back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Otázka mesiaca: Podielové dane zo štátu klesajú. Ako ovplyvnia život mesta a prečo môžu byť dotácie z rozpočtu mesta v ohrození?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď  |  Prečítajte si spracovanú Otázku mesiaca z tlačených Seredských noviniek 7+8/2024, ktorá sa venovala roblematike podielových daní a ich dosahu na chod mesta a mestských združení a športových klubov. Tlačené novinky distribuuje Slovenská pošta do vašich poštových schránok, novinky nájdete aj na prvom kontakte MsÚ a v archíve Seredských noviniek mesta TU (strany 10-11).

Otázka mesiaca: Podielové dane zo štátu klesajú. Ako ovplyvnia život mesta a prečo môžu byť dotácie z rozpočtu mesta v ohrození?

Mestá, obce a vyššie územné celky na Slovensku sú financované najmä z podielových daní. Akými cestami prúdia tieto peniaze do nášho mesta a ako ovplyvňujú životné funkcie mestských orgánov, občianskych združení či športových klubov?

Peniaze z podielových daní prídu na účet mesta každý kalendárny mesiac, avšak nikto nikdy vopred nevie, v akej výške. „V praxi to znamená toľko, že každý mesiac príde na účet Mesta Sereď rôzny balík financií, pričom mesto z nich financuje zabezpečenie všetkých zákonných funkcií. Na základe prognózy Ministerstva financií očakávame určitý mesačný príjem do rozpočtu mesta, avšak ten sa nenapĺňa. Odhady podľa prognózy štátu sú v súhrnnej čiastke a tak nevieme, aké zmeny v priebehu roka môžeme očakávať,“ vysvetľuje prednostka Mestského úradu v Seredi, RNDr. Denisa Bartošová.

Podielové dane sú pritom najvýznamnejšou príjmovou položkou v rozpočte každého mesta i obce. V priemere, ročne samosprávy dostávajú podielové dane vo výške 42 percent z celkového ročného príjmu mesta. Ďalšou príjmovou položkou sú miestne dane, nedaňové príjmy, granty a transfery. Granty a transfery sú väčšinou účelovo určené na prenesený výkon štátnej správy, čo je financovanie stavebného úradu, základných škôl, matriky, evidencie obyvateľstva, registra adries a iné. „Z dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sú financované aj ďalšie úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou životného prostredia, ako aj realizáciou projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie,“ dodala Bartošová.

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Mimoriadne príjmy, alebo aj nič

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prepočítava príjem z podielových daní pre jednotlivé obce a vyššie územné celky pre najbližšie obdobie. „Kým vlani sme sa mohli stretnúť s mimoriadnym navyšovaním podielových daní v priebehu roka, tento rok je úplne iný. Už dnes odhadujeme, že k žiadnym navyšovaniam v príjmovej časti mesta zo štátu s veľkou pravdepodobnosťou nepríde“, doplnila prednostka.

Vlani sa z mimoriadnych príjmov od štátu podarilo mestu Sereď poskytnúť financie svojim športovým a mládežníckym organizáciám formou navyšovania dotácie v priebehu roka a to až trikrát (po zmene rozpočtu vo februári, v apríli a v júni 2023). Z pôvodnej sumy vyčlenenej na dotácie z rozpočtu mesta 180-tisíc eur sa podarilo navýšiť mestským občianskym združeniam a športovým klubom v sumári až 355-tisíc eur.

 

Strop dotácií, aj možné šetrenie

Tento rok sa k pôvodne schválenej a rozdelenej dotácie v sume 210-tisíc už pravdepodobne do konca roka nepodarí vyčleniť nič naviac a s touto informáciou by mali rátať aj všetky mestské športové kluby.

V hre môže byť aj prijatie rôznych opatrení na mestskom úrade a v jeho organizáciách. „Dôvodom je fakt, že len do konca mája 2024 do nášho rozpočtu prišlo z podielových daní oproti prognózam až cca o 250-tisíc eur menej a do decembra nie sú vyhliadky priaznivé,“ naznačila vývoj prednostka Bartošová. Spomínané finančné prognózy sa teda oproti plusovým z minulého roka prehupli do tohtoročných mínusových.

Výdavky samospráv rastú

Podielové dane zo štátu na rok 2024 ostali na úrovni roka 2023, hoci majú mestá z rozhodnutia vlády zvýšené náklady, napríklad na mzdy a prevádzku. Ďalšie zvýšenie výdavkov vyvolala inflácia, čo sa dotklo jedální v školách a škôlkach, osvetlenia, kosenia, či opráv ciest. Situácia tak možno spomalí, či aj nadobro zastaví rozvojové aktivity a môže negatívne ovplyvniť aj čerpanie externých zdrojov, najmä tých s vyšším podielom spolufinancovania.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Dotácie nie sú povinnosť

Sereď, na rozdiel od mnohých iných miest, poskytuje finančné dotácie zo svojho rozpočtu pre rôzne svoje občianske združenia. Dotácie pritom nie sú povinné zo zákona, ale poskytujú ich mestá, ak sú v dobrej finančnej kondícii. Preto sú medzi prvými položkami rozpočtov, ktoré sa v ťažkých časoch musia prehodnocovať. Ak by sa v Seredi pristúpilo k radikálnemu šetreniu, tak by to neblaho pocítili práve športové kluby, či občianske združenia. V Seredi sa totiž pre mnohé stali existenčne dôležité a svoje fungovanie postavili na peniazoch z rozpočtu mesta. Dotácie by pritom mali byť považované za niečo navyše, čo pomôže v existencii, ale nespôsobí to, že tieto pre mesto dôležité subjekty nemajú zabezpečené financovanie svojich činností. „Dlhodobo štát hľadá spôsob financovania športu a tretieho sektora, ale zatiaľ sa vhodné riešenie nenašlo. Pritom zdravie našich detí, ich voľnočasové aktivity a záujmy „zachraňujú“ práve subjekty občianskeho a neziskového sektora,“ uzavrela Bartošová.

 

Zuzana Slahučková

 

 

Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov za rok 2023 

Daň z príjmov fyzických osôb je podielovou daňou a celý výnos sa prerozdeľuje medzi mestá, obce a vyššie územné celky. Podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov bolo 70,0 % z celkového výnosu dane príjmom rozpočtov obcí. V roku 2023 bol podiel na výnose dane poukazovaný obciam zvýšený aj  zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb.

Počas roka 2023 hospodárenie ovplyvňovala vojna na Ukrajine, zvýšená inflácia a cena energií, ale aj parlamentné voľby. Štát v roku 2023 pomáhal územnej samospráve napríklad tým, že odpustil návratné finančné výpomoci poskytnuté na kompenzáciu očakávaného výpadku DPFO z dôvodu covidovej pandémie vo výške 151,8 mil. eur, z toho mestám a obciam vo výške 99,7 mil. eur a vyšším územným celkom vo výške 52,1 mil. eur. Taktiež poskytol územnej samospráve finančnú pomoc v 2 fázach na kompenzáciu zvýšených cien energií vo výške 114 mil. eur, z toho mestám a obciam vo výške 85,5 mil. eur a VÚC vo výške 28,5 mil. eur. Zároveň sa s účinnosťou od 15. 12. 2022 novelou zák.č. 583/2004 Z. z. umožnilo použitie prostriedkov rezerv.fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania aj na úhradu bežných výdavkov do konca roka 2023 bez ohľadu na vyrovnanosť bežného rozpočtu. Cieľom bolo umožniť územnej samospráve využiť všetky svoje disponibilné zdroje na úhrady spojené s riešením mimoriad. výdavkov súvisiacich s aktuálnou energ. a inflačnou krízou.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Zdroj: https://www.mfsr.sk/files/archiv/24/Priloha_obce_2023.pdf

 

Otázka mesiaca v tlačených Seredských novinkách vždy prináša aj viaceré pohľady na danú problematiku. V letnom dvojčísle sa k téme vyjadrila poslankyňa MsZ Sereď za volebný obvod č. 1 a predsedníčka kultúrnej komisie Ing. Martina Hilkovičová, poslanec MsZ Sereď za volebný obvod č. 3 a predseda finančnej a majetkovej komisie Mgr. Tomáš Karmažín a prezident AŠK Lokomotíva Sereď Marián Majerník.

 

Ing. Martina Hilkovičová, poslankyňa MsZ Sereď za volebný obvod č. 1, martina.hilkovicova@gmail.com

Ing. Martina Hilkovičová, poslankyňa MsZ

Príjmy mesta závisia od verejných financií. Tie sú v zlom stave. V posledných rokoch pri hasení problémov štátu zasahovala vláda väčšinou „atómovkami“, teda mimoriadnymi výdavkami. Samosprávy sú ochudobnené o príjmy, na ktoré boli zvyknuté.

Polovicu z príjmov mesta tvoria podielové dane. Rozpočítavajú sa z daní z príjmu a štát rozdeľuje podľa komplikovaného vzorca. Ten závisí od počtu obyvateľov s trvalým pobytom, veľkostnej kategórie mesta. Ale aj od nadmorskej výšky, od počtu žiakov a detí v škôlkach a počtu obyvateľov s vekom nad 62 rokov.

V praxi každý mesiac príde na účet mesta z daňového riaditeľstva nejaká výška peňazí. Je tu však jeden problém. Funguje to tak, že vôbec neviete, koľko v daný mesiac dostanete. Podľa mňa je tento systém financovania zlý. Nie je možné si riadne naplánovať investície či dotácie. Existuje len odhad, prognóza MF. Aktuálne NR SR schválila aspoň, že mestá dostanú do konca mája naraz celú sumu dane z príjmov PO a umožnili financovať bežný chod z rezervného fondu. Nakoľko financie pre mestá a obce pre tento rok sú kritické.

Príčinou je negatívny mix zákonného zvýšenia miezd zamestnancov, inflačný nárast cien, či výpadok podielových daní spôsobený zvýšeným bonusom na deti. Čo v skratke znamená, že ľudia získajú na výplate pár desiatok eur viac, avšak tieto malé čiastky teraz neprichádzajú prostredníctvom daní do kasy mesta. Pre mesto to znamená chýbajúce stotisíce! Štát stále pridáva mestu povinnosti, ale peniaze na to neprideľuje. V meste sa služby musia poskytovať, ale podielové dane nie sú dostatočné. Je nutné škrtať výdavky, kde nie je nariadená povinnosť. Napríklad zrušením dotácií  na pre kluby či združenia.  Tie už nie je možné utiahnuť.

Stotožňujem sa výrokom ÚMS: „Rozumieme zložitej situácii, v ktorej sa MF nachádza, ale situácia v samospráve je rovnako zložitá a nikto z primátorov, poslancov v mestách ani obyvateľov miest ju nezavinil. Chceme naďalej poskytovať občanom služby ako doteraz, mestá rozvíjať a chceme od štátu len to, aby nám na to vytvoril podmienky“.

 

Mgr. Tomáš Karmažín, poslanec MsZ Sereď za volebný obvod č. 3, tomas.karmazin@centrum.sk

Mgr. Tomáš Karmažín, poslanec MsZ

Aj keď zo štátu v roku 2024 do samospráv prúdi menej finančných prostriedkov ako v uplynulých rokoch, som rád, že aj napriek týmto skutočnostiam si naše mesto môže dovoliť poskytovať dotácie z mestského rozpočtu. Preto sme tento rok pristúpili aj k valorizácií daní v našom meste, aby sme mohli poskytnúť podporu v podobe dotácií občiansky združeniam, športovým klubom a tiež zabezpečili plynulý chod nášho mesta.

 

 

Marián Majerník, Prezident AŠK Lokomotíva Sereď

Marián Majerník, prezident AŠK Lokomotíva Sereď

Aby sme sa dostali k tomu, aký vplyv má na náš Basketbalový klub Lokomotíva Sereď znižovanie podielových daní od štátu a s tým možné znižovanie dotácií od mesta Sereď, je potrebné ukázať, akým spôsobom je klub financovaný. Keďže sme v minulosti všetok majetok klubu odovzdali mestu výmenou za dostavanie športovej haly, stali sme sa neziskovou organizáciou, a teda sme úplne odkázaní na dotácie z mesta Sereď, členské poplatky, 2% daní a sponzorov. Najvýznamnejší príjem tvorí dotácia, je to zhruba 50 %. Z roka na rok do klubu prichádza viac detí, preto medziročne navyšujeme sumu v žiadosti o dotáciu. Bohužiaľ momentálne je trend v meste taký, že kým do roku 2023  prichádzalo k navyšovaniu reálnej dotácie, v roku 2024 spadla celková dotácia na šport a mládež z 355-tisíc eur (pozn. red.: suma je po troch úpravách rozpočtu, prvá schválená bola 180-tosíc) na 210-tisíc eur (pozn. red.: zatiaľ bez zmeny rozpočtu) pre všetky kluby a organizácie, ktoré si podali žiadosť.

Keďže je v klube 250 detí, je naša súťažná činnosť spojená s nemalými nákladmi. Medzi výdavky klubu patria platy trénerov a asistentov, odmeny rozhodcom, cestovné náklady, ubytovanie a strava v rámci celoslovenských súťaží, domáce a medzinárodné turnaje, nákup pomôcok atď.

Asi pred 8 rokmi, sme sa vo vedení rozhodovali, akým smerom sa bude klub uberať vo výchove mladých športovcov. Stanovili sme si dlhodobé ciele s hlavnou prioritou, aby aj deti zo Serede dostali možnosť správne trénovať a využiť basketbal napríklad na získanie štipendií na SŠ a VŠ doma aj v zahraničí a v najlepšom prípade, aby tí najtalentovanejší mali možnosť živiť sa basketbalom.

To, že sme zvolili správnu cestu sa ukázalo v tom, že deti z BK Lokomotíva sa dostávajú do širších aj užších výberov reprezentácie SVK. Dostávajú ponuky hrať a študovať v zahraničí a samozrejme hrať aj v najvyšších súťažiach na Slovensku, Česku aj Maďarsku. Aj naši tréneri pôsobia ako reprezentační tréneri alebo asistenti v mládežníckych družstvách.

Toto sú tie dôvody, prečo pár nadšencov, srdciarov, robí všetko preto, aby sme mali dostatok peňazí na činnosť. Matematika je totiž neúprosná! Ak prídeme o dotácie z mesta, nemáme šancu udržať ani našich domácich trénerov, ktorí sú zodpovední za kvalitu tréningov a v nemalom rade aj výchovu všetkých našich detí v telocvičniach.

 

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

 1. Mesto by malo zaviesť parkovaciu politiku ako v TT … hneď by bolo na odmeny za driemanie na úrade

  1
 2. Pre vyberačov mozoľov občanov.
  Bývalý predseda ZMOSU Sýkora bľačal a plakal, keď konečne Ústavný súd zakázal nútiť občanov Slovenska pracovať na panskom!!!! Panské sa tu myslí majetok miest a obcí. / aj tu je ešte otázne, koho to vlastne je, keď úradníci na tých samosprávach veru moc nepracujú, teda nič nevytvárajú a ak čosi, tak problémy pre občanov /. Zlomil si niekto nohu na obecnom pozemku v zime? Nebol uprataný? Nuž majiteľ náprotivnej nehnuteľnosti mal smolu. A platil ako murovatý. Neveríte? No ale k veci.
  Chalani hovorili, že sa pripravuje založenie novej strany. A to iba preto, kedy programom bude z r u š e n i e dane z nehnuteľností!!!! Verejná správa sa tu správa ako diktátor v poučke – máš dom? Máš svoj pozemok? Tak zaplať!! Lebo bude exekúcia!!! To, že sme, som už zaplatil verejnej správe na všakovakých daniach / z príjmu, z kúpy materiálov, DPH, benzínu a čo ja viem ešte čoho / ohromné peniaze s t á l e nestačí! Budeš občan teda platiť z toho, čo je tvoje!!! No toto? Očakávame podporu slovenských občanov pri tvorbe tejto strany. Bez daní , čo je naše!

  2
 3. Dlhodobo verejne a myslim si ze dostatocne zrozumitelne tvrdim, ze v prvom rade mame uplne nezmyselne (co do poctu obcanov) samospravy a riadenie miest a obci.

  Vyrazne je potrebne redukovat byrokraciu a vyhadzat neschopnych uradnikov z vymyslenych pozicii v samospravach.

  Vo vacsine samosprav prebieha systematicke a dlhodobe tunelovanie rozpoctov a nehospodarne nakladanie s verejnymi financiami.

  Uz dnes maju problem samospravy zabezpecovat obcanom v daniach predplateny servis – co bude neskor? Budu samospravy len preto, aby brali vyplaty a odmeny a ludia si budu kosit, robit cesty a opravovat zakladnu infrastrukturu za vlastne?

  2
 4. Neplatiť daň z toho čo je naše? Dáva to logiku. Ale akonáhle zrušíme takéto dane, tak pribudnú nové dane z toho čo nie naše, čo je verejné a využívame to. Môžu to nazvať napríklad daň z verejných priestranstiev. A budete to musieť platiť tak či tak. Či budeme dotovať samosprávu z pravého alebo ľavého vrecka, gate zostanú stále tie isté. Keď raz potrebuje samospráva financovanie tak si ho nájde.

  1
 5. Neplatiť daň z toho čo je moje, má logiku. Ale keď nebude mať mesto na nič peniaze, zas bude zle. Ako píše Marek, vždy sa nájdu spôsoby ako od občana peniaze vytiahnuť.

  2
 6. Chces mat cestu k tvojmu domu, pozemku… Chces mat privedenu vodu, elektrinu, plyn. Chces mat kanalizaciu.
  Chces dat deti do skolky, skoly. Ked ochories, chces pomoc lekarov…
  Chces…chces…chces.
  Ale nic za to nechces platit.

  2
 7. Presne tak, dane a smrť sú jediná istota. Jediné čo môže občan urobiť je zvoliť si takých zástupcov, rozumej vládu, ktorá vie dane nielen efektívne vyberať ale aj používať. Takže keď sa pozriem na to čo sme si zvolili tak mám už tretiu istotu, že za svoje zaplatené dane uvidím akurát nových oligarchov.

  1
 8. K Marek 15. júla 2024, 9:53 ale aj ostatným.
  Čo už mnohým doba zatemnila rozum? Sviniari, čo nikdy nebojovali o túto zem, čo nevedia, čo to je vojna, si budú nárokovať na moje vlastníctvo? Môj dom, moju rolu, môj pozemok? Tak to teda nie! Aká to daň? Obec ide pýtať daň z môjho majetku, už ste úplne osprosteli? Dane nech si pýtajú prašini za to , čo je nie moje. Bodka. Kto si nedokáže ochrániť svoj majetok , tak je idiot a treba mu ho zobrať.

 9. Anonym 20:59 a čo ty si sa teraz zobudil? Ty neplatíš daň z nehnuteľnosti alebo bývaš u mamy?

 10. pre Anonym 15. júla 2024, 20:59

  Typický šenkový frajer. Ponadával si si a čo si vyriešil? Daň z nehnuteľnosti budeš platiť dovtedy, kým to bude tvoja povinnosť. Keď ju náhodou zrušia, nahradia ju inou, lebo peniaze samospráva niekde nájde, ak jej to zákon dovolí. A budeš platiť zase tú. Hovno si vyriešil a ani nevyriešiš, ale si si zapi*oval. Hrdina.

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie