ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pracovná ponuka: Mestské múzeum v Seredi hľadá správcu zbierok – historika

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Dom kultúry v Seredi

v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie na pracovné miesto

ODBORNÝ PRACOVNÍK – SPRÁVCA ZBIERKY – HISTORIK

v Mestskom múzeu v Seredi

- Článok pokračuje pod reklamou -

Kandidát na pracovné miesto odborný pracovník – správca zbierky – historik zašle s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 30. novembra 2023, do 13.00 hodiny

na adresu Dom kultúry v Seredi, Mgr. František Čavojský, riaditeľ, Školská 1, 926 01 Sereď

v zatvorenej obálke označenej:

„Výberové konanie 11 2023 – ODBORNÝ PRACOVNÍK – SPRÁVCA ZBIERKY – HISTORIK, NEOTVÁRAŤ!“

alebo elektronicky na adresu: riaditeldk@sered.sk, muzeum@sered.sk

 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok

Termín nástupu: 01. 02. 2024

- Článok pokračuje pod reklamou -

Miesto výkonu práce: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď

Mzdové podmienky: tarifný plat od 1076,00 € brutto + osobný príplatok alebo podľa platných platových taríf v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

Kvalifikačné požiadavky:

–        Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

–        Znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Výnos MK SR – 2544/2015-110/11648

–        Prax v uvedenom odbore 3 roky

–        Znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:

–        Zabezpečovanie akvizície a tvorby zbierok pre zbierkový fond múzea

–        Samostatná realizácia vedecko-výskumnej činnosti orientovanej na odborné zameranie

- Článok pokračuje pod reklamou -

–        Odborné spracovávanie zbierok podľa platných právnych predpisov a interných predpisov, vedecké zhodnocovanie zbierok

–        Podieľanie sa na sprístupňovaní múzejných zbierok formou výstav, stálych expozícií

–        Samostatná publikačná a edičná činnosť, príprava a realizácia odborných prednášok, seminárov, konferencií

–        Spolupráca s odbornými pracovníkmi múzeí, s vedecko-výskumnými inštitúciami a organizáciami, jednotlivcami doma aj v zahraničí pri výskume a odbornom spracovaní zbierkového fondu

–        Poskytovanie konzultácie záujemcom z radov širokej verejnosti

Ostatné znalosti a zručnosti:

–        práca s výpočtovou technikou prípadne novými digitálnymi technológiami, minimálne na úrovni pokročilý

–        samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

–        organizačné zručnosti

–        bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

–        spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Zoznam požadovaných dokladov:

–        žiadosť o zaradenie do výberového konania

–        štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

–        motivačný list

–        prehľad publikačnej činnosti

–        úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní

–        výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

–        kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

–        písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania

–        koncept výstavy alebo stálej expozície na základe vlastného výberu relevantnej témy, prezentácia vo formáte Power Point, rozsah do 10 snímkov, v tlačenej podobe

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

Uzávierka prijímania prihlášok je do 30. novembra 2023, do 13.00 hodiny.

Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa a čas prijatia e-mailu.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradenie do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Uchádzači budú pozvaní prostredníctvom zaslanej pozvánky.

Pohovor sa uskutoční formou prezentácie (rozsah 1 prezentácie do 10 min. priniesť so sebou na USB kľúči) a osobného pohovoru.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Zverejnené na: webových stránkach – www.domkultury.sered.sk, www.muzeum.sered.sk

– úradnej tabuli DK – Mestské múzeum v Seredi

V Seredi, 2. 11. 2023

 

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie