Stanovisko nového odborového zväzu polície k novele zákona o štátnej službe č. 73/1998 z.z.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Vojtech Klučarovský /  predseda Nového odborového zväzu polície |MM|  Predstavitelia Nového odborového zväzu polície (ďalej len „NOZP“) pozorne vnímajú dianie v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MVSR“), v mnohých prípadoch participujú na pripravovaných legislatívnych zmenách a reforme polície. Z toho dôvodu sme pozorne sledovali prijatie novely zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

V ostatnom čase je verejnosť svedkom toho, ako sú obviňovaní, väzobne stíhaní či v mnohých prípadoch odsúdení viacerí bývalí vysokí funkcionári polície, finančnej správy či inšpekcie MVSR. Rozpletajú sa závažné kauzy, ktoré smerujú do najvyšších miest v zložkách, ktoré mali zabrániť páchaniu trestnej činnosti a nie ju páchať. Ako sa už v minulosti vyjadril prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, je naivné si myslieť, že v súčasnosti už vysoké posty v polícii a iných bezpečnostných zložkách nezastávajú ľudia s väzbami na oligarchov, politikov, finančné skupiny či iné záujmové skupiny. Preto chápeme snahu a návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o zavedenie ustanovenia §35 ods. 2 v znení: „Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť aj bez udania dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu, do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak v § 33a ods. 6 alebo v §33f ods. 6 nie je ustanovené inak.“ ako nástroj na očistu a odťatie chápadiel mafiánskej chobotnice pôsobiacej v bezpečnostných zložkách.

Našou snahou nie je analyzovať a rozhodnúť o zákonnosti prijatého ustanovenia, to nám neprináleží, toto môže len súd, našou snahou je pochopenie pohnútok skupiny poslancov, ktorí doplňujúci návrh predložili. Fakt, že za predchádzajúcich vlád, bolo obdobné ustanovenie veľmi obľúbené a „nechcení“ funkcionári sa odvolávali takmer okamžite po zmene vlády, je neodškriepiteľný. V tom období však neprichádzali protesty odborových organizácií pôsobiacich na Slovensku.

Predchádzajúca vláda predmetné ustanovenie zo zákona odstránila, čím „zabetónovala“ svojich ľudí na rôznych úrovniach riadenia. Teraz, prijatou novelou zákona, prichádza aj k prijatiu kontroverzného ustanovenia a ohrozeniu „našich ľudí“ vo funkciách, na ktoré hneď negatívne reagujú rôzne odborové organizácie. Tu sa ukazuje ich flagrantná „apolitickosť“.

Vnímame prípadné negatívne dopady tejto novely a týmto zároveň vystríhame vedenie MVSR pred bezhraničnou svojvôľou pri výmene funkcionárov v Policajnom zbore, akej sme boli v minulosti svedkami. Minister vnútra by mal citlivo a zodpovedne pristupovať k tomuto svojmu oprávneniu tak, aby nevznikali pochybnosti o politických zásahoch do štruktúry Policajného zboru.

Na druhej strane, takáto právna úprava sa javí byť nevyhnutná. V roku 2020, krátko pred voľbami, vydala ministerka MVSR nariadenie o kariérnom postupe. Toto nariadenie však v konečnom dôsledku slúži len ako prostriedok na „zabetónovanie“ funkcionárov. Výberové konania nie sú pod absolútne žiadnou kontrolou a nateraz slúžia len ako zásterka na odstavenie kandidátov, ktorí „nevyhovujú“. Podmienky výberového konania sú v drvivej väčšine prípadov nastavené nelogicky a sú zjavne šité na mieru konkrétnemu funkcionárovi. To spôsobuje, že aj po zmene vo vedení MVSR sa kľúčové funkcie v Policajnom zbore obsadzujú pochybným spôsobom a pochybným procesom. Viackrát sme na nedostatky a nekontrolovateľnosť tohto nariadenia poukazovali a žiadali zmeny. Neúspešne. Medzičasom nabrala táto neblahá situácia obludné rozmery. Bohužiaľ, sčasti musíme priznať, že ak má prísť k naozajstnej reforme Policajného zboru a k prinavráteniu dôvery v Policajný zbor, cesta zvolená zákonodarným zborom sa javí, z dôvodu nekompetentnosti niektorých policajných funkcionárov pri transparentom výbere kandidátov na funkciu, ako nevyhnutná. Spomenieme tiež, že na stránke Fanklubu polície bola realizovaná anketa o transparentnosti výberových konaní, pričom 560 hlasujúcich z 561 uviedlo, že podľa ich názoru sú výberové konania netransparentné.

V závere je však potrebné dodať a vyzvať zákonodarný zbor, aby prihliadali na nedostatky, ktoré boli v minulosti súdmi vyčítané a vyvarovali sa ich.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. ked povies B povedz aj A

  Stanovisko Odborového zväzu polície v Slovenskej republike k schválenej novele zákona č. 73/1998 Z. z. v Národnej rade Slovenskej republiky zo dňa 7. októbra 2021

  Odborový zväz polície v Slovenskej republike (OZP v SR) so znepokojením prijal informáciu o schválení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Juraja Krúpu, Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Jozefa Pročka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583).

  Pozmeňujúcim návrhom sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (zákon) a to tak, že v § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  „(2) Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak v § 33a ods. 6 alebo v § 33f ods. 6 nie je ustanovené inak.“.

  Jedným z dôvodov znepokojenia OZP v SR je nejasný cieľ, úmysel takto schváleného návrhu novely. Je potrebné pripomenúť, že historicky obdobné znenie paragrafového ustanovenia už v zákone zadefinované bolo.

  Neskôr sa ukázalo, že primárnym cieľom takéhoto ustanovenia bola spravidla možnosť zo dňa na deň previesť, prípadne preložiť bez udania akéhokoľvek odôvodnenia na inú funkciu „nevhodného“ nadriadeného, pričom sa takýto nadriadený zvyčajne ustanovoval do omnoho nižšej funkcie (funkčného zaradenia), platovej triedy, prípadne sa preložil do iného miesta výkonu štátnej služby. Spravidla teda išlo len o likvidáciu nadriadeného, čo je v rozpore nielen s Ústavou Slovenskej republiky, ale aj s princípmi demokratického, transparentného a nepredpojatého fungovania štátu.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z dôvodu vydaných takýchto personálnych opatrení viedlo množstvo súdnych sporov, pričom od roku 2010 postupne začalo prehrávať všetky takéto súdne spory (napr. rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vedené pod číslami konaní 2Sžo 52/2011, 4Sžo/21/2012, 6Sžo/37/2013 a iné).

  Nakoniec aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 540/2012-34 zo dňa 24. apríla 2013, jednoznačne konštatoval, že neuvedenie dôvodu prevedenia alebo preloženia je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. To bol aj dôvod prečo od mája roku 2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neaplikovalo v praxi takéto do vtedy platné ustanovenie, čo viedlo opäť k novele zákona a k vypusteniu sporného § 35 ods. 2 a to zákonom č. 406/2015 Z. z.

  Preto ďalším dôvodom pre negatívny a neprijateľný postoj OZP v SR k tejto predloženej novele zákona je jeho protiústavnosť.

  V súčasnej právnej podobe má minister vnútra Slovenskej republiky, ale aj ostatní nadriadení, podľa § 49 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z. povinnosť riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených policajtov. Podľa § 49 písm. d) zákona č. 73/1998 Z. z. má nadriadený povinnosť oceňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania služobných povinností.

  OZP v SR má teda za to, že v dnešnej podobe zákona č. 73/1998 Z. z. tento dostatočne presne stanovuje ako postupovať v prípade porušovania služobných povinností ktoréhokoľvek policajta a teda aj nadriadených.

  OZP v SR je zároveň toho názoru, že takéto zásadné zmeny v zákone by mali byť schválené v riadnom legislatívnom procese. Takto by vznikol potrebný priestor pre širokú odbornú, racionálnu, pragmatickú diskusiu, ktorá by mohla priniesť viacero pohľadov či odpovedí, napr. aj na otázku, čo je cieľom takto koncipovanej a schválenej novely. V takejto diskusii by bolo možné a žiadúce vyhodnotiť na základe reálnych relevantných podkladov aj to, v koľkých prípadoch bol § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. použitý v období jeho platnosti od 1. mája 2004 do 31. decembra 2015 v rezortoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu. Ďalej by bolo možné zistiť, koľko z takto dotknutých príslušníkov opustilo služobné úrady do jedného roka od použitia ustanovenia § 35 ods. 2 voči ich osobám, koľko finančných prostriedkov bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskou informačnou službou a Národným bezpečnostným úradom vynaložených na prehraté súdne spory v takýchto prípadoch a koľko z toho bolo finančných prostriedkov vyplatených po takto prehratých súdnych sporoch bývalým funkcionárom.

  Rovnaký postoj má OZP v SR z identického dôvodu aj pri ďalšej schválenej novele zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583), ktorá v § 61 definuje nové odseky 5 a 6, podľa ktorých sa môžu odvolávať vedúci zamestnanci a to tiež bez uvedenia dôvodu.

  Vznikajú teda legitímne otázky, ktoré by priniesli odpovede a po ich vyhodnotení aj viac svetla do tejto problematiky a ktorými sa predkladatelia tejto novely mali rozhodne zaoberať.

  Na základe uvedených skutočností verejne žiadame prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby uvedený takto schválený zákon nepodpísala, vrátila ho späť do Národnej rady Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, prípadne sa priamo obrátila na Ústavný súd SR, ktorý by rozhodol či schválené ustanovenia zákonov sú v súlade s Ústavou SR.

  Bratislava, 7. októbra 2021

 2. Pre urobenie si blizsieho obrazu

  novy odborovy zvaz vznikol v r 2015 a ma cca 700 clenov, aktivnych policajtov.

  odborovy zvaz vznikol v r 1990 a ma viac ako 9000 clenov, z toho 7000 aktivnych policajtov.

  Bezpecnostny analitik Zitny povedal, ze okrem kritiky policie nove odbory vo svojom programe neponukaju ziadnu realnu alternativu.

  Musel som to sem pridat pretoze dodnes som ani netusil ze su 2 odbory pllicajtov. Zaujalo ma to ked som rano v radiu pocuval ze odbory nesuhlasia s novelou a vyzivaju prezidentku aby ju nepodpisala. A tu teraz cim opak a potom som si vsimol z ide o nove odbory tak som guglil…prijal by som viac objektivity zo strany redakcie a nie sek hadzat len to co sa hodi

 3. NOZP ma vyše 1200 členov a vznikli ako alternatíva smerackeho OZP. A o samozvanom bezpečnostnom analytikovi hovoriť nebudem.

 4. tak jak ty vidis nozp ako alternativu tak sa ja smejem na tom ze ozp je smeracke ked vzniklo v 90tom roku

 5. pre pre 11. októbra 2021, 7:54 – chapem smiech ludi majucich zaujem na tom, aby OZP aspon vyzeralo ako standardne odbory.

  Staci si ale pozriet vedenie odborov na vsetkych urovniach a to, kto koho kam dosadil a potiahol a – odpoved je uplne jasna. Len je potrebne poznat vztahy a vidiet suvislosti…

 6. takze pocet clenov nie je vypovedna hodnota resp 10nasobne viac ludi je podla vasho nazoru nestandardna

 7. Pán Majko,teraz sa už ozaj nedáte brať ani trošku vážne.Loz má krátke nohy a propaganda ešte kratšie.

 8. Islo mi len o to ze ste zverejnili jedno stanovisko nejakej odnoze odborov a ja som pridal aj to druhe…kedze boli rozdielne

 9. Vobec ma to nezaujima 11. októbra 2021, 12:10 – vo svojom prispevku uverejnenom:
  pre 11. októbra 2021, 9:27
  prave o tom pisete. A teraz Vas to vobec nezaujima?

  No, ja som ale tak trosku inak nastaveny – vidim, ze Vas to prestalo zaujimat v momente, kedy som napisal: „o pocte clenov a sposobe ich naboru si povieme v inych suvislostiach.“

  Na tom teda nieco bude a mna to zaujima… 😉

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články