back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

PROGRAM ZÓNA SEREĎ

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mgr. Pavol Vančo, koordinátor KC ZÓNA /  V kontaktnom centre ZÓNA na ulici Ivana Krasku – v budove polikliniky v Seredi pracujeme s komunitou injekčných užívateľov drog a s osobami pracujúcimi v pouličnom sexbiznise.

Služba je zameraná na ochranu verejného zdravia v zmysle filozofie Harm reduction – minimalizácia rizík. Hlavným cieľom našej práce je zmocňovanie ľudí, s ktorými v centre pracujeme. Podporujeme týchto ľudí k aktivitám zameraným na pozitívne zmeny ich životného štýlu. V rámci intervencií a poradenstva sa usilujeme o to, aby porozumeli tomu, čo a v akej miere ovplyvňuje to, čomu hovoria kolotoč užívania. Veríme tomu, že takéto zreálňovanie a počúvanie, spojené s nehodnotiacim humanistickým prístupom je cestou k otvoreniu úprimnej autentickej diskusie o tom, čo týchto ľudí skutočne trápi, ale aj teší. Takto si s nimi budujeme profesionálne vzťahy, ktoré sú predpokladom pre uvažovanie o zmenách v životnom štýle týchto ľudí a prekonávaní bariér v prístupe k zdravotnej starostlivosti, pracovnému vzťahu, bývaniu a hygiene, všetko okolnosti súvisiace s nastavením systému, ktorý tieto bariéry vytvára a na ktorých prekonávanie viacerí už dávno rezignovali.

V rámci takto zameranej práce bolo v období od začiatku januára po koniec apríla 2024 realizovaných: 49 služieb, 640 kontaktov s klientmi, 15 862 ks vydaných sterilných injekčných striekačiek. 864 x sme poskytli rôzne formy opatrení SPODaSK. V rámci služieb sme poskytli 20 x zdravotné poradenstvo, 1 x právne poradenstvo, 8 x sociálne poradenstvo, 24 x poradenstvo v oblasti liečby, 86 x sme klientom poskytli infoservis, 16x sme pri komunikácií s klientmi využili prvky motivačného rozhovoru, 51 x bola poskytnutá situačná intervencia, 2 x krízová intervencia vo veľmi závažnej situácii, 9 x bola ponúknutá sociálna asistencia do inej inštitúcie.

Z vydaných 15 862 ks sterilných injekčných striekačiek sme mohli 11 765 kusov zakúpiť z Dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024. Tieto sme minuli v prvých troch mesiacoch roka 2024, čiže do konca apríla.

Kontaktné centrum ZÓNA bolo v popisovanom období otvorené pre ľudí, ktorí vyhľadávajú jeho služby 3x do týždňa na 5 hodín, 1x do týždňa s cieľom dostupného anonymného a bezodplatného individuálneho poradenstva pre všetkých obyvateľov mesta a 5x do týždňa po 8 hodín sme poskytovali takéto poradenstvo dištančnou formou. 

Okrem výdaja materiálu a popísaných opatrení majú ľudia, s ktorými v centre pracujeme možnosť použitia mobilného telefónu, počítača s internetom – kontaktujú sa jednak s úradmi a inštitúciami, ale aj s príbuznými. Prípadne relaxujú a pustia si dokument, alebo film. Telefón využilo 30 ľudí a celkovo telefonovali 81 minút. Počítač 75 ľudí a celková doba bola 3 757 minút, čiže zhruba 63 hodín.

- Článok pokračuje pod reklamou -

V centre tiež poskytujeme sociálnu asistenciu – klasické sprevádzanie. Služba bola poskytnutá 30x.

Dôležitou súčasťou našej práce je projekt 3P – práca, pomoc, podpora. Ľudia majú v rámci projektu možnosť participovať na chode centra a svojou činnosťou sa za odmenu zapojiť do prác, ktoré sa v centre realizujú. Od prípravy materiálu na výdaj až po upratovanie centra a jeho okolia. Projekt je zameraný na tréning a zdokonaľovanie pracovných zručností, ale aj budovanie zdravého sebavedomia s pocitom skutočne dobre vykonanej práce. Tiež obsahuje tréning pracovného pohovoru a krátky infoservis o nástrahách obsahov rôznych typov pracovných zmlúv, ako prevencia zneužívania, vydierania a obchodovania s ľuďmi. Do projektu sa zapojilo 22 klientov, odpracovali 68 hodín. Za zarobené finančné prostriedky si zakúpili potraviny, kredit do mobilného telefónu, preplatili si cestovné na odborné vyšetrenie a podobne.

V rámci dosahovania našich cieľov sme od začiatku roka analyzovali situáciu v prístupe k zdravotnej starostlivosti, konkrétne k substitučnej liečbe (náhrada pouličnej drogy liekom na predpis). Substitučnú liečbu predpisuje psychiater na základe diagnózy závislosť. Zistili sme, že z 31 psychiatrických ambulancií v Trnavskom kraji sú len dve ochotné prijímať a vyšetriť užívateľov drog. Súvisí to z preťažením týchto odborníkov a nadpočtom pacientov po epidémii koronavírusu, ale aj s vnímaním týchto ľudí na základe stereotypných pohľadov. Do jednej z týchto ambulancií sme jedného klienta sprevádzali a stretli sme sa s neetickým jednaním zo strany zdravotnej sestry aj lekára. V druhej ambulancii máme dohodnutý termín v septembri a veríme, že naša skúsenosť bude iná. Sme veľmi smutní z prístupu k týmto ľuďom. Rozumieme vyčerpanosti a niekedy takmer vyhoreniu lekárov – psychiatrov, ale zároveň sa pýtame ako je možné takto pristupovať k človeku, ktorý sa na takýto krok, ktorý pre neho znamená veľký krok do neznáma, do neistoty, krok, ktorý ho pripraví o všetky istoty jeho rokmi naučeného bežného dňa, ako je možné k takémuto človeku pristupovať hodnotiaco a s dešpektom?

Veľmi nás naopak potešil výsledok komunikácie, ktorú sme iniciovali vo februári. Komunikácia vychádzala hlavne z reflexie problému s bývaním, ktorý popisujem aj vyššie. Na základe tejto komunikácie s Mestom Sereď, konkrétne s pani Slahučkovou sa podarilo v priestore kontaktného centra ZÓNA zorganizovať stretnutie, na ktorom sme sa o problematike bývania vylúčených komunít rozprávali. Na stretnutí sa zúčastnili aj ľudia, s ktorými v ZÓNE pracujeme. Práve oni komunikovali niektoré bariéry v prístupe k službám Mesta Sereď, ako aj svoj pohľad na situáciu. Oceňujeme nehodnotiaci, načúvajúci prístup všetkých zúčastnených, ktorý je predpokladom pre komunikáciu v zmysle hľadania riešení pre dosiahnutie pozitívnych zmien. Na stretnutí sa zúčastnili Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta Sereď, Ing. Mária Fačkovcová – viceprimátorka mesta Sereď, PhDr. Silvia Adamčíková – vedúca sociálneho odboru mesta Sereď, Ing. Zuzana Slahučková – samostatný referent pre komunikáciu mesta Sereď, Mgr. Peter Sokol – zástupca náčelníka MsP Sereď pre výkon služby, Mgr. Katarína Pažítková, MBA – zástupkyňa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity, Mgr. Pavol Ščasný – štatutárny zástupca Združenia STORM, Mgr. Pavol Vančo – koordinátor kontaktného centra ZÓNA a terénneho programu KROK VPRED Trnava, Mgr. Tatjana Tomić – koordinátorka terénneho programu KROK VPRED Nitra, Sereď, Mgr. Lenka Hanáková – sociálna pracovníčka kontaktného centra ZÓNA, Ing. Vladimír Tomašovič – kontaktný pracovník terénneho programu KROK VPRED Nitra, Sereď a tri osoby využívajúce služby Združenia STORM. Ako zásadnú zmenu v prístupe ku komunite hodnotíme tiež záujem zúčastňovať sa podobných stretnutí pravidelne a prizývať na ne aj iných aktérov.

Veríme, že podobné stretnutie tento rok ešte zorganizujeme a zúčastní sa na ňom viacero ľudí, ktorých sa téma dotýka. Tiež veríme, že sa zúčastnia aj viacerí ľudia z komunity užívateľov, nakoľko na základe priamej osobnej skúsenosti troch z nich mohli vnímať, že stretnutie bolo skutočne zamerané na riešenie problému.

            Veľmi si ceníme podporu Meste Sereď, Trnavského samosprávneho kraja, ako aj iných inštitúcií. Rozumieme, že jej výška súvisí s nastavením systému a možnosťami jednotlivých subjektov. O to viac nás teší každá participácia touto formou, poskytnutím finančného príspevku, ale aj inými formami, ktoré veľmi intenzívne vnímame. Ďakujeme.

 

V Seredi 13.5.2024           

Mgr. Pavol Vančo   

- Článok pokračuje pod reklamou -

koordinátor KC ZÓNA

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články