Aj dôsledné odhaľovanie nelegálnej ťažby dreva je nástrojom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

WWF Slovakia |MM|   Posilniť kapacity pri vyšetrovaní a stíhaní nelegálnej ťažby dreva, spustiť transparentný elektronický systém evidencie ťažby a prepravy dreva a otvoriť ho verejnej kontrole, to sú niektoré z hlavných odporúčaní expertov združených v medzinárodnom projekte zameranom na trestnú činnosť v lesnom hospodárstve. „Slabé“ miesta v boji s nelegálnou ťažbou dreva a návrhy riešení zhŕňa finálna správa s odporúčaniami.

Nezákonná ťažba dreva a vplyvy trestnej činnosti v lesnom hospodárstve na zmenu klímy a vymieranie druhov sú stále podceňované a riešenia tohto problému nemajú dostatočnú politickú podporu,“ píše sa v správe Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve. Správa vznikla v rámci medzinárodného projektu Posilnenie spolupráce a vyšetrovania pre efektívnejšiu implementáciu Nariadenia EÚ o dreve (EUTR), ktorý spojil INTERPOL a  tímy WWF (Svetového fondu na ochranu prírody) zo šiestich krajín Európy (Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Francúzsko, Belgicko). Projekt podporil spoluprácu s expertami z radov polície, prokuratúry, lesníctva a ochrany prírody a na základe získaných informácií vypracovali finálnu správu s odporúčaniami. Cieľom je znížiť rozsah trestnej činnosti v lesníctve, zlepšiť mieru odhaľovania páchateľov a najmä zefektívniť uplatňovanie Nariadenia EÚ o dreve (EUTR), ktoré má brániť dovozu nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh.

Technológie nám otvárajú nové možnosti aj v oblasti boja s nelegálnou ťažbou a s ňou súvisiacimi nezákonnými praktikami. Jednou z možností je využitie komplexného a online dostupného systému na sledovanie ťažby a prepravy dreva, ktorý sa už v niektorých krajinách osvedčil a prispel k zlepšeniu kontroly v kritických miestach medzi ťažbou a finálnym spracovaním dreva, napríklad online evidenciou ťažbových plôch či zavedením elektronických dokladov na prepravu vyťaženého dreva. Ďalšou možnosťou je využitie pravidelných a priebežne aktualizovaných satelitných snímok, na ktorých je možné sledovať, či niekde vznikla nová vyťažená plocha. Najmä v oblasti dovozu dreva do Európy  technológie umožňujú analýzu pôvodu dreva genetickými metódami, ktorými sa dá jednoznačne overiť druh dreviny a s veľkou pravdepodobnosťou aj región pôvodu,“  hovorí Michal Filípek z WWF Slovensko.

V rámci projektu zdieľali svoje skúsenosti odborníci z viacerých krajín – napríklad Rumunsko či Bulharsko má funkčné systémy na kontrolu a nahlasovanie ťažby dreva, ktoré môže využívať aj verejnosť a nahlasovať podozrivé prípady. Na Ukrajine zase existujú skúsenosti so sledovaním a vyhodnocovaním zmien v lesnom poraste na základe satelitných snímok. Partneri prezentovali aj využitie metódy izotopovej analýzy dreva, ktorá odhalí pôvod dreva na základe prítomnosti a koncentrácie chemických prvkov špecifických pre región, kde drevina rástla. Táto metóda rovnako ako genetické analýzy sú nezávislé od dokladov o pôvode dreva.

Jeden rozmer, ktorému sa projekt venoval, bola nelegálna ťažba v európskych lesoch a druhý zase účinnosť kontroly nelegálne dovážaného dreva do Európskej únie. Príprave záverečnej správy s odporúčaniami predchádza analýza nedostatkov v jednotlivých krajinách, vrátane Slovenska. Experti sa zhodli, že „EUTR ako jedinému nariadeniu EÚ v oblasti boja proti nelegálnemu obchodu s drevom sa doteraz nepodarilo zastaviť dovoz výrobkov z nezákonne vyťaženého dreva ani nelegálnu ťažbu, ku ktorej dochádza v rámci EÚ.“ Európska komisia musí zintenzívniť úsilie o lepšiu implementáciu Nariadenia EÚ o dreve (EUTR – Nariadenie EÚ o dreve), musí brať členské štáty EÚ na zodpovednosť, pokiaľ ide o ich záväzok eliminovať nelegálnu ťažbu dreva a odstrániť výrobky z nezákonne vyťaženého dreva z trhu EÚ. „Členské štáty EÚ treba povzbudiť, aby sa spoliehali oveľa viac na také forenzné metódy, ktoré umožňujú zmenu zamerania presadzovania práva od zraniteľných komunít závislých na lesoch smerom k organizovanému zločinu,“ upozorňuje správa.

- Inzercia -

 

NÁVRH NIEKTORÝCH OPATRENÍ V BOJI S NELEGÁLNOU ŤAŽBOU PODĽA SPRÁVY ODPORÚČANIA NA ZLEPŠENIE PRESADZOVANIA PRÁVA V SÚVISLOSTI S TRESTNOU ČINNOSŤOU V LESNOM HOSPODÁRSTVE:

 

 • Vytvoriť dôveryhodné prostredie pre svedkov a oznamovateľov protiprávneho konania a zaistiť

svedkom/oznamovateľom (whistleblowerom) adekvátnu ochranu v prípadoch trestnej činnosti v lesnom hospodárstve v súlade so Smernicou o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (2019/1937).

 • Povzbudzovať verejnosť a mimovládne organizácie v nahlasovaní podozrivých prípadov v oblasti lesného hospodárstva, poskytnúť im nástroje na verejnú kontrolu (databázy, aplikácia na sledovanie dreva a kontrolu ťažby) či informácie o možnostiach podľa akých legislatívnych predpisov možno podávať podnety.
 • Posilniť spoluprácu medzi orgánmi zodpovednými za presadzovanie EUTR (na Slovensku je ním Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia) s colnými úradmi, najmä pri kontrole dovozu a vývozu dreva cez hranice Schengenského priestoru, ale aj v rámci vnútorných hraníc EÚ.
 • Zabezpečiť primerané finančné ohodnotenie pre lesnícky personál a zamestnancov kontrolných (najmä okresné úrady) a vyšetrovacích orgánov, aby boli pokryté ich životné potreby, zlepšila sa ich motivácia a znížila sa miera fluktuácie zamestnancov a pravdepodobnosť úplatkov a korupcie.
 • Zabezpečiť proporcionalitu medzi priestupkom/trestným činom a sankciou, aby bol zároveň dosiahnutý „odradzujúci“ efekt, tak ako to vyžaduje aj nariadenie EUTR. Rovnako zabezpečiť, aby príslušné orgány pri odhaľovaní nelegálnej činnosti popri zraniteľných komunitách sústredili pozornosť aj na veľké spoločnosti a organizované zločinecké skupiny.
 • Okrem prípadov samotnej nelegálnej ťažby a obchodu s drevom sústrediť viac pozornosti aj na protiprávne konanie, ktoré s nimi býva previazané (daňová trestná činnosť, zneužívanie štátnych dotácií), alebo ktoré takéto protiprávne konanie umožňujú (korupcia).
 • Zaviesť alebo vylepšiť centralizovaný elektronický systém na sledovanie a evidenciu dreva (takýto systém využívajú napr. Vojenské lesy a majetky. š.p.).
 • Podporovať a rozširovať udržateľné lesné hospodárstvo, podporovať uplatňovanie uznávaných systémov certifikácie lesného hospodárstva (napr. FSC).
 • Posilniť národnú a medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi polície, prokuratúry, colnými úradmi, ale aj orgánmi zodpovednými za presadzovanie Nariadenia EÚ o dreve (Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia), ale aj ďalšími zákonmi, ktoré sa týkajú protiprávneho konania v lesnom hospodárstve.
 • V prípade Nariadenia EÚ o dreve (EUTR) musí Európska únia zintenzívniť úsilie o skvalitnenie jeho

vykonávania v členských štátoch, podporovať štáty v prijímaní harmonizovaných politík zhromažďovania údajov o hospodárskych subjektoch a obchodníkoch pôsobiacich na vnútornom trhu, ako aj o množstvách a hodnote dreva dovezeného a uvedeného na trh.

 • Je potrebné zabezpečiť prostriedky na školenia zástupcov orgánov činných v trestnom konaní a kontrolných orgánov v oblasti environmentálnej kriminality vrátane trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, aby sa zvýšilo povedomie o závažnosti tejto trestnej činnosti na verejné príjmy, ale aj celú spoločnosť a životné prostredie.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. To, čo sa v našom štáte deje od tzv. privatizácie, nemá obdobu. To p.Mečiar nemal pomenovať tak ľúbezne „privatizácia“, ale rozkrádanie, alebo rabovanie, ktoré sa tak niekomu zaľúbilo, že to pokračuje do dnes. Vyrabované podniky, pôda, lesy, žriedla. Tak nenažraný národ, ako sú Slováci asi sa len tak ľahko nenájde. Za pár šupek zapredajú aj vlastnú mater aj vlastnú dušu. Aj napr. lesný závod, ktorý má chrániť lesy, sám ju drancuje a predáva vyrúbané zdravé stromy. Kto to tam sedí a určuje? Ale dopomáhajú tomu aj naši spoluobčania, ktorý je tam v osadách ako mravenisko.

 2. Za niekoľko rokov, aby boli zelené stráne miesto stromov tam postavíme lesníkov v ich zelených uniformách, aby sa aspoň naoko stráne zelenali, lebo stromov už nebude. Oni si myslia, že strom vyrastie z večera na ráno, ako burina.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články