Čo sa stane, ak neprihlásite šesť ročné dieťa do školy? Kedy neplatiť príspevok na dieťa v MŠ? Dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (Servis informácií z mesta)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad /  Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /    18 OKT 2021

Odpovedá Ing. Eva Šuláková, Mgr. Miroslav Račák

 

O: Čo sú prenesené a originálne kompetencie v oblasti školstva?

O: Mestá a obce pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďujú základné školy. Ich prevádzku zabezpečuje štát prostredníctvom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Mesto Sereď pri prenesenom výkone štátnej správy zriadilo na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov a na plnenie povinnej školskej dochádzky Základnú  školu Jana Amosa Komenského a Základnú školu Juraja Fándlyho. V meste máme aj Cirkevnú základná školu sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza a Špeciálnu základnú školu, ktorú zriadil Okresný úrad Trnava, odbor školstva.

Mestá a obce pri výkone samosprávnych funkcií – teda originálnych kompetencií zriaďujú materské školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne, základné umelecké školy. Ich prevádzku financujú z vlastných finančných prostriedkov – z podielových daní, z príspevkov zákonných zástupcov, z príjmov z prenájmov priestorov, sponzorských darov.

Mesto Sereď zriaďuje pri výkone samosprávnych funkcií materské školy na Ul. D. Štúra a na Komenského ulici spolu s ich elokovanými pracoviskami, Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa. Mesto Sereď zriadilo školské kluby detí a centrá voľného času pri obidvoch základných školách. Zriadilo školské jedálne pri základných a materských školách.

Mesto Sereď z podielových daní prispieva aj na prevádzku a mzdy Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského a Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

O: Čo je normatívne financovanie?

O: Financovanie základných a stredných škôl z prostriedkov štátneho rozpočtu (z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra) na normatívnom princípe, tzv. na „žiaka“. Normatív na žiaka závisí od typu školy, od podnebného pásma, od kvalifikačného zloženia zamestnancov, od počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

O: Čo sú nenormatívne finančné prostriedky?

O: Nenormatívne finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu sú určené na financovanie rôznych aktivít a činností v rámci predškolského a školského vzdelávania. Každá škola dostane jednotné finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, príspevok na záujmové vzdelávanie – tzv. vzdelávacie poukazy, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem toho môže ministerstvo školstva prideliť aj finančné príspevky na riešenie havarijných situácií financovanie rozvojových projektov.

 

O: Aký mesačný príspevok platí zákonný zástupca za dieťa v materskej škole?

O: Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,00 €.

 

O: Kedy sa príspevok za dieťa v materskej škole neuhrádza?

O: Príspevok sa v súlade s legislatívou neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Príspevok sa na základe rozhodnutia mesta o odpustení prísevu ďalej neuhrádza za dieťa, ktoré prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Zákonný zástupca v tomto prípade musí požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky a mesto o odpustenie príspevku.

Príspevok v materskej škole mesto rozhodnutím znižuje o pomernú časť,  ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy.

 

O: Aká je výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole?

O: V prípravnom, základnom štúdiu a v štúdiu pre dospelých pre študujúcu plnoletú osobu do 25 rokov, ktorá nemá vlastný príjem je príspevok v individuálnom vyučovaní 10,00 €, a v skupinovom vyučovaní 7,00 €. Príspevok v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem je v individuálnom vyučovaní 70,00 € a v skupinovom vyučovaní 40,00 €.

 

O: Kedy sa neuhrádza príspevok príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách?

O: Príspevok sa neuhrádza na základe rozhodnutia mesta, ak zákonný zástupca o to požiada mesto a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

 

O: Aká je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času?

O: Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času na osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania je pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď  3,30 €, ak je to záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny týždenne  a 6,60 €, ak celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne.

Výška príspevku pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď prispeli na záujmové vzdelávanie je príspevok 4,50 € pri záujmových útvaroch do 4 hodín týždenne a 7,80 € pri záujmových útvaroch nad 4 hodiny týždenne.

Výška príspevku pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď neprispeli na záujmové vzdelávanie sú tieto poplatky 13,00 €, resp. 16,00 €.

 

O: Kedy sa neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času?

O: Príspevok sa neuhrádza na základe rozhodnutia mesta, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

O: Aká je výška príspevku na stravovanie?

O: Príspevok na stravovanie sa skladá z 2 častí. Prvá je príspevok na nákup potravín. Jeho výška závisí od vekovej kategórie dieťaťa. Obed v materskej škole stojí 0,90 €, celodenná strava 1,54 €. Obed pre žiaka I. stupňa ZŠ je v čiastke 1,21 € a pre žiaka II. stupňa 1,30 €. Žiaci majú možnosť objednať si aj desiate – poplatok na potraviny je v sume 0,60 € na deň. Tento príspevok je možné znížiť, ak rodič spĺňa nárok na dotáciu ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov.

Druhá časť poplatku je príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady a predstavuje čiastku  4,00 € za stravníka na mesiac. Aj tento príspevok môže mesto znížiť alebo odpustiť, ak zákonný zástupca o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

 

O: Čo sa stane, ak nezapíšem dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku alebo ak má dieťa vynechané neospravedlnené hodiny?

O: V takomto prípade sa zástupca dieťaťa dopustí priestupku. Za takýto priestupok môže mesto uložiť pokutu do 331,50 €. Ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 100 hodín, môže ísť aj o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy dieťa.

 

O: Je problém, ak sa moje 15-ročné dieťa zdržiava bez môjho dozoru zdržiava po 21.00 vonku?

O:  Problém môže nastať, ak sa takéto dieťa zdržiava na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  V takomto prípade môže mesto zákonnému zástupcovi udeliť pokutu  do výšky 33 €.

 

O: Ako je to s používaním alkoholu maloletými a mladistvými?

O: Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb zakazuje osobám do 15 rokov a osobám mladistvým do 18 rokov požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a zároveň im ukladá povinnosť  podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Za porušenie tohto zákazu môže mesto uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33,00 €. Za porušenie tohto zákazu osobou vo veku od 15 do 18 rokov mesto uloží mladistvému pokarhanie. V odôvodnených prípadoch mesto môže uložiť  aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -