Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu (o dotáciách a o podujatiach)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta   /4 OKT 2021/

Odpovedá Mgr. Silvia Kováčová, vedúca Oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu

 

O: Aké kultúrne ustanovizne zriadilo mesto pre zabezpečenie kultúrneho vyžitia občanov, ako sú financované?

O: Mesto Sereď zriadilo rozpočtovú organizáciu Dom kultúry. Jeho súčasťami sú knižnica, múzeum a kino. Finančné prostriedky na prevádzku a činnosť sú z príjmov z mesta z podielových daní a miestnych daní. Celkové výdavky sú schvaľované mestským zastupiteľstvom v rámci rozpočtu mesta, ich konkrétne použitie v rámci rozpočtu domu kultúry.

 

O: Ako je financovaný amfiteáter?

O: Prevádzku a údržbu amfiteátra zabezpečuje mesto Sereď zo svojho rozpočtu. Podujatia v amfiteátri zabezpečuje Dom kultúry zo svojho rozpočtu a z príjmu z predaja vstupeniek. Dom kultúry môže pri organizovaní podujatí spolupracovať s rôznymi agentúrami.

O: Aké športové ustanovizne zriadilo mesto pre zabezpečenie športového vyžitia občanov:

O: Mesto nezriaďuje žiadnu športovú ustanovizeň. Mesto na zabezpečenie športového a voľno časového vyžitia občanov vybudovalo a zabezpečuje prevádzku športovísk: pri zadnej bráne parku Scatepark a workout, fitparky na Pažitnej, Spádovej, Mlynárskej ul. a dennom centre seniorov na Jesenského ul., basketbalové ihriská na Poštovej, Dolnomajerskej, Mlynárskej, D. Štúra a trávnaté ihriská na Mlynárskej, Legionárskej, Pažitnej a Spádovej ul. Telocvične a športoviská pri základných školách majú školy v správe. Mesto realizovalo aj dobudovanie Sokolovne. Športovú halu Relax a štadióny v Seredi a v Hornom Čepeni dalo mesto do nájmu.

 

O: Mám nárok na dotáciu mesta, čo musím splniť?

O: Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení. O dotáciu môže požiadať právnická osoba – občianske združenie, športový klub, nezisková organizácia , ktorá vykonáva svoju činnosť na území nášho mesta alebo pre jeho občanov. Dotáciu je možné poskytnúť na pravidelnú činnosť alebo na jednorazové podujatie. Výzvy na podávanie žiadostí pre nasledujúci rok sú zverejnené na stránke mesta spravidla v termíne do 30. novembra.  Okruhy podpory sú podpora práce s mládežou, rozvoj telovýchovy, športu a telesnej kultúry, zachovanie a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, poskytovanie sociálnej, humanitárnej a zdravotnej pomoc.

 

O: Čo ovplyvňuje výšku dotácie na šport?

O: Kritériá dotácie sú zverejňované spolu s výzvou na predkladanie žiadostí o dotácie. Pri dotáciách na šport je to počet členov ku dňu podania žiadosti, počet súťažných družstiev, členov v súťaži, priemerný počet tréningových hodín týždenne jednotlivých družstiev klubu, dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok, informovanosť verejnosti o výsledkoch, výška členských príspevkov, účasť jednotlivých družstiev, resp. jednotlivcov v súťažiach.

 

O: Je potrebné dotáciu mesta zúčtovať?

O: Použitú dotáciu musí žiadateľ zúčtovať v termíne do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Nevyčerpanú dotáciu, alebo nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie je príjemca povinný vrátiť najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá.

 

O: Ako mám nahlásiť organizáciu športového podujatia?

O: Na stránke mesta v sekcii Samospráva – Mestský úrad – Tlačivá a žiadosti pri oddelení Školstva, rodiny, kultúry a športu je tlačivo „Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia“. Toto tlačivo po vyplnení organizátor zašle na MsÚ poštou, mailom alebo prostredníctvom slovensko.sk   najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 15 dní pred konaním, ak ide o podujatie s osobitným režimom, alebo medzinárodné podujatie a 30 dní pred konaním, ak sa má konať mimo športového zariadenia. Ak ide o rizikové podujatie, oznámenie podáva aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

Organizovanie verejných športových podujatí upravuje zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

 

O: Ktoré kultúrne podujatia som povinný oznámiť mestu?

Ide o všetky divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy, festivaly, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy prístupné verejnosti pre bližšie neurčený okruh osôb.

 

O: Aké údaje má obsahovať oznámenie o kultúrnom podujatí?

O: Oznámenie musí obsahovať označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Na webovej stránke mesta je zverejnené tlačivo. Oznámenie je nevyhnutné doručiť na mestský úrad najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. Organizátor podujatia je povinný dohodnúť na oddelení životného prostredia spôsob likvidácie odpadu po podujatí. Ak sa podujatie má konať  vo veľkom parku, musí byť schválené jeho uskutočnenie Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie.

Organizovanie verejných kultúrnych podujatí upravuje zákon  č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

 

O: Chcem pomôcť pri organizácii mestských podujatí, čo mám urobiť?

O: Budeme veľmi radi, ak nás kontaktujete telefonicky na 0918 450 853 alebo mailom na skolstvo.sport@sered.sk.

 

O: Kto môže realizovať zbierku na území nášho mesta?

O: Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby, ktoré disponujú právoplatným rozhodnutím o zápise zbierky do registra zbierok na Ministerstve vnútra. Zbierku je možné vykonávať na verejných priestranstvá a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Ak chcete vykonávať zbierku na pozemkoch vo vlastníctve mesta, musíte o súhlas požiadať. Zbierku je možné realizovať zasielaním príspevkov na osobitný účet, zasielaním darcovských správ SMS, zbieraním do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene, predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

Osoby vykonávajúce zbierku do prenosnej pokladničky musí mať písomné poverenie na vykonávanie zbierky, kópiu rozhodnutia o registrácii zbierky  a súhlas vlastníka pozemku alebo nehnuteľnosti, v ktorej zbierku realizuje.

 

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. Kde je vybudované športovisko na Dolnomajerskej ulici? Na pivniciach obyvateľov obytného domu, ktoré si museli zakúpiť, ktoré sú v osobnom vlastníctve obyvateľov, na ktoré mesto namontovalo basketbalové koše a ktoré celé okolie využíva na basketbal a sánkovanie, a o ktorých tvrdia, že sú ich. Je to neoprávnené využívanie a poškodzovanie cudzej veci. Odstránenie košov mesto odmieta.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články