Servis informácií z mesta: dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia (téma zeleň)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /27 SEP 2021/

Dnes odpovedá Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď

 

Zeleň:

O: Kedy môžem vyrúbať strom vo svojej záhrade?

O:  V prvom rade treba podľa listu vlastníctva (dá sa pozrieť napríklad cez katasterportál) zistiť, na akom území rastie strom.

Ak je to napríklad na ploche, ktorú LV definuje ako zastavaná plocha a nádvorie, tak do obvodu kmeňa 40 cm (meraného vo výške 130 cm nad zemou) nie je potrebné povolenie na výrub.

Ak strom rastie podľa LV v záhrade a má obvod kmeňa menší ako 80 cm, taktiež nie je potrebné povolenie na výrub.

 

V opačnom prípade musíte požiadať mesto Sereď o vydanie  súhlasu na výrub.  K vybaveniu súhlasu na výrub je potrebná: vyplnená Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (nájdete na stránke mesta https://www.sered.sk/s203_vyruby-drevin), Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) s vyznačeným stromom na výrub,  potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

Správny poplatok: Fyzická osoba: 10 eur a právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 eur.

Vybavuje: Ing. Katarína Navrátilová, kancelária č. 3, katarina.navratilova@sered.sk, 0905 822 016

Výrub stromov sa uskutočňuje predovšetkým v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do konca februára. V mimoriadnych prípadoch môže byť výrub realizovaný aj mimo tohto obdobia.

 

Zákon zároveň umožňuje vyrúbať strom aj bez vydaného súhlasu. Ide hlavne  o výruby v  nebezpečných  situáciách, napríklad ak strom náhle stratí stabilitu po zásahu bleskom, alebo po veternej smršti, keď vznikne bezprostredné ohrozenie majetku, zdravia a života človeka. V takomto prípade  má majiteľ pozemku povinnosť zaslať  Okresnému úradu v Galante, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oznámenie o výrube stromu  s príslušnou fotodokumentáciou,  ktorá preukazuje  havarijný stav stromu. Oznámenie o výrube je potrebné zaslať do 5 dní po realizácii výrubu.

 

O: Môžem požiadať o výrub stromu na mestskom pozemku?

O: Áno. Na základe požiadaviek obyvateľov môže podať zástupca vlastníkov bytov (domovník) písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Podnet na výrub dreviny s podpismi nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu, ktorí s výrubom súhlasia, doručí  domovník na mestský úrad. Obhliadku dreviny vykoná orgán ochrany prírody (mesto Sereď) a rozhodne, či je výrub opodstatnený. Ak je opodstatnený, spracuje príslušnú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub. Až po vydaní rozhodnutia a po nadobudnutí jeho právoplatnosti je možné strom vyrúbať.
Tlačivo Podnet  na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď je zverejnené na stránke mesta: https://www.sered.sk/s204_podnet-na-vyrub-verejnej-zelene

 

O výruboch na území mesta Sereď rozhoduje Obecný úrad Dolná Streda, ktorý je správnym orgánom pre mesto Sereď.

Vybavuje: Ing. Katarína Navrátilová, kancelária č. 3, katarina.navratilova@sered.sk, 0905 822 016

 

O: Ak si chcem niečo vysadiť na mestskom pozemku, musím o to mesto požiadať?

O: Áno. Ak sa jedná o strom, mesto preverí vhodnosť vybraného pozemku a najmä prítomnosť infraštruktúry uloženej v zemi, alebo vzdušného vedenia. Skonzultuje konkrétne miesto výsadby, odporučí druh stromov, ktorý je vhodný vysadiť. Je dôležité vopred zvážiť, či budete mať možnosti sa o strom následne a náležite postarať (zálievka, pravidelné orezy konárov – výchovné aj redukčné rezy v budúcnosti).

Ak sa jedná o kvetinové záhony, kríky, bylinky, či úžitkové plodiny, tu je potrebné zvážiť, či výsadba nebude prekážať pri kosení mestských pozemkov. Ak sa záujemca zaručí za starostlivosť a bezpečnosť výsadby v rámci verejného priestoru, výsadba bude schválená.

O sadenice trvaliek aj vhodných kríkov pritom môžete požiadať aj mestský úrad najlepšie do konca februára príslušného roka a mesto vám tieto bezplatne zabezpečí.

Pri výsadbe je zároveň potrebné vopred zvážiť vaše možnosti o následnú starostlivosť a udržateľnosť výsadby. Mesto sa o zálievku a orezávanie vami vysadenej zelene z kapacitných dôvodov nedokáže postarať (ide najmä o zálievku záhonov počas horúcich letných mesiacov).

 

O: Čo znamená náhradná výsadba?

V zmysle vydaného Rozhodnutia – súhlasu na výrub drevín má  žiadateľ o výrub uloženú povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na vlastné náklady (ak sa jednalo o súkromný pozemok, tak mesto Sereď určí žiadateľovi, koľko mladých stromov, resp. okrasných kríkov  má vysadiť, ak o výrub požiadalo mesto Sereď, tak mu náhradnú výsadbu v príslušnom rozhodnutí určí obec Dolná Streda, ktorá je v tomto prípade naším správnym orgánom). Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov.

Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny.

Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu – toto je kompetencia Okresného úradu v Galante. Mesto nemôže udeľovať sankcie za nelegálny výrub.

O: V akom období sa môžu dreviny orezávať a kedy vyrúbať?

Výrub je v prvom rade možný až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a po predchádzajúcom označení stromu orgánom ochrany prírody.

Výrub drevín sa uskutočňuje predovšetkým v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do februára. V mimoriadnych prípadoch môže byť výrub realizovaný aj mimo tohto obdobia.

Orezávať stromy je možné predovšetkým počas vegetačného obdobia. V mimovegetačnom období  roka sa môžu rezať konáre stromov len do priemeru 5 cm alebo suché konáre.

 

O: Čo to znamená, že je Zámocký park v štvrtom stupni ochrany?

Na Slovensku je vyhlásených päť stupňov územnej ochrany (piaty je najvyšší). Na vykonávanie mnohých činností sa v týchto chránených lokalitách vyžadujú záväzné stanoviská a  súhlasy  správnych orgánov (napríklad Okresný úrad, Pamiatkový úrad, Štátna ochrana prírody) a mnohé činnosti sú v týchto chránených lokalitách zakázané.

V seredskom Zámockom parku je, okrem iného, zákonom zakázané napríklad: mať voľne pusteného psa, stavať oplotenia, umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, aplikácia chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -