Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

24. júna 2021 o 8,00 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/

 

 1. Interpelácie poslancov

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

A.     Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.     Správy z vykonaných kontrol

C.     Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

 

 1. Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici

A.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy a ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta Sereď                                                                       /prednosta úradu/

B.     Návrh dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď

/vedúca právneho a majetkového referátu/

 

 1. Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.                                            /riaditeľka polikliniky/

 

 1. 4. zmena rozpočtu na rok 2021                                                                                     /prednosta úradu/

 

 1. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024                                                   /prednosta úradu/

 

 1. Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. €                                                               /prednosta úradu/

Verejné obstarávanie „Komunálne služby v meste Sereď na roky 2022 – 2025“

 

 1. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manažér/

 

 1. Žiadosti a návrh  na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď

/vedúca odd. ÚP a SP/

A. František Salva a Štefánia Salvová

B. Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Sereď

C. Ing. Roman Draškovič, Mgr. Viera Krčmárová, Ing. Bystrík Horváth

D. Milan Šilhár

 

 1. Urbanistická štúdia IBV Poľná ulica, Sereď – lokalita BI-51 Zadanie      /vedúca odd. ÚP a SP/

 

 

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď       /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.     Zámer nájmu majetku mesta

1. Pozemok na Pažitnej ul.

2. Pozemok na Trnavskej ul.

B.     Nájom majetku mesta

1.   pozemok v k. ú. Sereď

2.   spevnené plochy v bývalých „kasárňach Váh“

3.   pozemok na Čepeňskej ul.

C.     Zámer prevodu majetku mesta

1.   pozemok na Vážskej ul.

2.   pozemok na Vážskej ul.

3.   pozemok na Hornočepeňskej ul.

4.   pozemok na Hornočepeňskej ul.

5.   pozemok v lokalite „Rameno Horný Čepeň“

D.     Prevod majetku mesta

pozemok na Hornočepeňskej ul.

E.      Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta

pozemok na Hornočepeňskej ul. – cintorín

 

 1. Návrh na rozdelenie Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi                                                                                                                        /predseda komisie/

 

 1. Záver

 

 

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

MATERIÁLY

 

Prílohy

zdroj: sered.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
 1. Pre poslancov (pre byvale kurbel stavebniny uz mozete kludne spavat 😁. Uz ste sa viaceri na to chystali. Na drazbu ste vedeli vyclenit desattisice eur. Budete mat taku snahu vyclenit peniaze aj na obnovu toho ihriska za nimi? Urobte nieco pre cepenske deti. Chybaju tu preliezky.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články