back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Sviatok výchovy a vzdelávania na Komenského škole

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mesiace intenzívnej práce a  týždne príprav vyvrcholili na škole J.A. Komenského v Seredi 23.mája 2024 festivalom výchovy a vzdelávania EDUKAfest 2024. Tento festival vzdelávania sa konal súčasne na 12 školách na Slovensku. Počas celého školského roka sa učitelia snažili zaviesť myšlienky kurikulárnej reformy do praxe a keďže sa blíži jeho koniec, prichádza ideálna príležitosť vyhodnotiť, kam žiakov, učiteľov i  školu samotnú reforma posunula a popritom sa podeliť  o tieto  poznatky so všetkými, ktorých táto téma oslovuje, prípadne od nasledujúceho školského roka do reformy vstupujú.

V tento deň bol na škole pripravený bohatý program pre takmer 130 prihlásených účastníkov z rôznych základných škôl blízkeho i vzdialeného okolia a hostí z vedenia mesta Sereď, NIVaM a RCPU. Cieľom tejto akcie bolo nielen informovať o priebehu a doterajších výsledkoch vzdelávania v prvom ročníku, ale zároveň hosťom ukázať, ako môže prebiehať vyučovanie v triedach prvákov a čo všetko reforma so sebou prináša  žiakom ostatných ročníkov i pedagógom samotným.

Po registrácii a privítaní riaditeľkou školy PaedDr. Paulínou Krivosudskou, príhovore primátora mesta Sereď Ing. Ondreja Kurbela a riaditeľky Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaM SR Mgr. Lívie Svetlošákovej sa účastníci rozdelili podľa záujmu do pripravených učební. V troch triedach prvého ročníka sa realizovali otvorené hodiny prakticky realizované ako blokové vyučovanie. Učitelia hosťom predviedli možnosti tandemového vyučovania a prepájania predmetov ako  anglický jazyk a matematika, slovenský jazyk  a človek a príroda, či slovenský jazyk a hudobná i výtvarná výchova. I keď táto forma vzdelávania patrí medzi tie náročnejšie, čo sa týka prípravy učiteľov, prináša skvelé výsledky vo vzdelávaní detí. Pri tomto spôsobe výučby dvaja učitelia spolupracujú pri plánovaní i realizácii výučby. Dokážu tak učiť efektívnejšie a zároveň navzájom reflektovať priebeh hodiny. Práve tandemové vyučovanie je výrazným obohatením edukačného procesu, pretože sa pozornosť sústreďuje hlavne na žiaka. Učitelia, ktorí sa zúčastnili ukážok blokového vyučovania, mali po obede i možnosť podeliť sa o svoje dojmy a postrehy počas reflexie na tieto hodiny. Tu mali pozvaní pedagógovia možnosť analyzovať jednotlivé kroky a postupy vyučujúcich a pýtať sa na všetko, čo ich v súvislosti so zavádzaním nových metód do praxe zaujímalo.

Pre pedagógov prichádzajúcich zo škôl, ktoré vstupujú do kurikulárnej reformy v novom školskom roku, boli pripravené i 4 workshopy. Prvý z nich mal názov Úloha supervízora na ceste ku škole 21. storočia. Tento workshop realizovali supervízori  školy a hlavným cieľom bolo predstavenie funkcie a úloh supervízora v procese vzdelávania. Druhý workshop realizovali členovia inkluzívneho tímu. Pod názvom Ranný kruh – formovanie charakteru frajerov z Komenskej predstavili výchovné aktivity a podnety, ktoré sú súčasťou nového vyučovacieho predmetu podporujúceho tvorbu a udržanie pozitívnej klímy v školskej komunite, podpory duševného zdravia, sociálnej klímy, prevencie šikany a v nemalej miere i vo vytváraní a rozvoji sociálnych a komunikačných zručností. Odbornej verejnosti známu metódu vyučovania matematiky predstavili učitelia matematiky na workshope Keď matematika baví- Hejný v triede. Na tejto škole touto metódou vyučujú už 6.rok. Pomocou nej sa deti učia matematiku hravo, prirodzene a pre praktický život. Pri výučbe rozvíjajú hlavne svoje logické myslenie. Zúčastneným učiteľom boli predstavené prostriedky a pomôcky na vyučovaní i praktické ukážky vyučovania matematiky. Posledný workshop Rozvoj kritického a analytického myslenia vo vzdelávaní viedla mentorka Mgr. Katarína Hozlárová z RCPU Nové Zámky. Cieľom týchto aktivít bolo predstavenie a uvádzanie nových myšlienok vo vzdelávaní do edukačnej praxe.

I žiaci školy odchádzali obohatení o poznatky a aktivity, ktoré získali na workshope Školský parlament od Mgr. Milana Polešenského. Počas zábavných aktivít sa dozvedeli viac o fungovaní a poslaní školských parlamentov, priučili sa tímovej spolupráci v parlamente a tiež sa naučili, že úspešnosť školského parlamentu závisí aj od jeho propagácie.

Okrem reflexie na otvorené hodiny bola v poobedňajších hodinách pre hostí pripravená i prehliadka priestorov školy, neformálne diskusie a panelová diskusia s riaditeľkami 6 škôl, ktoré sú, podobne ako táto škola, pioniermi v zavádzaní kurikulárnej reformy. Bolo i trochu povzbudzujúce, že riaditeľky sa delili nielen o úspechy, ale aj o neúspechy a problémy, s ktorými sa v zavádzaní zmien stretli vo svojej praxi. Touto diskusiou sa otvoril priestor pre otázky zástupcov do reformy vstupujúcich škôl. Je pochopiteľné, že kurikulárna reforma so sebou prináša i neistotu a otázky, na ktoré je dôležité hľadať odpovede. A práve tie dokážu poskytnúť tí, ktorí už mnohé zmeny vo vzdelávacom procese zaviedli. Diskusia uzavrela celodenný program a v závere riaditeľka školy poďakovala všetkým za účasť a povzbudila ich na ceste za novými výzvami reformy.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Celkovo to bol vydarený deň. Svedčí o tom nielen vysoká účasť hostí, ale aj slová návštevníčky: „Myslela som si,  že nič nové sa nedozviem. Po jednom  dni na vašej škole viem, že stále mám čo objavovať a nemusím sa báť skúšať nové veci.“ Áno, asi tak sa napĺňa myšlienka školskej reformy, učiť sa novým veciam a nebáť sa objavovať. Možno skonštatovať, že je úspechom, že škola dokázala osloviť i svojich kolegov a ukázať im možnosti, ktoré im kurikulárna reforma prináša.

PaedDr. Daria Braunová

Viac fotografií nájdete na stránke školy.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články