Chodníky na Pekárskej ulici už s novým povrchom

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V uplynulých týždňoch boli vynovené chodníky na Pekárskej ulici v Seredi. Rozsah rekonštrukcie chodníkov bol v šírke 1,9 m a dĺžke 325 m, čo celkovo predstavovalo približne 625 m2.

Väčšiu časť prác na rekonštrukcii financovala Západoslovenská distribučná a.s., ktorá z dôvodu prekládky vzdušného elektrického káblového vedenia do zeme, musela na danej ulici vykonať výkopové práce vo veľkom rozsahu. Podľa dohody s kompetentnými pracovníkmi mesta sa Západoslovenská distribučná a.s. zaviazala po ukončení prác zrealizovať spätnú úpravu chodníkov na vlastné náklady a to položením betónovej dlažby.

Keďže rekonštrukcia, ktorú požadovalo mesto bolo nad rozsah prác, ktoré súviseli so spätnými úpravami predmetných chodníkov po prekládke NN káblového vedenia, radnica sa rozhodla finančne sa podieľať na zvýšených nákladoch, ktoré s rekonštrukciou chodníkov súviseli. Realizačnou firmou bola fy Laník s.r.o. z Nitry, ktorá vykonala spomínanú prekládku NN káblového vedenia pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a následne vykonala aj rekonštrukciu chodníkov. Práce spočívali v odstránení liateho asfaltu a betónového podložia, osadení obrubníkov, zhotovení podkladového lôžka a napokon položení zámkovej dlažby, ktorú na vlastné náklady zabezpečilo mesto.

Rekonštrukcia Pekárskej ulice začala ešte v roku 2018 a to podkládkou nového asfaltového povrchu na vozovke. V tom čase Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vykonala rekonštrukciu verejnej kanalizácie a vodovodu, čo si vyžiadalo rozbitie asfaltového povrchu na komunikácii. Nakoľko bola cesta aj tak už dlhodobo v zlom stave, ZsVS a.s. sa zaviazala vykonať spätné úpravy povrchu a na vlastné náklady celú vozovku na Pekárskej ulici vyasfaltovala. Mesto Sereď z vlastných prostriedkov dofinancovalo zvyšnú časť komunikácie, aby nový povrch dostala vozovka po celej dĺžke ulice. V súčasnosti je teda spomínaná ulica už kompletne vynovená, teda s novou vozovkou, chodníkmi a zároveň tu bol zrekonštruovaný verejný vodovod, kanalizácia aj elektrické vedenie.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -