ZŠ Jana Amosa Komenského v novom šate

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Posledný rok by sme mohli nazvať aj rokom zatvorených dvier. Mnohé ustanovizne, kultúrne a spoločenské zariadenia zatvorili svoje brány a osireli. Zatvorili sa kiná, divadlá, športoviská. Po roku však prišlo oživenie a pomaly, i keď neisto, sa do nich vracia život.  Letné prázdniny už budili dojem, že všetko sa vracia do starých koľají a svet si pôjde ďalej svojou cestou.

Na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi sme však ani v tomto období nezaháľali a využili sme čas tichých tried a chodieb počas prázdnin na činnosti, ktorými exteriér budovy školy získal na atraktivite a vnútorné priestory dýchli na žiakov novotou a funkčnosťou. Bolo by radosťou pozvať verejnosť na malú prehliadku budovy a ukázať všetko, čo sa tu podarilo zrealizovať. Vzhľadom na súčasnú situáciu a protiepidemické opatrenia  to však nie je možné. Neukrátime však priateľov školy a obyvateľov Serede o novinky, s ktorými sme do nového školského roka vstúpili.

Budova školy – pavilón A – prešiel rozsiahlymi vonkajšími úpravami. Vzhľadom na vlhnutie obvodových múrov bolo potrebné zrealizovať hydroizolačné ošetrenie základov. S tým súviselo i osadenie nového schodiska pri zadnom vchode do budovy a dobetónovanie odkvapových chodníkov.  Vnútorné priestory šatní v suteréne sa tým zbavili vlhkosti na stenách a vytvorili zdravšie prostredie. V tejto chvíli je pripravený projekt na celkovú rekonštrukciu elektrických rozvodov budovy, ktorý bude realizovaný ihneď po získaní finančných prostriedkov.

Aj v exteriéri sa pracovalo. Trošku budeme parafrázovať slovenský frazeologizmus, že nezostal kameň na kameni a prispôsobíme ho činnosti pri novom detskom ihrisku, za multifunkčným ihriskom a pri jedálni.  Takže: nezostal ani betón v zemi –  vykopali sa betóny a železá z pôvodných skleníkov a všetky betónové pozostatky boli vyvezené na skládku.  Na vyčistených miestach vzniklo nové detské a pre nádejných športovcov i workoutové ihrisko. Okrem toho vznikla nová oddychová zóna medzi pavilónmi A a B. Výsadbou stromov, zelene a osadením gabionových sedení a pergoly na mieste bývalého parkoviska vznikol nádherný priestor nielen na oddych, ale v prípade priaznivého počasia i na realizovanie vyučovacích hodín.

V pavilóne B prešli rozsiahlou rekonštrukciou sociálne zariadenia na 2.poschodí. Rovnako do každej triedy pribudlo priame pripojenie na internet, wi-fi pripojenie ostalo pre potreby tabletov.

Budova školského klubu detí takisto prešla rozsiahlou rekonštrukciou – v herni bol odstránený starý  obklad  stien a vymaľovalo sa. A maľovalo sa nielen tam, nový náter získali steny na schodisku budovy B,  v triedach 1. a 6.ročníka, v dvoch oddeleniach ŠKD a časť školskej jedálne.

Interiér oboch pavilónov bol obohatený o nové  vybavenie – inštalovali sa interaktívne a keramické tabule do prvého ročníka a jazykovej učebne, nákupom pomôcok a zariadenia sa uviedla do prevádzky učebňa fyziky. Nový nábytok pribudol v triedach 1.ročníka i v školskom klube detí. Vzhľadom na úspešnosť školy v projekte Eko alarm pribudli v triedach nové koše a kontajnery na separovanie odpadu.

Smelo konštatujeme, že na škole sa nezaháľalo a vidno to na každom kroku. Cieľom všetkých úprav je totiž vytvoriť estetické, funkčné a zdravé prostredie školy pre všetky deti a zamestnancov. O tom, že sa to darí,  svedčí nielen letmý pohľad na školu, ale hlavne radosť detí z toho, že všetky zariadenia a novinky naplno využívajú počas vyučovania i po ňom.

PaedDr. D. Braunová

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -