Z uznesení zastupiteľstva: poslanci utvorili odborné komisie, delegovali zástupcov do rád škôl, aj prijali rozhodnutie primátora poveriť úlohou viceprimátorky poslankyňu Máriu Fačkovcovú

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestské zastupiteľstvo / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /   Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v Seredi vo volebnom období rokov 2022 – 2026 zvolal primátor mesta na štvrtok 24. novembra. Bolo otvorené za prítomnosti všetkých 19-tich poslancov.

Návrhová komisia: JUDr. PhDr. Marek Tóth, PaedDr. Slávka Kramárová, Bc. Miroslava  Sabová Dudášová

Mandátová komisia: Mgr. Ján Jankulár, JUDr. Martin Takáč, prof. Ing. Ľubomír Švorc

Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa).

 

- Inzercia -

Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:

– Výsledky voľby primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Seredi. Konštatuje, že novozvolený primátor mesta Ing. Ondrej Kurbel zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Oľga Buchová, JUDr. Edita Červeňová, Bc. Anton Dúbravec, Ing. Mária Fačkovcová, Mgr. Matej Godáň, Ing. Martina Hilkovičová, Ing. Ján Himpán, JUDr. Michal Irsák, Mgr. Ján Jankulár, Ing. Rastislav Jurina, PhD., Mgr. Tomáš Karmažín, JUDr. Miloš Klenovič, PaedDr. Slávka Kramárová, Bc. Miroslava Sabová Dudášová, Ing. Jozef Sečen, Erik Štefanek, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., JUDr. Martin Takáč, JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M. (19-19-0-0).

– Poverenie poslanca JUDr. Michala Irsáka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (19-18-0-1).

– Komisie mestského zastupiteľstva, určili náplne ich práce, zvolilo predsedov a členov komisií: Legislatívno-právnej; Finančnej a majetkovej; Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie; Sociálnej a kultúrnej; Školskej, športovej a bytovej; Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (19-19-0-0).

– Procedurálny  návrh  JUDr. Irsáka – pri voľbe predsedov  komisií  využiť   formu  tajného   hlasovania. (19-19-0-0).

– Volebnú  komisiu  pre  vyhodnotenie   výsledkov  tajného  hlasovania v zložení: Ing.  M. Hilkovičová, JUDr. M. Takáč, JUDr. E. Červeňová  (19-16-0-3).

– Výsledky  tajného  hlasovania  na predsedov  komisií pri  MsZ Komisia  pre rozvoj  mesta a ŽP: Ing. Ján  Himpán (19-12-4-0, nehlasovali 3),  Erik Štefanek (19-7-10-0, nehlasovali 2). Legislatívno právna komisia: JUDr, Michal  Irsák (18-7-8-2,  nehlasoval 1), JUDr. Miloš  Klenovič (18-11-3-1, nehlasovali 3). Komisia  na  ochranu  verejného  záujmu: JUDr. PhDr. Marek Tóth (19-18-0, zdržal  sa  1). Komisia  sociálna  a kultúrna: Mgr. Ján  Jankulár (19-19-0-0). Finančná  a majetková  komisia: Mgr.  Tomáš  Karmažín (19-16-2-1). Školská, športová a bytová  komisia: PaedDr.  Slávka  Kramárová (19-19-0-0).

– Zvolilo predsedov komisií: Legislatívno-právnej komisie JUDr. Miloša  Klenoviča. Komisie finančnej a majetkovej Mgr. Tomáša Karmažína. Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie Ing. Jána  Himpána. Komisie sociálnej a kultúrnej Mgr. Jána Jankulára. Komisie školskej, športovej a bytovej PaedDr. Slávku  Kramárovú. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov JUDr. PhDr. Mareka Tótha (19-19-0-0).

– Procedurálny  návrh  JUDr.  Červeňovej pri voľbe  členov  komisii využiť formu  tajného hlasovania (19-18-0-1).

Procedurálny  návrh  JUDr.  Klenoviča maximálny počet členov legislatívno-právnej komisie v počte 7 (19-19-0-0).

– Berie   na  vedomie  výsledky   tajného  hlasovania  pri  voľbe  členov  komisií a volí členov komisií podľa predložených návrhov predsedov komisií:

Legislatívno-právnej komisie poslancov: JUDr. Edita  Červeňová, JUDr. PhDr. Marek  Tóth, JUDr. Michal  Irsák, JUDr. Martin Takáč a odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: JUDr.  Martin   Hudák  PhD., Mgr.  Peter  Janda.

Komisie finančnej a majetkovej poslancov: Ing. Martina Hilkovičová, Mgr. Matej Godáň a odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Bystrík Horváth, Ing. Denisa  Gajdová  PhD., Ing. Bohdan Ternény, Ing. Norbert Kalinai, Ing. Tibor  Krajčovič, JUDr. Pavlína Hurtová.

Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie poslancov: Ing. Rastislav Jurina PhD., Ing. Jozef Sečen, Mgr. Matej Godáň, Oľga Buchová, Erik Štefanek a odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. arch. Róbert Kráľ, Bc. Adrián Ševeček, Ing. Lukáš Nešťák.

Komisie sociálnej a kultúrnej poslancov: Bc. Anton Dúbravec, Bc. Miroslava  Sabová  Dudášová a odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Patrik Eckert, Vlasta Gašparíková, Bc. Regina Kružlíková, Jozef Valábek, DiS. art. Dagmar Šajbidorová, Mgr. Lucia Vargová Droppová.

Komisie školskej, športovej a bytovej poslancov: Bc. Anton Dúbravec, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., Erik Štefanek a odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Jozef  Blaho, Mgr. Martin Lámala, Božena Vydarená, Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Stanislav Horváth.

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov: JUDr. Edita Červeňová, Mgr. Tomáš Karmažín, PaedDr. Slávka Kramárová, JUDr.  Michal  Irsák (19-19-0-0).

– Určuje zvýšenie platu  primátora mesta o 35  % od 24. 11. 2022 (19-17-0-2).

– Poveruje výkonom funkcie sobášiacich poslancov, ktorí budú oprávnení prijímať vyhlásenia o uzavretí manželstva pred Matričným úradom poslancov: JUDr. Editu  Červeňovú,  Mgr. Tomáša  Karmažína,  JUDr. PhDr. Marek Tótha,  Bc. Miroslavu Sabovú  Dudášovú (19-16-0-3).

– Deleguje zástupcov zriaďovateľa do rád škôl: ZŠ J. Fándlyho: Ing. Hilkovičová, Ing. Fačkovcová, JUDr. Červeňová, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. ZŠ J. A. Komenského: JUDr. Takáč, Ing. Fačkovcová, Ing. Himpán, Bc. Dúbravec. ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa: JUDr. Irsák, Ing. Hilkovičová, Mgr. Karmažín, PaedDr. Kramárová. MŠ Ul. D. Štúra: JUDr. Červeňová, Bc. Dúbravec, Mgr. Jankulár, E. Štefanek. MŠ Komenského: O. Buchová, PaedDr. Kramárová Mgr. Karmažín, Bc. Sabová Dudášová (19-17-0-2).

Informáciu primátora mesta, že dňom 24.11.2022 poveruje výkonom funkcie zástupcu primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026 poslankyňu MsZ v Seredi Ing. Máriu Fačkovcovú (19-18-0-1).

Poslanci neschválili:

– Procedurálny  návrh JUDr. Irsáka na zvýšenie platu primátora mesta o 50 % od 24.11.2022 (19-9-4-6).

Videozáznam z rokovania je verejne prístupný tu:

Materiály ku všetkým bodom rokovania sú dostupné tu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2022-11-24

Hlasovanie poslancov k jednotlivým bodom rokovania sú dostupné tu: https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20221124/index.xml

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. Najdôležitejšie bolo schváliť zvýšenie platu.. Ešte nič neukázal, ale plat treba zvýšiť..

  2. Zabudli, že je už advent bolo treba postaviť stromček, tak ako v iných mestách. My všetko chytáme za chvost. Aj vo Vatikáne rozsvietili stromček na 1. adventnú nedeľu. My, pred 3. adventnou nedeľou. Možno čakajú, že im Mikuláš ešte niečo prihodí. Však na budúci rok ho postavia na Veľkú noc.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články