Do konca januára si musíte vysporiadať daň z nehnuteľnosti a daň za psa

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

S príchodom nového roka prichádza aj čas daňových priznaní. Do konca januára si daňovníci musia vysporiadať daň z nehnuteľnosti a daň za psa.

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie podáva daňovník, ak mu v priebehu minulého roka 2021 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť. To znamená ak kúpili, zdedili alebo predali nehnuteľnosť.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti ( kúpa, darovanie ) alebo o zániku nehnuteľnosti ( predaj, darovanie).

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes starší ako 6 mesiacov stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
To znamená, že ak vlastníte psa staršieho ako 6 mesiacov, ste povinný z neho platiť daň.
Daňovník je ale povinný podať Priznanie k dani za psa do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník už podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie sa podáva správcovi miestnej dane, teda mestu Sereď

Najneskorší termín podania je 31. január 2022. V prípade nejasností kontaktujte MsÚ 031 789 2094 kl. 241 alebo 264, prípadne kanceláriu č. 12 alebo 13.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -