Mesto Sereď zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Samospráva mesta Sereď koncom každého roka uverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré sú určené na podporu občianskych združení a klubov pôsobiacich na území mesta.

Dotácie budú v roku 2022 poskytované v 5 oblastiach:

– oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

– oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

– oblasť rozvoja telovýchovy a športu

– oblasť mládeže

– oblasť rozvoja mesta a životného prostredia

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta Sereď, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Sereď, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Žiadosti je potrebné doručiť do 17. 01. 2022 (vrátane). Posudzované budú v mesiaci február 2022. Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie bude do 31. 03. 2022 (vrátane)

Doručiť žiadosti môžete osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi alebo poštou na adresu Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, alebo v elektronickej podobe vo formáte Word a Excel na skolstvo.sport@sered.sk, alebo do elektronickej schránky mesta Sereď prostredníctvom slovensko.sk. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu.

Celé znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 nájdete na www.sered.sk spolu s tlačivom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo kliknutím na príslušný riadok v tomto článku.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -