Na Slovensku pribudne ďalších 6 chránených území

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŽP SR |MM|   Vláda dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021.

🌲 Všetky tri chránené areály sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina. Chránený areál Horný tok Chotčianky sa rozprestiera na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, na celom území platí druhý stupeň ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu biotopu horských vodných tokov a ich drevinovej vegetácie s myrikovkou nemeckou a mihuľou potiskou.

🌲Chránený areál Horný tok Výravy v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 ha s druhým stupňom ochrany. Nachádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a vzácne živočíchy ako kunka žltobruchá, bobor vodný či vydra riečna.

🌲Chránený areál Laborec s výmerou 24,96 ha sa nachádza v okrese Medzilaborce a platí v ňom tretí stupeň ochrany. Má zabezpečiť ochranu jaseňovo-jelšovým podhorským lužným lesom a biotopom desiatich druhov živočíchov európskeho významu ako netopier obyčajný, podkovár krpatý, mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či kobylka Štysova.

🌲 Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese Rimavská Sobota v štvrtom a piatom stupni ochrany. Okrem dubovo-hrabových karpatských lesov predmetom ochrany sú tu nížinné a podhorské kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa viaže biotop rastliny národného významu hrachor sedmohradský a biotopy dvoch druhov živočíchov európskeho významu fuzáč obrovský a roháč obyčajný.
Územie prírodnej rezervácie Brezové v okrese Poprad sa prekrýva s ochranným pásmom národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa, kde sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy. Na výmere 16,85 ha platí štvrtý stupeň ochrany. Ochrániť sa tu majú slatiny a podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, kde žije rastlina európskeho významu kosákovec lesklý a vzácne slimáky ako pimprlík mokraďný či pimprlík močiarny.

🌲 Národná prírodná rezervácia Plavno bude vyhlásená v okrese Banská Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu biotopu európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej súčasťou bude chránené územie vyhlásené prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 území európskeho významu, ktoré ministerstvo životného prostredia postupne vyhlasuje za chránené územia, čím sa zabezpečí ich právna ochrana a plnia sa ďalšie požiadavky Európskej komisie napr. na konkrétne ciele ochrany.

MŽP počas súčasného vedenia vyhlásilo už 21 nových chránených areálov, 6 prírodných rezervácií, 1 národnú prírodnú rezerváciu, 1 prírodnú pamiatku a schválené boli aj 2 programy starostlivosti o chránené vtáčie územia.

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články