Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia /24 SEP 2021/

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta na štvrtok 16.9.2021 so začiatkom o 8,00 hod. Rokovania sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení boli  Mgr. Karmažínová a MUDr. Bucha. Na návrh poslanca Ing. arch. Kráľa bol do programu rokovania zaradený bod 16 – Zmena územného plánu mesta Sereď pre žiadateľa Hubert J.E. a bod 17 – Doplnenie členov Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie a z rokovania bol vypustený bod 14D2 – Zriadenie vecného premena na pozemok na Námestí slobody.

 

Na septembrovom rokovaní poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:

– Informatívnu správu primátora mesta  o činnosti Mestského radu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi.

 

– Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení. Hlavná kontrolórka konštatovala, že nebolo splnené uznesenie č. 39/2021, ktorým bol schválený prevod pozemkov pre žiadateľa p. Lakatoša. Žiadateľ požiadal o splátkový kalendár na kúpnu cenu, tejto žiadosti však poslanci nevyhoveli. Ani následnej žiadosti o nájom pozemku. Hlavná kontrolórka predložila požiadavku, aby pri prijímaných uzneseniach týkajúcich sa majetku bol určený termín splnenia uznesenia.

 

– Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona o egovernmente, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona na elektronické doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej schránky.

 

– Správu z vykonanej kontroly čerpania finančných prostriedkov na nehnuteľný majetok mesta, ktorý vlastník nevyužíva pre svoje potreby (nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok) v rokoch 2011 – 2020. Hlavná kontrolórka konštatovala, že neprišlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta alebo porušeniu účelu.

 

–  Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry Sereď za I. polrok 2021 a informatívne správy o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021 bez pripomienok. Primátor mesta poďakoval prednostovi úradu, vedúcej oddelenia školstva a riaditeľkám základných a materských škôl za zvládnutie situácie počas pandémie koronavírusu. Požiadal o tlmočenie poďakovania všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení.

 

– VZN mesta Sereď č. 6/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď. Prijatím VZN si mesto plní zákonnú povinnosť určiť spádová územie pre 2 materské školy na území mesta. Vo VZN sú určené ulice, podľa ktorých si budú 5-ročné deti s trvalým pobytom na týchto uliciach plniť povinnú predškolskú výchovu v jednotlivých materských školách a ich elokovaných pracoviskách.

 

– VZN mesta Sereď č. 7/2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. K prijatiu nového VZN prišlo z dôvodu, že od 1.12.2021 sa správcom pohrebísk stáva mesto Sereď. Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk boli upravené ceny za služby poskytované na pohrebisku. Prijatím VZN bolo zrušené pôvodné VZN č. 8/2019, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď.

 

– Informatívnu správu o plnení rozpočtu mesta Sereď a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2021. Vedúca finančného odd. Ing. Florišová uviedla, že za I. polrok 2021 boli mestským zastupiteľstvom schválené 4. zmeny rozpočtu. Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 17 238 872 €. Celkové plnenie rozpočtu v príjmovej časti predstavuje 48,3% . Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie 46,1%. Kapitálové výdavky boli plnené na 24,9%, ich čerpanie sa realizuje prevažne v II. polroku. Celkový výsledok hospodárenia za I. polrok dosiahol čiastku 821 164 €.

 

– 5. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021. Celková zmena predstavuje čiastku 103 705 €. Dôvodom zmeny rozpočtu bola potreba riešiť výpadok príjmov v rozpočtových organizáciách mesta (Dom kultúry a školy), zahrnúť do rozpočtu podiel na príjmoch v záujmovom združení obcí „Komplex“, dotáciu na nové projekty „Predškolácia“ a „Modernejšia škola“, dotáciu na odstránenie havárie – hydroizolácia základov na ZŠ J.A.Komenského, zníženie transferov a výdavkov na opatrovateľskú službu a iné.

 

– Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024. Prednosta úradu Ing. Krajčovič uviedol, že mesto pokračuje v príprave rozpočtu podľa schváleného harmonogramu. Dňa 27.9.2021 sa bude konať pracovné stretnutie s poslancami k príprave rozpočtu na budúci rok. K 30.6.2022 bude splatený úver, ktorý si mesto zobralo na prestavbu G pavilónu na nájomné byty. Mesto má dobrú finančnú kondíciu a v prípade potreby bude možnosť vziať si úver.

 

– Súhlas s realizáciou projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. 4305“ – nájomné byty  za účelom zateplenia bytového domu a jeho celkovej rekonštrukcie. Poslanci súhlasili s predložením žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu vo výške 287 200 €, so spôsobom financovania obstarávacej ceny na projekt vo výške 378 438 € a zriadením záložného práva v prospech ŠFRB k nehnuteľnostiam – bytovému domu a pozemku pod bytovým domom.

 

– Vzatie si úveru maximálne vo výške 200 000 € spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o. na výmenu okien v Mestskom kultúrnom stredisku NOVA a v prípade požiadavky banky poskytujúcej úver aj ručenie nehnuteľným majetkom spoločnosti. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  môže primátor mesta ako Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodnúť o takejto finančnej transakcii až po prijatí uznesenia MsZ.

 

– Poskytnutie pôžičky spoločnosťou  Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. vo výške 270 000 € spoločnosti Energetika Sereď na rekonštrukciu štvor-trubkových systémov na centrálnu prípravu teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia  a výmenu 12 odovzdávacích staníc tepla za tlakovo nezávislé v okruhu kotolne K3. Cieľom tejto investície je zabrániť ďalších stratám tepla vo vedení tepla v tomto úseku kotolne K3. Doba poskytnutia pôžičky je 7 rokov, teda 84 mesiacov, od 1.10.2021 za ročnú úrokovú sadzbu minimálne 2,5% p.a., avšak maximálne do výšky úrokovej sadzby určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Úroky budú splatné vždy k 31.12. každého roka, okrem úrokov za rok 2028, ktoré budú splatné k 30.9.2028 spolu s celou istinou pôžičky. Pôžička je ručená zmenkou spoločnosti dlžníka – spoločnosťou GGE a.s. so sídlom Bajkalská 19B, Bratislava.

 

– Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov, v ktorej projektový manažér Ing. Bíro informoval o aktuálnych projektoch a výzvach: „Umenie bez hraníc“ – v rámci monitorovania tohto projektu mesto Sereď v spolupráci s partnerským mestom Tišňov zorganizovalo 17.9.2021 kultúrne a spoločenské podujatie, „Regenerácia vnútrobloku D.Štúra“ – prebiehajú prípravné práce na realizácii projektu, „Cyklotrasa“ – pokračuje sa v príprave projektovej dokumentácie, „Opatrovateľská služba“ – bol podaný nový projekt, „Rozšírenie MŠ D.Štúra“ – prebieha vyúčtovanie nenávratného finančného príspevku, kapacita MŠ sa rozšíri o 44 miest a deti by mali nastúpiť v novembri, „Zníženie energetickej náročnosti MŠ D.Štúra A“ – prebieha príprava projektovej dokumentácie, „Regenerácia vnútrobloku D.Štúra II“ – bola podaná žiadosť, „Socha legionára“ – prebiehajú realizačné práce. Dňa 26.10.2021 by sa malo konať slávnostné odhalenie sochy za účasti ministra obrany ČR, ministra vnútra SR a veľvyslanca ČR.

 

– Koncepciu rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky. Na to, aby mesto mohlo žiadať finančné prostriedky a podnikať kroky za účelom zlepšenia centrálneho zásobovania teplom, rekonštrukcie teplovodných rozvodov, modernizácie kotolní a nízkouhlíkovej stratégie je potrebné mať spracovanú Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia je spracovaná na 5 rokov a je zverejnená na webovom sídle mesta Sereď na pripomienkovanie. Podnet na doplnenie či zmenu koncepcie je možné podať prostredníctvom mailu alebo osobne na Mestskom úrade v Seredi do 4.10.2021.

 

– Súhlas s podaním projektu „IKT vzdelávanie od materskej školy“ v MŠ Komenského a vytvorenie rezervy finančných prostriedkov vo výške 600 € na spolufinancovanie projektu a v prípade schválenia projektu poskytnutie týchto prostriedkov materskej škole. Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov z nadácie PONTIS na zariadenia s informačnými technológiami, ktoré budú využívané na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.

 

– Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom športovej haly RELAX na Mlynárskej ul. z dôvodu ukončenia nájmu súčasnou nájomníčkou. Celé znenie súťažných podmienok je zverejnené na úradnej tabuli mesta. Návrhy na uzatvorenie nájmu je možné podávať do 20.10.2021 do 12:00 hod. na Mestský úrad Sereď.

 

– Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom doteraz neprenajatých 2 častí kaštieľa. Celé znenie súťažných podmienok je zverejnené na úradnej tabuli mesta. Návrhy na uzatvorenie nájmu je možné podávať do 1.12.2021 do 12:00 hod. na Mestský úrad Sereď.

 

– Zámer nakladania s majetkom mesta – terasy a pozemku v areáli zámockého parku, nachádzajúcich sa pri časti kaštieľa, ktorá je prenajatá žiadateľovi GODY GROUP s.r.o. Sereď – formou výpožičky.

 

– Zámer prevodu pozemku na Vinárskej ul. formou zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta a žiadateliek s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmerách žiadateľkám M. Žigovej Javorovej a A. Hulkovej.

 

– Vrátenie materiálu týkajúceho sa žiadosti o prevod pozemku v k.ú. Stredný Čepeň – Kapustniská na dopracovanie a následné predloženie na rokovanie MsZ.

 

– Nadobudnutie budovy na Družstevnej ul. 2916 do majetku mesta za cenu 159 tis. € od vlastníka budovy J. Vašáka poslanci neschválili.

 

– Zámer prevodu pozemku pod budovou na Družstevnej ul. 2916 a pozemku pri budove žiadateľovi J. Vašákovi poslanci neschválili.

 

– Zámer prevodu pozemku nachádzajúceho sa v lokalite „Ramena Horný Čepeň“ žiadateľovi Slovenský rybársky zväz – MO Sereď, za účelom výkonu rybárskeho práva.

 

– Prevod pozemku na Hornočepeňskej ul. vo výmere 89 m2 J. Holíkovi a manželke z dôvodu dlhodobého užívania pozemku ako súčasť záhrady pri rodinnom dome.

 

– Prevod pozemku na Vážskej ul. vo výmere 166 m2 Š. Smolenovi a manželke z dôvodu dlhodobého užívania pozemku pred rodinným domom a tvoriaceho súčasť záhrady za rodinným domom.

 

– Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu po časti parcely vo vlastníctve mesta v k.ú. Horný Čepeň žiadateľovi STAVODOPRAVA s.r.o. Sereď.

 

– Súhlas na technické zhodnotenie časti prenajatých nebytových priestorov v budove Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. na rádiologickom pracovisku, v bloku D na 1. poschodí.

 

– Nadobudnutie nehnuteľného majetku – stavby verejného vodovodu na Ul. Vonkajší rad v dĺžke 287,17 m do vlastníctva mesta Sereď.

 

– Zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ na základe žiadosti spoločnosti Haus Land s.r.o. Sereď z dôvodu vytvorenia nového urbanistického bloku.

 

– Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti spoločnosti Hubert J.E. Sereď z dôvodu realizácie plánovaného rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti s projektom CHARMAT. Spoločnosť získala finančné prostriedky a má záujem o čo najskoršiu realizáciu investície.

 

– Doplnenie členov Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie o Mgr. Jána Jankulára a Ing. Lukáša Nešťáka.

 

– Delegovania 4 zástupcov mesta do Rady školy pri ZŠ J.A.Komenského: Bc. Ľubomíra Veselického, Róberta Starečka, Bc. Antona Dúbravca a Dušana Irsáka.

 

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania, materiály na rokovanie, kompletnú informatívnu o činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
 1. Seredania pozrite si ako nam pan prednosta zvysil ceny tepla. Namiesto toho aby rekonstrukcia rozvodov bola financovana uverom z banky za 0. 4 percenta tak teraz bude 2 percenta. Ale vas ojebali zase

 2. V case 1 hodina 35 hovori poslanec Kurbel o nejakom panovi Fančovičovi. Pan Primator nie je to vasa rodina z manzelkynej strany? Odpovedzte vsetkym poslancom do tyzdna.

 3. Aby Energetika mohla fungovať, bude sa jej do nekonečna požičiavať peniaze?
  Ako je na jej fungovaní zainteresovaný Mestský bytový podnik, teda p.Krajčovič? Mestský bytový podnik má toľko peňazí, že si môže dovoliť poskytovať pôžičky? Nie je to jediná. Na to sú banky.

 4. Kam sa chcú ešte vinarské závody rozťahovať?Chcú zabrať ten kúsok zelene pri kostolnej záhrade, kde je pár stromov, alebo chcú zabrať aj kostolnú záhradu, alebo aj zbúrať kostol? To naši radní páni nemajú ani trocha súdnosti? Čím si ich uplatili? Ako vyzerá aj námestie? Ako mesačná krajina.

 5. Pán prednosta sa dušoval, že ceny tepla sa nezvyšujú, ba práve naopak. Tak neviem kde je pravda.

  A Energetika si požičia od MsBP za 2,5% úrok a z banky by dostali úver pod 1%.
  Ktorý normálny podnikateľ by toto akceptoval ? Jasné, Energetika vie, že pôžičky nikdy nesplatia.

 6. Janka mas pravdu. Oni si pozicaju za 2.5 lebo to prenesu do ceny tepla a ich to nic nestoji. Zaplatia to obcania serede pre ktorych kuri energetika. Pan prednosta mylim sa? A ako sa prednosta dusoval ze ked urso povoli si dat do nakladov zavola do energetiky a obratom zvysia uroky. Ktory podnikatel by s tym suhlasil? No len taky ktoreho to nic nestoji alebo nemieni splatil pozicku. A nebude to aj tym ze z banly tu pozicku uz nedostanu? Zmenka GGE je nebonitna. Vsetok majetok maju zalozeny voci banke. Mylim sa pan prednosta ekonomiky serede?

 7. Nie nemýlite sa.
  GGE za posledných 5 rokov skončila len raz v zisku. Za ostatné 4 roky vytvorila stratu viac ako 38 000 000 eur. Tá zmenka nemá cenu ani toho papiera na ktorom je vytlačená.

 8. Pozerala som na ORSK a nikto tam nie je z byvaleho manazmentu. Tu sa naozaj nieco deje. Pan prednosta mozete nam to prosim vysvetlit? Vyzera to tak ze odislo byvale Kmotrikove vedenie a s firmou to ide dole vodou. Este aj na internete pisu ze Sulik ich presetroval v Povazskej za neopravnene ceny za teplo. To ako dopadlo. Co je ale zaujimave ze byvali financny riaditel isiel z GGE do Veolie a odtial prisiel nejaky francuz.

 9. Pan prednosta mozete zverejnit v akych cenach sa robi investicia? Ak nam prezentujete aky ste urobili vynosny obchod s tou pozickou tak potom by ma zaujimalo ci aj samotna investicia nie je takto umelo navysena. Pan prednosta. Mozete odpoved napisat cez vas komunikacny odbor?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -