back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mestský úrad/        Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď

Mestské zastupiteľstvo v Seredi

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 290/2023 z 26.09.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Sereď nasledovne:

 

Predpoklady na výkon funkcie

– ukončené minimálne stredné vzdelanie

- Článok pokračuje pod reklamou -

– bezúhonnosť

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta

Prihláška musí byť písomná a musí obsahovať:

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

– štruktúrovaný profesijný životopis,

– originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,

– informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a/alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

- Článok pokračuje pod reklamou -

– čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, osobné údaje kandidáta podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (viď príloha),

– súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom vyhlásenia a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď.

 

Termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 26.10.2023 do 15:00 hod. v zalepenej obálke :

osobne – na pulte prvého kontaktu na adrese Mesto Sereď, Mestský úrad v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, prízemie vpravo alebo

poštou na adresu:

Mesto Sereď

Mestský úrad v Seredi

Námestie republiky 1176/10

- Článok pokračuje pod reklamou -

926 01  Sereď

 

V prípade podania prihlášky poštou je rozhodujúci dátum a čas doručenia tejto prihlášky do podateľne Mestského úradu v Seredi, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

Uzatvorená obálka s požadovanými dokladmi musí byť označená textom: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ ;

 

Dátum konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď

Dátum konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď je vyhlásený na deň 09.11.2023. Predmetná voľba sa bude konať v rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi.

 

Pracovný pomer

Pracovný pomer je stanovený na plný pracovný úväzok s nástupom od 15.11.2023 na funkčné obdobie 6 rokov.

 

zdroj: Mesto Sereď

                                 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články