Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – “Hala RELAX”

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad / Právny a majetkový referát / 21 SEP 2021

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
predmetom ktorej je nájom:

  • stavby – polyfunkčného centra voľného času na Mlynárskej ul. v Seredi, súpisné číslo 4340 – športová hala „Relax“,
    · pozemku, na ktorom stojí stavba – parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/40 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 775 m2,
    · priľahlého pozemku – parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/41 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 497 m2,
    všetko zapísaného na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, k.ú. Sereď
    na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov, najskôr od 01.11.2021, najneskôr od 01.01.2022.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
– internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
– na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
– prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č.202/2021 dňa 16.9.2021.

 

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články