back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Parlamentné voľby 2023: obce a mestá do 19. júna zverejnia informáciu o práve voliť a byť volený

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MV SR |MM| Obce a mestá zverejnia najneskôr do pondelka 19. júna 2023 na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený vo voľbách do Národnej rady SR. Lehotu ukladá zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023.

Ministerstvo vnútra zabezpečilo pre samosprávy vzor informácie a zverejnilo ho na svojom webe na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-vzory1. V obciach, v ktorých majú obyvatelia právo používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny, bude informácia pre voliča uverejnená aj v jazyku príslušnej menšiny.

Právo voliť do Národnej rady SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za poslanca Národnej rady SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič môže hlasovať v okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Zo zahraničia je možné voliť poštou. Pre ilustráciu: pri posledných voľbách do Národnej rady SR v roku 2020 bolo zapísaných v zoznamoch voličov 4 432 419 voličov.

O voľbu poštou je možné žiadať do 9. augusta. Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od 16. augusta 2023.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Voliči nájdu komplexné informácie k voľbám na webe MV SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články