Spolu proti násiliu na ženách a ich deťoch

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MPSVR SR |MM|  Zavedenie systému centier poskytujúcich krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia minimálne v každom vyššom územnom celku, úprava skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, sexuálneho násilia a trestného činu domáceho násilia či vytvorenie špecializovaných tímov pre vyšetrovanie násilia na ženách – aj tieto úlohy vyplývajú Slovenskej republike z návrhu Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027. Strategický dokument na nasledujúcich šesť rokov predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) na medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Napriek posunu v problematike násilia na ženách za ostatné roky na Slovensku stále chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie, a systematická prevencia. Zmeniť to má nový Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách. „V oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách potrebujeme dosiahnuť viditeľné zmeny, ktoré prinesú zlepšenie práce s týranými ženami a ich deťmi, tému domáceho násilia celkom odtabuizujú a spravodlivo potrestajú tých, ktorí násilie páchajú,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

 

Akčný plán apeluje aj na potrebu riešenia problematiky každého typu násilia v rodine, ako je napr. násilie páchané na deťoch, senioroch, zdravotne hendikepovaných členoch rodín, či partnerské násilie v homosexuálnych vzťahoch a v rodinách z marginalizovaných komunít

Rezort práce pri tvorbe nového strategického dokumentu vychádzal z predošlých akčných plánov, zároveň zohľadnil vývoj situácie poznačený celosvetovou pandémiou koronavírusu. Na príprave dokumentu participovala pracovná skupina, v ktorej mali zastúpenie nielen štátna správa, ale aj samospráva, akademická obec, mimovládne organizácie a expertky v danej problematike.

prevencia násilia, ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, efektívne postihovanie násilia a koordinovaný prístup založený na poznatkoch

 

V oblasti ochrany žien akčný plán vymedzuje úlohy, ktoré majú zabezpečiť ich komplexnú ochranu, prístup k pomoci a udržateľnosť špecializovaných služieb pre týrané ženy v dostatočnom počte. Ide napr. o zavedenie systému centier, ktoré budú minimálne v každom vyššom územnom celku poskytovať krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia či zabezpečenie poradenstva v prípadoch odškodnenia obetí domáceho násilia prostredníctvom intervenčných centier.

 

Problematika násilia na ženách a ich deťoch si vyžaduje multiinštitucionálnu a medzirezortnú spoluprácu aj pri zbere poznatkov a dát, ktoré budú slúžiť ako relevantný základ pre rôzne hodnotiace správy či ďalšie náročné akčné plány. Lokálnej stratégii na pomoc v rodine v núdzi z marginalizovaných rómskych komunít by mali pomôcť odporúčania pre starostov a primátorov.

 

Cieľom akčného plánu je o. i. zabezpečiť ochranu žien pred všetkými formami násilia, dôsledne a efektívne stíhať násilie a vyvodzovať zodpovednosť voči páchateľom násilia. Preto dokument navrhuje aj zvýšenie postihovania násilia či zabezpečenie komplexnej legislatívy, ktorá ženám zaistí prístup k spravodlivosti a náležitému odškodneniu v občiansko-právnej oblasti.

 

Návrh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 môže laická a odborná verejnosť pripomienkovať do 23. novembra 2021 (Legislatívny proces – SLOV-LEX).

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -