V Ríme zomrel kardinál Jozef Tomko

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska |MM|  Vatikán 8. augusta (TK KBS) V Ríme dnes zomrel slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov

S bolesťou srdci a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že dnes 8. augusta 2022 v Ríme v skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov odovzdal svoju šľachetnú dušu Pánovi Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko.

Pozývame všetkých, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Ďalšie informácie o pohrebných obradoch v Ríme a o pohrebných obradoch v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytneme v najbližšom čase.

TK KBS 

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Jozef Tomko sa 11. marca 2022 dožil 98 rokov. O deň neskôr – 12. marca oslávil 73. výročie svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1949 v Ríme. Od 29. júla 2021 bol najstaršie žijúcim členom kolégia kardinálov.

Kardinál Tomko zomrel v pondelok 8. augusta 2022 o 5:00 ráno, spresnila Slovenská redakcia Vatican News. Zomrel vo svojom byte v Ríme, kde ho opatrovali Milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul (satmárky) sr. Júlia Kolumberová a sr. Pavla Draganová.

Po tom, ako bol 25. júna po úraze krčnej chrbtice hospitalizovaný v nemocnici Policlinico Gemelli, strávil v nemocnici šesť týždňov a od soboty 6. augusta bol v domácej liečbe za asistencie vatikánskeho zdravotníka. Počas pobytu v nemocnici ho bol navštíviť vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Po správe o úmrtí slovenského kardinála, rodáka z Udavského v Košickej arcidiecéze a najstaršieho člena Kardinálskeho zboru, Konferencia biskupov Slovenska pozvala veriacich k modlitbe za dušu zosnulého. Termín pohrebných obradov v Ríme a následne v Košiciach bude upresnený.

Prinášame jeho životopis.

Kto bol Jozef Tomko?

Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom, okres Humenné. Základnú školu vychodil v rodisku a v rokoch 1935-1943 gymnázium v Michalovciach. V školskom roku 1943/44 vstúpil do seminára a začal študovať bohoslovie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave; v jeseni 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma.

V Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu a študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Sviatosť kňazstva prijal 12.3.1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V rokoch 1950-1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na Pápežskej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Roku 1951 obhájil dizertačnú prácu De inhabitatione Spiritus Sancti secundum B. Petrum de Tarantasia (O inhabitácii Ducha Svätého podľa bl. Petra Tarantasia) na Pápežskej lateránskej univerzite a dosiahol doktorát teológie. Roku 1956 obhájil dizertačnú prácu Il rapporto di lavoro in Cecoslovacchia negli anni 1945-1954 (Pracovné vzťahy v Československu 1945-1954) na Pápežskej gregoriánskej univerzite a dosiahol doktorát zo sociológie. Roku 1961 obhájil dizertačnú prácu Die Errichtung der Diözesen Zips, Neusohl und Rosenau (1776) und das königliche Patronatsrecht in Ungarn (Zriadenie biskupstiev Spiš, Banská Bystrica a Rožňava [1776] a kráľovské patronátne právo v Uhorsku) na Pápežskej lateránskej univerzite a dosiahol doktorát práv.

V školskom roku 1955/56 prednášal na medzinárodnej univerzite sociálnych štúdií Pro Deo v Ríme. Roku 1958 mu pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. V rokoch 1960-1963 vložil všetok svoj voľný čas a energiu do práce na vybudovaní tejto ustanovizne, pričom bolo treba prekonať obrovské námietky zo strany českých katolíckych kruhov a veľké prekážky politické, administratívne i finančné. Keď sa roku 1961 uvoľnilo dôležité miesto v kuriálnom úrade Kongregácie pre náuku viery, výberová komisia ho uznala za najvhodnejšieho kandidáta na túto funkciu. Tak vstúpil do arény riadenia duchovných i administratívnych záležitostí katolíckej Cirkvi. Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky.

V roku 1966 sa stal vedúcim Doktrinálneho oddelenia Kongregácie pre náuku viery, v októbri 1967 sekretárom prvej Synody biskupov o miešaných manželstvách v Ríme. V rokoch 1968-1970 pôsobil ako sekretár Kardinálskej komisie pre miešané manželstvá a stal sa členom Pápežskej komisie pre rodinu. Zastupoval katolícku Cirkev na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva a o miešaných manželstvách v Ríme (1970), Štrasburgu (1971), Madride (1972), Bazileji (1973) a inde. Roku 1969 reprezentoval katolícku Cirkev na ekumenickom týždni o teológii rozvoja v Cartigny (Švajčiarsko). V novembri 1972 bol členom úradnej delegácie Svätej stolice pri návšteve Svetovej rady cirkví a Luteránskej svetovej federácie v Ženeve. Okrem toho sa ako oficiálny delegát zúčastňoval na mnohých iných medzinárodných. a ekumenických stretnutiach, napríklad na oblastných stretnutiach predstaviteľov biskupských konferencií Ázie (Manila 1970), Oceánie (Sydney 1973), Latinskej Ameriky (Puebla 1979) atď.

Pápež Pavol VI. ho 17.6.1970 vymenoval za pápežského preláta, 21.12.1974 za podtajomníka Kongregácie pre biskupov. Pápež Ján Pavol II. ho 12.7.1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov (patrila k najdôležitejším a najnáročnejším funkciám v pokoncilovej Cirkvi), čím sa stal jedným z najzaneprázdnenejších pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie; bolo totiž potrebné prebudovať cirkevnú štruktúru v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a uvádzať do života jeho uznesenia.

Biskupskú vysviacku prijal 15.9.1979 v Ríme, v historickej Sixtínskej kaplnke. Obrad vysviacky vykonal sám pápež ako priateľské gesto voči novému biskupovi aj ako prejav úcty a obdivu k trpiacej Cirkvi na Slovensku. Dňa 18.10.1979 sa stal členom Pápežskej komisie na interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu. Ako generálny tajomník celosvetovej Synody biskupov sa musel zaoberať množstvom rôznorodých problémov katolíckej Cirkvi, ktorá v pokoncilovom období prekonávala mnohé krízy. Niektorí biskupi a biskupské konferencie (napríklad v Holandsku) si koncilové uznesenia vykladali liberálne a ich reformné novoty sa dostávali do rozporu s tradičným učením Cirkvi. Inde sa zas prejavovali konzervatívne tendencie a neochota meniť tradičné formy náboženskej úcty a obradov. Pri hľadaní správnej cesty sa prejavil ako dôsledný, svedomitý a usilovný pracovník, ktorý si svojím vystupovaním a konaním získaval obdiv i priateľstvá na celom svete.

Dňa 24.4.1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a na generálnej audiencii súčasne oznámil, že na Turíce vymenuje 28 nových kardinálov, medzi nimi aj arcibiskupa Jozefa Tomku. Tak sa 25.5.1985 na turíčnom konzistóriu stal členom kardinálskeho zboru, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity. Záverečná časť konzistória, odovzdávanie „kardinálskych klobúkov“ novým kardinálom, sa konala po prvý raz v dejinách verejne na Svätopeterskom námestí. Viaceré časopisy vtedy poukazovali na to, že je to po prvý raz v dejinách, čo Slovák stojí na čele jednej rímskej kongregácie. Ani kardinálska hodnosť neovplyvnila jeho pracovný štýl a vystupovanie. Neúradoval iba v kanceláriách, ale oboznamoval sa so situáciou na mieste, čo znamenalo časté, dlhé a namáhavé cesty. Na Slovensko mohol prísť až roku 1968, ale v čase tzv. „normalizácie“ jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo.

