MZ SR |MM|  Ministerstvo zdravotníctva veľmi pozorne počúva a počúvalo názory odborníkov, rovnako tak naši odborníci diskutovali so zástupcami nemocníc či regiónov.
Reforma nemocníc vo svojom cieli prinesie menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom, čo prinesie ruka v ruke nesmierne potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu.

Reforma, o ktorú sa mnohé vlády za posledných 17 rokov pokúšali, no neúspešne, zvýši  kvalitu nemocníc, zjednodušene povedané – nebude sa robiť všade všetko a v malom počte. Ak totiž na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia pacienta. Najmä pri operáciách je prax nevyhnutná, pri náročných zákrokoch nevynímajúc. Je dôležité,  aby operoval len ten, čo daný zákrok operovať vie a nie aby sa, zjednodušene povedané, realizoval každý zákrok v každej nemocnici.

Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. Reforma tiež zvýši bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Už dnes z dát vidíme, že v niektorých malých nemocniciach až približne polovica obyvateľov chodí do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak v nižšej frekvencii ako vo veľkom zdravotníckom zariadení – lekári tak v malej nemocnici majú s daným zákrokom menšiu prax.

Zdôrazňujeme, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života.

Dlhodobo chorí pacienti sú v súčasnosti hospitalizovaní aj na akútnych lôžkach, ktoré ale primárne slúžia pre pacientov v akútnych stavoch. Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti – napríklad pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, psychiatrických pacientov, pacientov, ktorí sa zotavujú po vážnych operáciách a iných.

Cieľom reformy je v budúcnosti rozdeliť nemocnice do niekoľkých kategórii. Prvá transformácia, nastane až od roku 2024.
Reforma nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať a sú na ňu taktiež naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške viac ako jednej miliardy eur, ktorú použijeme na modernizáciu našej nemocničnej infraštruktúry.

Nemocnice budú mať podľa úrovne stanovené, čo všetko musia vykonávať a aké na to musia spĺňať podmienky, napríklad aké musia mať materiálno-technické vybavenie. Stanovia sa aj maximálne čakacie lehoty a kritéria kvality, ktoré sa budú každoročne vyhodnocovať a zverejňovať.

Reforma siete nemocníc je kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o prvú z radu ďalších nadväzujúcich reforiem, podporených z Plánu obnovy počas najbližších 6 rokov, ktoré povedú ku komplexnej obnove slovenského zdravotníctva. OSN bude nasledovaná reformou ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj reformou starostlivosti o duševné zdravie.

Súčasťou legislatívneho návrhu je aj spomínaná  reforma ambulantného sektora, ktorý plánuje zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, s cieľom zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.

Ambíciou ministerstva je definovať sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na základe určených parametrov a každoročne výsledky monitorovať a vyhodnocovať. Na základe toho následne klasifikovať okresy na:
– zabezpečené,
– rizikové,
– rizikovo nedostatkové
– kriticky nedostatkové.

Parametrami pre klasifikáciu okresov sú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov.

Chceme tieto užitočné informácie poskytovať lekárom – záujemcom o zriadenie novej praxe, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť sa pre miesto, kde si zriadia  svoju ambulanciu, ale aj pre vyššie územné celky, ktoré majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín.  Práve z nich sa môžu stať užitoční koordinátori  siete poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na osi: samospráva – lekár – pacient, ako aj na úrovni výmeny informácií a spolupráce s orgánmi verejnej moci a zdravotnými poisťovňami.

Ministerstvo zdravotníctva novou úpravou zákona prináša tiež finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch  formou jednorazového príspevku v sume približne 60 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Ide však iba  o jeden z mnohých podporných nástrojov pre všeobecných lekárov a je potrebné ho vnímať ako súčasť komplexného reformného úsilia rezortu.

O príspevok sa budú môcť uchádzať aj úplne noví lekári (bez povolenia), ako aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax.  Do roku 2026 bude z Plánu obnovy k dispozícii 10 miliónov eur na podporu zvyšovania kapacity a príchod nových lekárov.
Je teda  predpoklad, že práve vďaka návrhu zákona a finančnej podpore sa mladí lekári  po ukončení štúdia budú   môcť vrátiť do svojho rodiska alebo do iných – nedostatkových či rizikových regiónov –  a rýchlejšie sa osamostatniť. A čo je najdôležitejšie – pacienti dostanú potrebnú ambulantnú starostlivosť v miestnej dostupnosti.

Ďalšie dve fázy reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti budú riešiť podporu všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva, ktorej obsahom bude aj rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, rozšírenie kompetencií a popísanie úlohy sestry, podpora nových modelov organizácie práce v ambulancii, zníženie administratívnej záťaže  či ich platové ohodnotenie.

Zástupcovia ministerstva zdravotníctva sú ochotní kontinuálne naďalej vysvetľovať opodstatnenosť reformy pre slovenské zdravotníctvo v prospech pacienta a zdravotníka.