Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezídium PZ SR |MM|  Výsledky za ostatný týždeň

Za ostatný týždeň skontrolovalo takmer 12 000 policajtov viac ako 33 200 osôb.

Policajti zaznamenali 817 priestupkov a deliktov, ktoré boli riešené v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení.

Išlo o porušenie lekárom stanovenej karantény v 17 prípadoch, porušenie povinnosti nosenia rúška v 271 prípadov, porušenie zákazu otvorenia prevádzok v 11 prípadoch, porušenie zákazu vychádzania v 515 prípadoch.

V blokovom konaní bolo riešených 473 prípadov, napomenutím 239 prípadov, postúpených na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva 76 prípadov a v riešení je ešte 29 prípadov.

Pribudli priestupky na úseku zdravotníctva, za ostatný týždeň polícia zaznamenali tri prípady, ktoré sú ešte v riešení.

 

Výsledky od začiatku roka

Od začiatku roka do 28. 11. 2021 polícia zaznamenala 68 226 priestupkov a deliktov, ktoré boli riešené v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení.

Týkalo sa to porušenia lekárom stanovenej karantény (1 780), porušenia povinnosti nosenia rúšok (21 255), porušenia zákazu otvorenia prevádzok (154) a porušenia zákazu vychádzania (45 034).

V uvedenom období bolo vybavených v blokovom konaní 50 565 prípadov, napomenutím viac ako 8 504 prípadov, 6 550 prípadov policajti postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ďalších 2 607 prípadov je ešte v riešení.

Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných opäť v Prešovskom kraji (12 967), Košickom (9 989) a Banskobystrickom (9 320), najmenej v Trenčianskom (5 907) a Nitrianskom kraji (6 865).

Ďakujeme, že ste zodpovední, dávajte na seba pozor.

 

  • 29 Priestupky na úseku zdravotníctva

(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,

b)

v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

c)

sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu,

d)

poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu.

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku.

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 500 eur.

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Slovensko má cca 22 000 policajtov. Ak viac ako polovica z nich sa venuje kontrole opatrení s Covidom, tak zločinci musia mať na Slovensku raj.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -