Zmeny pre živnostníkov od augusta

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
MV SR |MM|  Novela živnostenského zákona, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra od dnes vstupuje do platnosti. Prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov.
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY :
– Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez REGOB, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať.
– Vypúšťame povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.
Predlžujeme lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to až do 15 dní, doteraz musel podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia.
V nadväznosti na potreby praxe zavádzame väčšiu variabilitu inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia.
CIEĽOM je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná.
Podnikateľ po zapracovaní navrhovanej zmeny bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom len na svoje aktuálne potreby a možnosti.
Podnikateľ bude mať rovnako ako doposiaľ priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Znižuje sa aj výška pokuty. Vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1659 eur na 663 eur.
Účinnosť novely živnostenského zákona bude od 1. augusta 2021.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Asi začnem podnikať je to jednoduché ako facka veď všetci živnostníci sú tak bohatý a zároveň majú toľko voľného času

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články