Čo ukázala správa o kontrole : Správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na zasadnutí MZ 21.4.2022 bola prerokovávaná správa hlavnej kontrolórky o správnosti postupu a preberací protokol nehnuteľnosti v Malom Háji. Z kontroly hlavnej kontrolórky vychádza jednoznačné stanovisko, že preberací protokol, vyhotovený JUDr.Vargovou a prevzatie majetku boli zjavne “ odfláknuté “ , vôbec neodrážali realitu a nevpustenie poslancov na pozemok bolo jasným porušením  výkonu práv poslanca, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení  a došlo jednoznačne k porušeniu zmluvy o nájme !!!

Nechcem Vás zaťažovať čítaním výsledkov kontroly hlavnej kontrolórky, pretože protokol je veľmi obsiahly, ale každý si ho môže prečítať :

https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2022-04-21

Vypichnem však pár dôležitých záverov z kontroly, ktoré sú veľmi závažné :

Citát :

“Kontrolné zistenie: Vyhotovený protokol zo dňa 30.12.2021, nepodáva v bode 2. a 3 informácie, ktoré odrážajú skutočnosť, teda porovnanie stavu odovzdávaného predmetu nájmu – pozemok nezaťažený odpadmi a skutočnosti pri preberaní predmetu nájmu – pozemok zaťažený odpadmi. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku neuvádza v časti „Popis skutkového stavu odovzdávaného a preberaného pozemku zistený ohliadkou pozemku“ minimálne odpad na pozemku, ktorý bol jasne vidieť aj z predloženej vyhotovenej fotodokumentácie, ktorá bola kontrolovaným subjektom predložená ku kontrole /viď príloha č.1 – fotodokumentácia zo dňa 30.12.2021/.

Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, najneskôr do 30.04.2022 vyzvať konateľa spoločnosti Top Recykling s.r.o /vykonanou kontrolou zistené že je to premenovaná spoločnosť GreenCon Recykling s.r.o/, aby zabezpečil v presne stanovených termínoch odstránenie odpadov, ktoré neboli súčasťou Preberacieho protokolu dňa 30.12.2021. “

Tu je zaujímavé podotknúť a pýtať sa JUDr. Vargovej, či takáto výzva spoločnosti už odišla .

Ďalší citát :

“Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Poslanci neboli vpustení na pozemok z dôvodu, ktorý uviedol odovzdávajúci vo svojom vyššie uvedenom vyjadrení v protokole zo dňa 30.12.2021 /rozhodol sa, že bude postačovať prítomnosť vedúcej právneho referátu a zástupcu náčelníka MsP/ Odovzdávajúci zabránil svojim konaním výkonu práva poslanca, ktoré mu vyplývajú z §25 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kontrolné zistenie: Porušenie § 25 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle § 25 ods. 4 písm. e) je poslanec cit: „oprávnený zúčastňovať sa na 9 previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce“. V zmysle citovaného mali právo poslanci a nielen „uvedení poslanci“ ako je uvedené v treťom odseku všeobecnej časti vyjadrenia nájomcu – odovzdávajúceho, zúčastniť sa odovzdávania a preberania pozemku vo vlastníctve mesta. “

Závažných zistení je totižto oveľa viac a nečudo, že táto kontrola viedla na MZ k veľmi nervóznej a neprimeranej reakcii p. primátora, konfrontácia s hlavnou kontrolórkou bola veľmi búrlivá.  Vrelo odporúčam pozrieť video z MZ , stačí čas od 2:08.

Prečo tak kontrola vytočila p. primátora ?  Prečo protokol neodráža skutkový stav ? Prečo neboli na pozemok pustení poslanci ? Čo všetko sa malo utajiť a takýmto neobjektívnym protokolom zakryť ? Byť na mieste poslakyne Fačkovcovej, tak podávam trestné oznámenie  za únik informácii, ktoré bolo porušením zákona o GDPR.  Na koho príkaz JUDr. Vargová zverejnila informácie , ktoré s preberacím protokolom nemali nič spoločné ?

JUDr. Vargová  zjavne podcenila vážnosť situácie a na základe výsledkov  kontroly bol MZ  predložený procedurálny návrh Ing. Fačkovcovej , aby nadriadený vyvodil dôsledky pre vážne pochybenia pri plnení si pracovných úloh.

Kontrola jasne ukázala, že JUDr. Vargová si nesplnila pracovnú úlohu a majú byť vyvodené jasné dôsledky. Ako poslanci hlasovali, je vidieť v priloženej tabuľke.

Zasa  sa ukázalo, že 8 statočných v tomto meste poriadok nemôže zaviesť a je najvyšší čas na zmenu ! Naše mesto potrebuje výraznú zmenu v poslaneckých laviciach. Na jeseň máme všetci možnosť ukázať, že chceme naše mesto zmeniť k lepšiemu.

Link na tabuľku s hlasovaním:

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20220421/0021.xml

 

Za 8

proti 3

zdržalo sa  5

nehlasovalo 1

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. Kto je vlastne JUDr. Vargová? Keď nedokáže vyhotoviť kvalitný preberajúci protokol, naskytuje sa otázka, ako získala titul, keď takýto protokol ani amatér by nevyhotovil, čím poškodila prenajímateľa oproti nájomcovi, ktorého zvýhodnila? Mala by sa uplatniť osobná zodpovednosť a niesť následky , nie len konštatovať, že pochybila! Táto celá kauza zaváňa podvodom a trestným činom viacerých zainteresovaných. Aj tu sa naskytuje otázka, či JUDr. Vargová takýto protokol nevyhotovila na pokyn svojich predstavených, ktorí si teraz umývajú ruky ako Pilát?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články