Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM|   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčasnosti pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej organizácie, ktorá bude bližšie k školám, školským zariadeniam a mládežníckym organizáciám. Súčasťou transformovanej inštitúcie – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, budú súčasné etablované organizácie: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica. V rámci svojej činnosti bude poskytovať podporu pedagogickým a odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, ako aj pracovníkom s mládežou.

Cieľom transformácie je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie – formálne i neformálne. Už v roku 2017 bola optimalizácia priamo riadených organizácií rezortu školstva jedným z opatrení identifikovaných Implementačnou jednotkou v rámci Revízie výdavkov na vzdelávanie, pričom tento dlhodobý zámer ani jedno z predchádzajúcich vedení ministerstva nezrealizovalo.

Súčasným zámerom ministerstva je spojiť začiatkom roka 2022 organizácie, ktoré si sú svojou činnosťou blízke a vzájomne na seba nadväzujú. Budú zabezpečovať lepšiu dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom v regionálnom školstve, maximalizovať funkčnosť a zefektívňovať doterajšiu činnosť transformujúcich sa organizácií.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude pokračovať v doteraz realizovaných činnostiach, ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, neformálne vzdelávanie mládeže či správa knižničného fondu. Okrem nich bude v blízkej budúcnosti zabezpečovať aj nové činnosti, ktoré vyplývajú z plánovaných kurikulárnych zmien, zavádzania podporných opatrení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a budú prispievať k skvalitneniu vzdelávania a podpory pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom. Už dnes možno identifikovať pozitívne prínosy transformácie.

Ide najmä o:

– personálne posilnenie odborných kapacít 8 krajských pracovísk (a samostatného pracoviska pre školy s vyučovacím maďarským jazykom so sídlom v Komárne),

– efektívnu koordináciu a synergiu pri realizácii kurikulárnych zmien na centrálnej úrovni a podporu učiteľstva na regionálnej úrovni,

– skvalitnenie ponuky vzdelávania a poradenstva podľa potrieb učiteľstva a škôl na regionálnej úrovni už od školského roku 2021/22.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti novej organizácie bude zatraktívnenie formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj práca s mládežou, a to modernými dostupnými metódami. Po ukončení procesu transformácie budú zriadené spoločné úrady pre regionálne úrady školskej správy a krajské centrá novej organizácie tak, aby sa „pod jednou strechou“ vytvoril tzv. stredný článok riadenia, metodického usmerňovania a podpory škôl a školských zariadení.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články