back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď- pozemok na Strednočepeňskej ulici

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Právne a majetkové oddelenie /  Mesto Sereď zverejňuje v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď formou zámeny, a to novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par. č. 125/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 41 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-12/2023 zo dňa 19.01.2024 vyhotoveným obchodnou spoločnosťou Georeal Sereď s.r.o., IČO: 43 89 9382, so sídlom Kasárenská 4741/58B, 92601 Sereď, overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 31.01.2024 pod č. 102/2024 od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  229 – ostatná plocha vo výmere 104 m2 (diel 5 vo výmere 40 m2) a od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  190 – ostatná plocha vo výmere 2485 m2 (diel 7 vo výmere 1 m2), obe parcely evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 591, v k. ú Stredný Čepeň, obec Sereď, okres Galanta, ktorá novovytvorená parcela je vo vlastníctve mesta Sereď, za novovytvorenú parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape par. č. 150/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-12/2023 zo dňa 19.01.2024 vyhotoveným obchodnou spoločnosťou Georeal Sereď s.r.o., IČO: 43 899 382, so sídlom Kasárenská 4741/58B, 92601 Sereď, overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 31.01.2024 pod č. 102/2024 od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  117/4 – záhrada vo výmere 68 m2 (odčlenený diel 2 vo výmere 31 m2) a od parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par. č. 124 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 521 m2 (odčlenený diel 3 vo výmere 2 m2), obe parcely evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3141, v k. ú Stredný Čepeň, obec Sereď, okres Galanta, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľov, a to uplatnením postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s čl. IX ods.1 písm. h) a n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, pretože zámenou nehnuteľností sa dosiahne verejnoprospešný účel, t. j. vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je žiadateľmi užívaný ako verejné priestranstvo a zároveň  ide o prevod pozemku do výmery 50 m2,

Znalecký posudok č. 17/2024 zo dňa 17.01.2024, vypracovaný znalcom Ing. Petrom Hurtom, trvale bytom: 8.mája 1922/114, 926 01 Sereď, stanovil všeobecnú hodnotu prevádzanej novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par. č. 125/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 41 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-12/2023 zo dňa 19.01.2024 vyhotoveným obchodnou spoločnosťou Georeal Sereď s.r.o., IČO: 43 89 9382, so sídlom Kasárenská 4741/58B, 92601 Sereď, overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 31.01.2024 pod č. 102/2024 od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  229 – ostatná plocha vo výmere 104 m2 (diel 5 vo výmere 40 m2) a od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  190 – ostatná plocha vo výmere 2485 m2 (diel 7 vo výmere 1 m2), obe parcely evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 591, v k. ú Stredný Čepeň, obec Sereď, okres Galanta, v sume 40,16 €/m2.

Ing. Ondrej Kurbel  v. r.

primátor mesta

 

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

spot_img
- Inzercia -spot_img

Aktuality

spot_img

Aktuality