Znovu sa objavil na Slovensku roku 1989 na vysviacke nového spišského biskupa, čo bolo symptómom meniaceho sa postoja štátu k Cirkvi. Jeho vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 21.4.1991 bolo historickou udalosťou, slovenská verejnosť mala po prvý raz možnosť vidieť slovenského kardinála v jeho dôstojnosti, veľkosti a starostlivosti o osud národa v krízovej situácii postkomunistického obdobia. Vo svojom prejave zdôraznil návrat ku koreňom našej kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti. Po pôsobení na čele významnej Kongregácie pre evanjelizáciu národov, prevzal dve dôležité funkcie na vatikánskom dvore: pápež ho povolal do sedemčlennej komisie kardinálov pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa stal členom dozornej rady Vatikánskej banky IOR. V oboch prípadoch nahradil talianskeho kardinála Carla Furna, ktorý sa po dosiahnutí osemdesiatich rokov vzdal svojich funkcií. Bol tiež predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Popri svojej mnohostrannej činnosti a cestách stihol napísať niekoľko pozoruhodných kníh: o koncilovej konštitúcii Lumen gentium rozpravu Svetlo národov (Rím 1972); pastorálnu konštitúciu Gaudium et spes komentoval a vysvetlil v knihe Kresťan a svet (Rím 1974). Vydal knihu náboženských úvah Blaženstvá (Rím 1973) a k cyrilo-metodskému jubileu vyšla jeho štúdia Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách (Rím 1984), ktorú vydal aj po anglicky. Rozpravami Ekumenizmus a Kristus včera i dnes prispel do zborníka Otázky dneška (Rím 1976). O práci a o cieľoch Biskupskej synody napísal monografiu Il Sinodo dei Vescovi (Synoda biskupov: podstata, metóda a perspektívy, Rím 1985). Poznatky a skúsenosti z dlhoročného pôsobenia na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov zhrnul v knihe La Missione verso il Terzo millennio (Rím – Bologna 1998), ktorá vyšla aj po slovensky (Misie do tretieho tisícročia, Bratislava 2000). Po slovensky vyšli jeho spomienky na návštevy misijných území Na misijných cestách (Rím 1989, Trnava 1991), výbery jeho príspevkov, rozpráv a prejavov Budovať Cirkev (Trnava 1994), Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám (Bratislava 1991), ako aj preklady jeho kníh Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku (Spišská Kapitula-Spišské Podhradie 1994). V roku 2003 vydal spolok sv. Vojtecha publikáciu Na misijných cestách II.

Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom: Callumet College, Hamond, Indiana (USA); Fu Jen University, Tchaj-pej (Taiwan); Teologická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Teologická fakulta Warszawa; St. Vincent Academy, Latrobe, Por. (USA); Universidad de Estado, Buenos Aires (Argentína); Universidad Catolica, Buenos Aires (Argentína). Ďalšie pocty: Grande-Croix de l Ordre de la Couronne de Chene (Luxembourg 1988); Rad Bieleho dvojkríža l. triedy Slovenskej republiky (Bratislava 1995); Grand Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentína (Buenos Aires 1999). Za prínos v rozvoji kultúry, vzdelania a humanity na Slovensku mu 11. decembra 2001 čestný doktorát udelila Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2002 mu prezident SR Rudolf Schuster udelil najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa. Jeho osobnosť je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný svet. Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy v zakladaní misijných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov.

Zdroje: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Lúč. Bratislava.2000. s.1395-1398./ TK KBS / Vatican News 

 

zdroj: tkkbs.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. Úctyhodný muž pevného charakteru, ktorý výrazne zasiahol do svetových dejín. Veľký Slovák. Svetlo večné nech mu svieti.

 2. V čom bol prínos pre Slovensko? Veď toto meno počujem prvý krát v živote. ? A nemusíš sa hneď rozčuľovať Tomáško.

 3. Veď práve preto, že toto meno počuješ prvýkrát, si obyčajný, slušne povedané, obmedzenec (ak nechcem rovno napísať, že tupý tupec). A ja naozaj nemám času nazvyš zaoberať sa obmedzencom, ktorý prišiel na tento svet iba na to, aby žral a spal. Hovorím ti to s klidom Angličana.

 4. Slušne som sa pital.nikoho som neurazal. A ty obmedzenec,tupý tupec atď. Ale to v kostolíku asi ta takto učia,či doma? Sorry že ty poznáš celý svet.

 5. Fico zle si to napísal. Nie nafta ,ale bude lacnejší chleba lebo taký „svetoznámy“ veľký slovák to v nebi určite zariadi ! Z Tomáška si nič nerob,je to len také nedozreté decko.

 6. Aha ďalší intelektuálny planktón vyliezol z nory. A ty si čo za človiečika, keď sa ani nepodpíšeš? Áno, kardinál Tomko je veľký Slovák a každý priemerne vzdelaný človek vie o koho sa jedná, to len ty si anonymný nikto, ktorý nevie nič o nikom. Jedným slovom mamľas. A netreba sa urážať, to je faktické konštatovanie. Keď niekto nepočul o kardinálovi Tomkovi, tak je to skutočný obmedzenec, ktorý by sa mal za seba hanbiť a nie tu ešte vypisovať, navyše ak je gramatický analfabet, všakže.

 7. Tomko bol obyčajný hajzel                                                                                                       

 8. Derik, mohol by som ťa spláchnuť ako pavúčika do záchoda, ale načo sa doťahovať s tvojou prázdnotou, ktorá až zabolela.

 9. Poznáš nejakého iného Slováka, ktorý to v rímskokatolíckej cirkvi dotiahol vyššie ako nebohý Tomko (blízky spolupracovník troch pápežov), a ktorý nepretržito pracoval z Ríma aj v prospech slovenského národa? Je za kým smútiť, ak si len trochu objektívny.

 10. u mna uplne zbytocny clovek,zil ako prasa v zite,nepoznal co je to rodina,starosti,strach o deti,len si dal na svoj krk zlatu retaz s krizom,obliekol si drahe rucho a kazal ako mame zit v pokore a skromnosti, potom nasadol do A8 cky,a kazal tie nezmysly,ktore ani on sam nedodrziaval a papez,keby mohol vyfajci kazdeho moslima,to je u mna cirkev a ta katolicka najbohatsia firma na svete,uchylnosti,prachy,neskrotna homosexualita,falos. co konkretne spravil tomko pre slovensko,ale naozaj citelne, moze mi to niekto zreprodukovat?

 11. Tak a na dnes máš splnené… a furt si ostal ubolený lúzer a zatrpknutý internetový niktoš. Nie každá skrumáž nezmyslov si vyžaduje reakciu, tobôž serióznu odpoveď. Vzdelaným ľuďom netreba hovoriť, kto to bol kardinál Tomko a na tvoju mienku zvysoka seriem.

 12. Viera áno, cirkev nie.
  Je schopný niekto z diskutujúcich celkom jasne obhájiť osobnosť kardinála, a na základe opakujúcich sa výziev uviesť čo k o n k r é t n e, podotýkam konkrétne spravil kardinál pre Slovensko a všeobecne pre ľudstvo.

 13. Samotná organizácia cirkvi je v rozpore s hlásaním Ježiša. Čím vyššie postavenie v cirkvi, tým väčšia váženosť a dôležitosť cirkevného hodnostára. Nie som si však istý, či títo hodnostári žili/žijú v chudobe, pokore a skromnosti ako to vyžaduje idea kresťanstva. Už len samotná informácia o úmrtí mi navráva, že bol považovaný za niečo viac ako bežný človek. A to je chyba.

 14. Dohodnite sa,pre Tomáša bol teda veľký Slovak,čo pre Slovensko veľa urobil,pre nas ostatných bol nič nehovoriaci vysoký cirkevný hodnostár,ktorý len dodrziaval cirkevnú hierarchiu.Zasluhy? Možno pre cirkev,to neviem,ale či existujú kardináli,alebo nie,ľuďom to je úplne jedno.

 15. Co Tomko ale co cirkev spravila pre ludstvo?A to ich musime platit z nasich dani.Darmozraci a uchylaci.Nieje normalne aby si mladi zdravy chlap nezatrtkal.Potom mu to udery na hlavu a obtazuje deti.Cirkev by som zrusil a znarodnil.Najdlhsie posobiaca mafia

 16. Kardinál Tomko bol pre mňa výrazná osobnosť (po kardinálovy Korcovi) až do kauzy Bezák. Vtedy ma hlboko sklamal a nie iba mňa a ešte ma to neprešlo. Aj on mal vtedy zásluhu na odlive ľudí z kostolov, aj keď sa vyhovárame na coronu, ale v našom regióne je to bola hlavne kauza Bezák. Trio Benedikt, Tomko a Sokol dalo vtedy slovenskej cirkvy veľkú ranu a aj keď sa snaží František to urovnať, ľudí do kostolov to už nevráti. Preto sa pozerám na zásluhy kardinála Tomka s veľkou rezervou. Prepáč Tomáš.

 17. tomas si tu najinteligentnejsi,no co uz aj matovic je ten najspravnejsi a najmudrejsi.nie je ti to napadne a podozrive?myslim ,ze si len taky bezvyznamny naivny hlupacik tzv.trtko.

 18. anonym13,03,velmi by si sa sklamal v bezakovi,falosny lisiacky podly clovek ktory na verejnosti vystupuje ako mili baranok. chcel silou mocou vystvat sokola,tak ho potrestali, su to vsetko odporne pijavice nehodne oslovenia clovek.
  nejaky zaslepeny clovek ako tomas si mysli ako je to vsetko uhladene,svate,mile ludske.skus poznat a pocut krutu realitu,ako som ju pocul ja,bol som veriaci od jedneho dna sa mi chce vracat pri pocuti slova cirkev.

 19. A zatiaľ čo hlupáčikovia a hejteri, ktorých spočítam na prstoch jednej ruky sa tu navzájom hecujú, kto vypľuje jedovatejšiu slinu na cirkev, tak kostoly kde sa lúčia s kardinálom sú plné ľudí, viď pred chvíľou skončená omša z dómu sv.Martina v Bratislave. Pre vašu informáciu kostol bol na – bi – tý. Odporúčam vám pozrieť si v utorok rozlúčkovú omšu z Košíc, aby ste sa presvedčili, akí ste pomýlení. Ste úplne na smiech aj s vašimi primitívnymi predsudkami. Ste v podstate len také zlomyseľné virtuálne prízraky, nehodné pozornosti, odsúdené na to písať chmuloviny a večne preháňať, lebo ste sa nič nikde poriadne nenaučili. Niet sa čo diviť, 40rokov ateizácie a marxizmu-leninizmu mnohým vysalo dušu a zanechalo ich ako bezprizorných neborákov bez akéhokoľvek povznášajúceho princípu.

 20. Tomáš,tu nejde tak ani o zesnuleho kardinala,a ani o cirkev,tu ide čisto o teba,ty nie si žiaden ochranca cirkvi,ty si jeden arogantny a zlý namyslený trulo,ktorý viac škodí dobrej veci,a podľa mňa,keby čítal niekto aj z blízkych kardinála tvoje vety,ktoré sú plné nenávisť a urážok.tak by sa od teba dištancoval.Presne takych ľudí,ako si ty,cirkev nepotrebuje.

 21. Všetko možné spomínate, uvádzate a prekrúcate, ale stále nikto vierohodne neuviedol čo k o n k r é t n e významné spravil kardinál pre Slovensko.

 22. zato teba tomas som tu napocital len jedneho,tak ako to je?v nemecku sa uz prestalo hlasit ku katol.cirkvi vyse 300tis. veriacich,pytam sa preco?a tie cisla kazdy rok rastu.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články