tak-ich-zobral-ukradol-studentom-poslanec/

http://www.archiv2.seredonline.sk/clanky/multidiskutujuci-chcu-zmiast-obcanov-a-zlahcit-spolocensku-nebezpecnost-konania-poslanca-koricanskeho/

http://www.archiv2.seredonline.sk/clanky/znovu-parkovanie-v-zakaze-a-znovu-poslanec-msz-tentokrat-michal-koricansky/

http://www.archiv2.seredonline.sk/clanky/beztrestne-podvadzanie-alebo-kto-nas-to-vlastne-reprezentuje/

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

spot_img
- Inzercia -spot_img