Zranené Slovensko potrebuje stabilitu a jasné a jednotné vedenie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 28. septembra 2021 v pléne NR SR so správou o stave republiky.

V prejave pred poslancami sa venovala dopadom pandémie a výzvam, ktoré so sebou prináša jej ďalšia vlna. Zdôraznila aj potrebu reforiem vo viacerých oblastiach v súvislosti s plánom obnovy. Dotkla sa aj aktuálnych tém spravodlivosti a vyšetrovania korupčných káuz, či dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.

Slovenská republika je dnes podľa prezidentky zranenou krajinou, ktorá potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotnú krízu s čo najmenšími stratami a potrebuje zvládnuť aj ďalšie výzvy, ktorým čelíme. „Slovensko dnes zúfalo potrebuje stabilitu. Jasné a jednotné vedenie. Pokoj založený na pravde, spravodlivosti, ale aj vecnosti a solidarite. Dosiahnuť ho môžeme iba spoločne a verím, že tento cieľ spája väčšinu z nás.“

Prezidentka na úvod vystúpenia pripomenula, že keď pred pätnástimi mesiacmi prezentovala svoju prvú správu o stave republiky, vyslovila želanie, aby sme sa nevracali do stavu pred koronou, do stavu polarizovanej a rozdelenej spoločnosti. „Dnes tu stojím v časoch, ktoré sú z hľadiska rozdelenia spoločnosti ešte náročnejšie. Prihováram sa vám, vážení občania, so snahou o vystihnutie najpodstatnejších elementov stavu našej republiky. Prihováram sa tiež vám, vážení politickí reprezentanti, ako jedna z vás, tiež volená zástupkyňa ľudu. S cieľom poskytnúť pohľad na realitu, ktorý nevyhnutne musí byť aj kritický, lebo žijeme zložitú dobu. Ale dúfajúc, že bude aj objektívny, čo najmenej rozdeľujúci a pozývajúci každého jedného z vás, ktorému ide o dobro Slovenska, k spolupráci.“

V súvislosti s pandémiou a jej dopadom prezidentka zdôraznila, že hrozba, ktorá nás mala zjednotiť sa stala zdrojom najsilnejšej línie konfliktu. „Bol to rok traumy, ktorou sme prešli a tisíce pozostalých ľudí si ju ponesú po celý svoj život. Ako každá vážna kríza, aj kríza v čase pandémie, nám ukazuje naše najzraniteľnejšie miesta. Krízový manažment a krízová komunikácia sa nestali nástrojom na riešenie ťažkostí, ale stali sa súčasťou jej problémov. Narazili sme tiež na deficity v civilnej obrane, v zdravotníctve, či v sociálnej starostlivosti o seniorov. Napriek tomu, ľudia pracujúci v prvej línii odviedli mimoriadnu prácu a všetkým im patrí opätovne veľká vďaka. Za to, že v jesenných a zimných mesiacoch naše zdravotníctvo neskolabovalo úplne, vďačíme predovšetkým obrovskému nasadeniu a obetavosti zdravotníkov. Zaplatili za to, žiaľ, vysokú cenu. Pretože ošetrovali pacientov aj v čase, keď ešte neboli k dispozícii vakcíny, tisíce z nich sa infikovali a desiatky chorobe aj podľahli.“

Podľa prezidentky je nevyhnutné, aby sa personálna stabilizácia v rezorte zdravotníctva stala jednou z našich kľúčových priorít, inak to bude mať pre nás všetkých fatálne následky, zároveň však dodala, že zdravotníctvo nebolo jediným ťažko skúšaným rezortom. „Akútna stresová porucha sa týka aj mnohých pracovníkov v domovoch sociálnych služieb, ktorí prešli podobným traumatizujúcim obdobím ako zdravotníci. Nápor na ich odolnosť bol o to väčší, že na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb už pred pandémiou chýbala približne štvrtina potrebného personálu. Vytvorenie funkčného systému dlhodobej starostlivosti o seniorov s dostatkom lôžok a dostatkom opatrovateľských kapacít za dôstojnú odmenu musíme čo najviac a čo najrýchlejšie priblížiť realite.“

Prezidentka v prejave spomenula aj deti, ktoré trpeli nielen tým, že sa nemohli počas pandémie primerane vzdelávať, ale ich sociálne vzťahy boli zo dňa na deň prerušené. „Osobitne ťažko doľahla táto situácia na deti zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré už aj pred pandémiou čelili nerovnostiam vo vzdelávaní. V školskom roku 2020/2021 sa skoro každé piate dieťa na druhom stupni nemohlo pripojiť na online vyučovanie a každé desiate sa vôbec nezapojilo do dištančnej formy vzdelávania. V dôsledku uvedených zmien a traumy, ktorou spoločnosť prechádzala, počet detí, ktoré majú úzkostné či depresívne stavy znepokojujúco narástol. Naše deti a mládež zo všetkého najviac teraz potrebujú obdobie psychosociálnej rekonvalescencie. Ak im ju z nejakých dôvodov nedoprajeme a nezabezpečíme, dôsledky môžu nadobudnúť až generačný charakter.“

Prezidentka sa v prejave nevyhla ani ďalším problémom, ktoré priniesla pandémia. „Strach sa na dlhé mesiace stal hlavnou spoločenskou emóciou a ako už dávno zistili psychológovia, ventilom strachu je hnev. Strach a hnev, to sú dve najsilnejšie emócie, ktorými veľká časť spoločnosti reaguje na pandemickú krízu. Tieto emócie, osobitne pri téme očkovania, rozdeľujú našu spoločnosť, dokonca naše rodiny, kolegov na pracovisku, susedov. Môj pozitívny postoj k očkovaniu je dlhodobo známy a považujem ho za najefektívnejšiu cestu vysporiadania sa s pandémiou. Zároveň považujem za vhodné pripomenúť, že samotná skutočnosť, že niekto zaočkovaný nie je, nerobí z neho zlého, ani hlúpeho človeka. Viem porozumieť obavám ľudí, pretože strach je hlboko ľudská emócia.“

Hlbokou ľudskou emóciou už ale podľa prezidentky nie je snaha hnev a strach vedome zneužívať alebo využiť túto tému na uvoľnenie nenávisti voči druhým ľuďom, prípadne na túto nenávistnú vlnu nasadnúť. „Takýto ľudia nechcú spájať, nepotrebujú si získavať dôveru, stačí im len dôveru vo všetko podkopávať. Vo verejnú službu, v inštitúcie, vedu, medicínu. Je pritom celkom legitímne byť kritický voči chybám, ktoré sa počas manažovania pandémie urobili. Vecná kritika s cieľom záchrany životov je dokonca žiadaná. Keď si však niekto myslí, že rozbehnutú nenávistnú vlnu osedlá, či dokonca využije vo svoj prospech, mýli sa. História nám už neraz ukázala, že nenávisť netvorí, ale ničí, a to aj svojho pôvodcu. A my potrebujeme chrániť tento svet a naše Slovensko v ňom.“

V súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie prezidentka poznamenala, že dnes sa rozhoduje o tom, či dokážeme vytvoriť podmienky pre pokračovanie ekonomického rozvoja a o tom, či sa bude životná úroveň približovať štandardu v západných krajinách alebo budeme stagnovať. „Žiadna vláda v histórii Slovenska nemala k dispozícii toľko prostriedkov ako tá dnešná. Finančné zdroje v podobe eurofondov a plánu obnovy sú dostatočné na modernizáciu našej spoločnosti, na zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti nášho hospodárstva aj na zabezpečenie podmienok pre rast životnej úrovne. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme s plnou vážnosťou riešiť tému chudoby a regionálnych rozdielov.“ 

Rovnako sa podľa prezidentky potrebujeme vysporiadať s rastom cien, s ktorým je spojené postpandemické oživenie svetovej ekonomiky, pričom je namieste uvažovať aj o cielených a zmysluplných kompenzáciách. V oblasti životného prostredia prezidentka ocenila podporu rezortu ambicióznym klimatickým cieľom ako aj podporu efektívneho obehového hospodárstva s dôrazom na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktoré u nás začne fungovať od budúceho roku a tiež to, že sa otvorila téma reformy národných parkov a ochrany biodiverzity. Kritizovala však, že sa stále nepodaril úspešne naštartovať odstraňovanie starých environmentálnych záťaží. V zahraničnej politike prezidentka ocenila jednotu postojov vládnych predstaviteľov pri väčšine kľúčových zahraničnopolitických otázok. Konzistentnosť a predvídateľnosť podľa nej nie je dôležitá pre to, že nás za ňu iní pochvália, ale preto, že v praxi nám otvára cestu k lepším vyjednávacím pozíciám a presadeniu našich záujmov a priorít. V prejave vyzdvihla tiež úsilie našich ozbrojených síl v posledných mesiacoch. Podmienky služby v ozbrojených silách sa však zmenia k lepšiemu len vtedy, ak výdavky na obranu budú stabilné a udržateľné aj do budúcnosti.

V súvislosti s aktuálnou témou spravodlivosti prezidentka ocenila viaceré systémové zmeny, ako napríklad vytvorenie najvyššieho správneho súdu, reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti, no venovala sa aj vyšetrovaniu veľkých korupčných káuz. Akýkoľvek uzdravujúci proces pre spoločnosť, teda aj vysporiadavanie sa s korupciou, sa podľa prezidentky musí diať zákonným spôsobom. „Vidíme neprehľadnosť, rôzne interpretácie reality, emócie prevládajúce nad vecnosťou, či zneužívanie témy. Je to do istej miery pochopiteľné, pretože ide o veľa. Vyše dvadsiatky ľudí priznalo svoju vinu a vypovedajú o paralelnom svete, v ktorom si dočasne mysleli, že je možné brať zo spoločného, a to beztrestne. Vypovedajú o schémach, ktoré si vytvorili, a za ktoré ich doposiaľ nikto nebral na zodpovednosť. Ide teda nielen o osobnú slobodu vyšetrovaných osôb, ale aj o ozdravenie a o budúci charakter nášho štátu.“

Politicky činné osoby podľa prezidentky nemajú a ani nemajú mať žiadne možnosti zasiahnuť do prebiehajúcich vyšetrovaní. „Musíme rešpektovať deľbu moci, a teda konajúce orgány ochrany práva. Ani ako prezidentka republiky nemám, a je to tak správne, žiadne informácie  o konkrétnych vyšetrovaniach, okrem tých, ktoré sú mediálne dostupné. Nebudem tu preto vynášať rozsudky namiesto súdov. Chcem dôverovať justícii, že ak by aj pri vyšetrovaní vznikli chyby, súdy dokážu posúdiť dôkazy, a tiež zákonnosť ich získania. Mali by sme deľbu moci rešpektovať nielen vo svojich skutkoch, ale aj vo svojich vyjadreniach, ktorými môžeme podkopávať zvyšky dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.“

Prezidentka pripomenula, že o potrebe vyriešiť kontrolu informačných služieb, zmenách v policajnej inšpekcii, či vo fungovaní prokuratúry sa diskutuje už roky. „Tridsať rokov po Nežnej sa potkýname o tie isté deficity fungovania orgánov vymožiteľnosti práva a bezpečnostných zložiek. Toto je naša politická zodpovednosť. Tam má smerovať naša pozornosť, energia a naša práca. Roky absentujúcu ochotu k zásadným zmenám a reformám však ani pri najlepšej vôli nemôže nahradiť práca jednej komisie. Musíme sa vystríhať rizika, aby rýchle riešenia pripravené len na jednu, i keď výnimočnú situáciu, ju vo výsledku ešte nezhoršili.“

Na záver sa prezidentka kritizovala úroveň politickej debaty, ktorá podľa nej klesla na úroveň kde nikdy nebola. „Práca s klamstvom, vulgarizmy, osobné útoky sa už stávajú štandardom. Je naivné si myslieť, že sa to skončí iba v tejto miestnosti, alebo zasiahne iba adresáta urážok. Nie, spoločne formujeme našu spoločnosť, a každý prejav nenávisti je odkazom ľuďom, ktorí nás volili, že naše osobné spory sú pre nás viac, ako skutočné problémy ľudí.“

Strany vládnej koalície by mali podľa prezidentky ukazovať jednotu a jasnú vôľu spolupracovať. Opozícia spoluvytvára atmosféru, spoludefinuje mieru kultúrnosti v politike a vo výsledku sa podieľa na oslabení súdržnosti celej spoločnosti. „Vzájomné spory iba prehlbujú sklamanie verejnosti.“  

 

 

zdroj: prezident.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. Jediná pozitívna vec je že nepozvala k sebe Matovica na debatu. Už každý normálny občan pochopil že s pacientom sa nedá večne diskutovať

 2. vazene mentalne oslabene jedinco, kedze tu zijes, tak je to aj tvoja prezidentka.
  ozaj, co ta oslabilo?

 3. a kto zranil to slovensko?ak ho zranili koalicny politici,mala podporit referendum,inak sa o to zranenie taktiez pricinila.
  ona len precitala bez emocii nejaky papier,to by dokazala akakolvek hlupana,prezidentka je hanba slovenska.

 4. Teraz si predstavujem, ako by to cital ten „stary ch.j“ Gasparovic. To by bola radost ina, to by bol smutok.

 5. tony 29. septembra 2021, 14:03 – v prezidentskom urade maju hanbu v Ceskej republike. Na Slovensku uz druhy raz za sebou mame nastastie stastie aspon na hlavu statu, ktoru nam zavidia aj v zahranici.

  To je moj nazor.

 6. Kto nám závidí v zahraničí prezidentku ? Uisťujem že v zahraničí ani nevedia kto je u nás prezident. Tak ako väčšina slovákov nevie mená prezidentov z okolitých štátoch.

 7. Máme prezidentku na úrovni. Môžeme byť radi, že nás má kto dôstojne reprezentovať. Keď si predstavím, že by tam bol Bodorov manager, ktorý býval u Bašternáka doktor Fico, tak to by bola svetová hanba. Toľko amnestií by svet nevidel. Držíme palce súčasnej prezidentke a nezabúdame Kiskovi jeho boj z mafiou SMER-SD. Myslím, že to bol začiatok, ktorý odštartoval premenu tejto krajiny. Ďakujeme.

 8. Pani prezidentka, dúfam že dáte aj druhé obdobie. Držím vám palce. Bezvýznamní niktoši spoza pc to nezmenia. Pozná vás celá Európa a prinajmenšom Česi by vás brali okamžite.

 9. Ako by ju brali Češi keď si zvolili Zemana ?
  😂
  Či volič Zemana by bol voličom Caputovej ? Tu už niektorí ani neskrývajú svoju blbosť

 10. Lepšie byť Čechom a hanbiť sa za prezidenta, ako byť Slovákom a hanbyt sa za vladu plagiatorov. Čo je väčšia hanba pán Majko.

 11. Krasne na tom vsetkom je to, ze negativa vladnutia sucasnej garnitury naplno pocitia aj ti, co ju tak horlivo podporuju:)

 12. Milan 29. septembra 2021, 19:55 – tak, mat za prezidenta prepitu trosku – no, to je uplne na hov*o.

  Co sa tyka plagiatorstva, moj postoj je jednoznacny a nemenny. Ludia NEschopni legalne ziskat titul, nemaju moralne pravo pouzivat ho. Takito ludia dehonestuju nase vysoke skolstvoa vyznamne diskriminuju poctivych, teda normalnych studentov, ktori by sa nikdy neznizili k takemuto bezcharakternemu konaniu.

  Ale spat k alkoholu – ludia zavisli na alkohole by mali byt v liecebni a nie v prezidentskom, alebo inom urade.

 13. Česi sa predsa nehanbia, bol prezidentom, takmer o vracal korunovačné klenoty, a predsa sa stal prezidentom, po druhé.

 14. Nadpis mal znieť :
  Zranené Slovensko potrebuje vymeniť komplet celú vládu na čele s prezidentkou !

 15. Milan…pre jednu polovicu národa bol nevolitelný už predtým – presne ako píšeš, pre svoje vystupovanie – „ku.da sem, ku.da tam“, opilecký taneček pri klenotách atď…no a tých ktorí ho volili dosť naštval tento rok, napríklad svojím výrokom k očkovaniu a pandemií: „A já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. A v tomto okamžiku pandemie skončí,“ řekl v neděli Zeman televizi CNN Prima News…

 16. To čo má Čaputka v hlave, to má Zeman s prepáčením v zadnej časti tela. Takých prezidentov /osobnosti/ ako Zeman a Klaus, nikdy Slovensko nemalo a ani nebude nikdy mať. Zeman aj po požití litra Becherovky stačí našu prezidentku.

 17. EXGOLVAC…by ma vážne zaujímalo čím ťa ten Zeman tak oslovil?…je to jeho vulgárne vyjadrovanie, či vzťah k alkoholu čo z neho robí v tvojích tak velkého štátnika?..v tom prípade sa mu u nás vyrovná možno tak Slota…prípadne to že je to niekolkokrát uznaný klamár, ktorý sa musel už aj pár krát za svoje výroky ospravedlňovať ?(teda nie konkrétne on ale ČR sa musela ospravedlniť za to čo povedal)…

 18. Zeman, štátnik, aký nemá vo svete obdoby. Predseda vlády, parlamentu, 2 x zvolený ľuďmi za prezidenta. Nájdite podobného. V priamej voľbe voči kandidátom podporovanými médiami, zahraničím. Naozajstný prezident, nie ako naši poslední dvaja srandista, ktorých vo svete nikto neberie vážne.

 19. Ratafak, prepáč u mňa sú osobnosti Zeman, Klaus a nie Čaputová, Heger, Remišová. Presvedčil ma neskutočnými znalosťami histórie, politiky, kultúry …
  Čím ma mohla presvedčiť Čaputová? Tými frázami od exkomunistu Leška? Rád by som videl duel medzi Zemanom /hoci aj s litrom becherovky v hlave/ a triezvou Čaputovou. Stavil by som na svojho víťaza, ver mi.

 20. Prezident či už v ČR alebo SK je vo významnej miere reprezentatívna funkcia a v tomto smere má nepochybne Čaputová navrch…vystupovaním, kultivovanosťou atď…a čo týka tej znalosti historie tak v tie znalosti vobec nie sú nejak fantastické…naposledy sa museli ospravedlňovať Peroutkovej rodine za to že si vymyslel niečo čo Peroutka nikdy nenapísal „Hitler je gentleman“…dalšie jeho historické kiksy: https://www.forum24.cz/milos-zeman-vojti-dejepis-stejne-jako-kdysi-slavny-herec-svoje-vtipy/
  Je pravda že vystupuje veľmi sebavedomo a na jeho voličov to platí, no ak si niekto dohladá že či sú tie jeho slová aj pravdivé, tak mnohokrát sa nestačí čudovať…jeho voliči si ale nejakým overovaním nelámu hlavu, je ich ale čím dalej tým menej..
  PS: ak o Leškovi píšeš ako o exomunistovi, neplatí to isté aj pre samotného Zemana? alebo u neho to nevadí?

 21. Ratafak, osobnosť musí mať svoj názor , mne nestačí predvádzanie nových auofitov, farby rúškov, prázdné frázy. ˇČo mne nestačí, tak tebe to stačí, OK.

 22. podľa mňa názor má, podľa teba nie a sú to pre teba len prázdne frázy…vážne je podľa teba mať na čele štátu človeka, ktorý sa neváha verejne vulgárne vyjadrovať, ktorý sa ani netají náklonnosťou k cigare a alkoholu, ktorý takmer znehodnotil historické korunovačné klenoty, ktorý ľudí čo nechcú vakcínu nazve „dementní skupina“ a ktorý bol x-krát prichytený pri klamstve a ČR sa za jeho výroky musela ospravedlňovať….tento človek visí v školách nad tabulou, myslíš že je to dobrý vzor pre deti pretože má „svoj názor“, ktorý je ale častokrát založený na klamstve?….toto mne vážne nestačí, tebe asi áno…

 23. Nie, ak povieš svoj Názor tak to nemožno považovať za klamstvo – ak by napríklad Zeman vyhlásil že práca spisovateľa Peroutka mu príde nekvalitná tak je to jeho názor a nikto by to asi neriešil…ale ak napríklad povie že Peroutka napísal „Hitler je gentleman“, pričom taký článok neexistuje tak to je klamstvo a za to sa musel jeho rodine ospravedlniť…rozumieš tomu?…ak vyhlásiš že rohlíky sú drahé tak je to tvoj názor a asi ti ho nikto nezobere, ak napíšeš že jeden stojí 10 eur tak je to klamstvo…

 24. Co viem o zemanovi je prezident ČR starajme sa o našich predstaviteľov štátu. Taky kiska bol na súkromnej návšteve USA dodnes nevysvetlil s kym sa stretol.Kopa špinavosti je okolo neho všetko sa tutla. Krádež pozemkov atď. V Amerike bol na zárobku pracoval na pumpe a tak zbohatol, to môže rozprávať tomu čo slamu žerie Je mi úplne jedno kto je prezident SR.

 25. Klamstvo alebo pravda? Bšetko je relatívne. CIA uviedla, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia. Podľa teba a podobných tebe, to bola pravda a je doteraz, či… U mňa to bolo vždy len klamstvo

 26. rozumiem tomu že vo vašom alternatívnom svete jedno či vás niekto klame alebo nie, pretože pre vás je vlastne všetko relatívne a CIA uviedla že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia…..v tom prípade nemá zmysel pokračovať v diskusií pretože v tom mojom svete je vždy 2 + 2 = 4 a v tom vašom to kludne može byť aj 10 alebo aj milion….proste sa nikam nepohneme, nikto taký článok ktorý Peroutkovi nikdy nenašiel a to sa prezidentská kancelária snažila nájsť vyše roka a poprosili aj všetkých Zemanových voličov nech ho skúsia nájst, ale nenašli nič…ale je to vlastne úplne jedno pretože CIA v Iraku atď…a keď si vymyslím a začnem po meste vyhlasovať že si napríklad vyt.tkal barana, tak to vlastnie tiež može byť pravda, lebo však všetko je relatívne…chápem to takto správne?

 27. v alternatívnom svete može byť baran a kačica to isté zviera…je to úplne jedno pretože CIA si myslelo že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia….

 28. Inak rozmýšľam že ten koncept relatívnej pravdy nemusí byť úplne od veci…skúsim to v obchode pri napríklad 50 eurovom nákupe zaplatim 10 eur a predavačke vysvetlím že to číslo čo vidí na displeji je relatívne..a ak zavolá policajtov tak začnem o CIA v Iraku, ten argument ich odrovná…

 29. Pan Majko odpovedzte na15:49 nie kvôli mne. Pan Majko je na svete novinár ktorému sa dá veriť neexistuje. Mňa nikto neojebe ďakujem za pochopenie. O tom co sa deje v Seredi z ľudového pohľadu mate pravdu, zatiaľ ma pravdu vladnuca sila na čele s Tomcanyim. To co sa deje v zahraničí ma nezaujíma . Len tak na koniec Slovensko ovláda banda zlodejov takmer 32 rokov.Je evidentne kam dostal kapitalizmus svet do hovna a hrá sa na spasitela, ľudovo povedane hajzel v dnešnom svete si nájde novinara ktorý o nom bude písať krásne slová.

 30. Exgolvac…snažíš sa mi nanutiť niečo čo som nenapísal a vobec netuším odkial máš to s tou CIA a načo ju vlastne taháš do diskusie….keď niekto klame je úplne jedno či to je CIA, Zeman alebo niekto iný ale pre mna nejaká relatívna pravda neexistuje….2+2 budú vždy 4 a Zeman bol x krát prichytený pri klamstve a nie „relatívnej“ pravde…

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články