Mesto opäť plánuje oceniť najúspešnejších športovcov. Návrhy môžete posielať na mestský úrad

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď opäť plánuje oceniť najúspešnejších športovcov za ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta počas súťažných ročníkov 2019/2020 a 2020/2021.

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi preto vyzýva verejnosť na predkladanie návrhov na ocenenie v kategóriách:

-športovec
-kolektív
-tréner

Písomné návrhy na ocenenie zašlite do 17. 1. 2022 na adresu odd. ŠRKaŠ pri MsÚ v Seredi. S návrhmi doručenými po tomto termíne sa komisia nebude zaoberať.

Webová stránka mesta informuje, že jednotlivé návrhy bude príslušná komisia schvaľovať vo februári 2022. Slávnostné oceňovanie športovcov je predbežne naplánované na termín február – marec 2022.

Kritériá na ocenenie sú:

– vynikajúce dosiahnuté výsledky v súťažiach v daných súťažných ročníkoch 2019/2020 a 2020/2021

– navrhnutý jednotlivec, družstvo, tréner reprezentujú svojou účasťou v súťažiach mesto Sereď

– jednotlivec alebo kolektív môže byť opätovne ocenený, iba ak dosiahol lepšie výsledky než v minulých súťažných ročníkoch (výnimkou je
obhájenie titulu).

Návrh musí obsahovať nasledovné údaje:

Údaje navrhovateľa:

-Názov TJ, ŠK, OZ
-Sídlo
-Kontaktná osoba

Údaje navrhovaného jednotlivca, kolektívu, trénera:

-Meno a priezvisko
-Kontaktná adresa
-Podrobné odôvodnenie návrhu (údaje o dosiahnutých výsledkoch v sledovaných súťažných ročníkoch)
-Fotografie vo formáte jpg., alebo jpeg., prípadne vyhotovená prezentácia z tréningovej a súťažnej činnosti navrhovaného /na CD alebo USB/

Komisia si vyhradzuje právo navrhnúť jednotlivca, kolektív, trénera podľa vlastného uváženia.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -