Seredský cukrovar spustil novú plynovú kotolňu, ktorá zabezpečí čistejší vzduch v okolí

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dňa 22. októbra 2021 cukrovar v Seredi spustil prevádzku novej plynovej kotolne, ktorá spĺňa najprísnejšie ekologické normy kladené počas celého procesu výroby. Moderná stavba tým úplne nahradila starú kotolňu na hnedouhoľný prach. Slávnostné spustenie novej kotolne sa konalo za účasti ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, realizátora stavby PPA CONTROLL, a.s. Bratislava, zástupcov z poľnohospodárskej a potravinárskej samosprávy ako aj predstaviteľov okolitých miest a obcí. Mesto Sereď zastupoval primátor Martin Tomčányi.

Slovenské cukrovary s.r.o. uvádzajú, že výstavba novej kotolne stála 6,7 mil. eur a pracuje iba na zemný plyn a bioplyn. Jej prevádzkou sa znížia emisie oxidu uhličitého a síry vypúšťané do ovzdušia. Toto množstvo bude dokonca v rozmedzí o 20 až 40% pod zákonom stanovenými limitmi. Ako Argana informovala za posledných 10 rokov investovala viac ako 25 miliónov EUR do zvýšenia efektívnosti výrobnej, logistickej a energetickej štruktúry cukrovaru. Nová kotolňa bude slúžiť ako zdroj pary, ktorá je základnou energiou pri spracovaní cukrovej repy a výrobe cukru. Jej prevádzka ušetrí cukrovaru nielen energie, ale aj zníži vypúšťané emisie CO2 o minimálne 50%. “AGRANA sa zaviazala k CO2-neutrálnej produkcii a vytvorila akčný plán s ambicióznymi, ale realistickými míľnikmi. Preto budeme investovať do konkrétnych projektov na úsporu emisií CO2 spôsobených našou výrobou, aby sme ich do roku 2040 znížili na čistú nulu. Nový plynový kotol v Seredi je cennou súčasťou našej stratégie dekarbonizácie na dosiahnutie našich emisných cieľov,” zdôraznil AGRANA CTO Norbert Harringer.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan povedal: ,,Spolu s našimi poľnohospodármi a potravinármi sme vo Vízii rozvoja slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva do roku 2035 vyhodnotili, že pestovanie cukrovej repy a výroba cukru je v našich klimatických podmienkach perspektívne a strategické odvetvie. Preto v nasledujúcom eurofondovom období zvyšujeme podporu pre pestovateľov cukrovej repy z 12 miliónov eur ročne na 13, 2 milióna eur ročne. Zároveň vzrastú platby na hektár, podporená výmera aj celková alokácia na cukrovú repu. Oceňujem vedenie cukrovaru v Seredi, že zodpovedne reaguje na požiadavky vyplývajúce z boja s klimatickou zmenou a investuje do inovácií, ktoré prinesú zníženie energetických nákladov, a tým aj znižovanie emisií uhlíka a uhlíkovej stopy pri výrobe cukru. Iba neustálym inovovaním a modernizáciou podniky ako tento, dokážu čeliť globálnym klimatickým výzvam. Na ministerstve sme pripravení poskytnúť im maximálnu podporu.”

Cukrovarníctvo na Slovensku má takmer 200-ročnú tradíciu a svojou kapacitou produkcie sme úplne sebestační v zásobovaní cukrom. Výrazne sa na tom podieľa aj cukrovar v Seredi. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček uviedol, že úplná sebestačnosť vo výrobe slovenského cukru, bezpečná potravina a zdravá krajina v mieste jej produkcie sú mimoriadne benefity. Veď čo je viac v dnešnej dobe ako naše zdravie, ktoré si vieme zabezpečiť aj vďaka kvalitným potravinám a čistému životnému prostrediu?

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Sereď uvádzajú, že sa týmto krokom hlásia ku svojej politike kvality, bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia , ktorej základným princípom je vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov, podnikanie etickým, zákonným a trvalo udržateľným spôsobom. Cukor vyrábajú výlučne z domácej suroviny a významne znižujú uhlíkovú stopu (import cukru pre spotrebu SR by znamenal kolónu 8 000 kamiónov/rok). Pestovanie cukrovej repy je certifikované a trvalo udržateľné. Sektor má aj pozitívny vplyv na bilanciu zahraničného obchodu – vyše 100 mil.€/rok. A priamo aj nepriamo vytvára vyše 3 000 prac.miest. Celkové finančné prínosy pre rozpočet Slovenskej republiky predstavujú 42,1 mil.€/rok Je preto nevyhnutné, aby sektor bol podporovaný aj intervenciami zo strany národných autorít podporou pestovania cukrovej repy a podporou investičných a inovačných aktivít .(zdroj: SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o.)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -