Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi už vo štvrtok

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

22. apríla 2021  o 8,00 hod.

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/

 

 1. Interpelácie poslancov

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

A.     Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.     Správy z vykonaných kontrol

 

 1. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva                                                                                                 /prednosta úradu/

 

 1. Návrh VZN mesta Sereď o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď              /prednosta úradu/

 

 1. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020                                        /riaditelia škôl/

 

 1. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2020                                                    /riaditeľ DK/

 

 1. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2020                                                                     /prednosta úradu/

·       Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta                              /hlavná kontrolórka/

 

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď za rok 2020

/konateľ spoločnosti/

 

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2020       /konateľ spoločnosti/

 

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2020

/konateľ spoločnosti/

 

 1. Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. €                                                               /prednosta úradu/

A.  Verejné obstarávanie na projekty s názvom:

1. Rekonštrukcia miestnych chodníkov formou zámkovej dlažby

2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Parková a ul. Cukrovarská

3. Revitalizácia verejného priestoru na ul. Cukrovarská a ul. D. Štúra

B.  Verejné obstarávanie „Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním

2022 – 2025“

C.  Verejné obstarávanie „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. č.

4305 v Seredi“

D. Obchodná verejná súťaž na výber koncesionára „Poskytovanie služby vo verejnom záujme na

území mesta Sereď v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022“

 

 1. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021                                                             /prednosta úradu/

 

 1. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď              /vedúca odd. ÚP a SP/

 

 1. Urbanistická štúdia – Zadanie „Kasárenská ulica, Sereď, časť 3 lokality BI-44“

/vedúca odd. ÚP a SP/

 

 1. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manažér/

 

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.     Zámer nájmu majetku mesta

1.   Pozemok v k.ú. Sereď – Agrozel Dolná Streda

2.   Spevnené plochy v bývalých „Kasárňach Váh“

a) Peter Urbánek – Autoškola BB

b) Peter Mánik MI-MA – súkromná autoškola

B.     Zámer prevodu majetku mesta

1.   Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň

2.   Pozemok v k.ú. Horný Čepeň – STAVODOPRAVA s.r.o.

C.     Nájom majetku mesta

1.   Pozemok na Dolnočepeňskej ul.

2.   Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E.

3.   Pozemok na Novomestskej ul. – BAU-TRADE SK

D.     Prevod majetku mesta

1.     Pozemok na Tehelnej ul.

2.     Pozemok na ul. M.R.Štefánika – HUBERT J.E.

3.     Pozemok na Trnavskej ul. – splátkový kalendár

 

 1.  Nadobudnutie pozemku na rozšírenie cintorína v k.ú. Horný Čepeň

/vedúca právneho a majetkového referátu/

 

 1. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca                                                       /primátor mesta/

 

 1. Aktualizácia zloženia komisií

 

 1. Záver

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

Link na materiály

 

Z dôvodu prijatých pandemických opatrení a kapacitných možností Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi je počet prítomných na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi obmedzený.

 

zdroj: sered.sk

- Inzercia -
 1. Vinárske závody majú dosť priestoru vo svojom objekte. Dvor má obrovskú plochu. Snáď nechce mesto predať ten kúsok zelene pri kostole? Už si dosť ukrojili.
  Uvidíme, ako bude pokladená zámková dlažba na chodníky? Ako doteraz, že si ľudia môžu nohy dolámať, čo je nekvalitne položená?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články