Súťaž pre deti a mládež “KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY”

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Galantské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj vyhlasujú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež s environmentálnym zameraním realizovanú pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021.

Cieľom súťaže je podnietiť deti a mládež k výtvarnému, fotografickému a literárnemu prejavu, podporiť u žiakov rozvoj kreativity a fantázie so zameraním na ochranu prírody, environmentalistiku a celosvetovú kampaň “Deň Zeme.”

Kategórie:

1. kategória –žiaci ZŠ, ŠZŠ do 10 rokov
2. kategória –žiaci ZŠ, ŠZŠ a 1.-4. ročníka osemročných gymnázií nad 10 rokov

Súťažné podmienky

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do viacerých častí súťaže.

A/ Výtvarná časť súťaže

Technika výtvarných prác: ľubovoľná
Počet prác od jedného autora: max. 3 výtvarné práce
Výtvarné práce je potrebné jednotlivo odfotiť alebo oskenovať a poslať elektronickou poštou.
Veľkosť jedného zasielaného obrázku: do 2 MB

B/ Fotografická časť súťaže:

Formát fotografie: jpg –nafotené fotoaparátom alebo mobilným telefónom
Veľkosť jednej fotografie: do 2 MB
Počet prác od jedného autora: max. 3 fotografie

C/ Literárna časť súťaže:

Forma: Poézia, próza (žáner nerozhoduje)
Rozsah: max. 1 strana formátu A4
Počet prác od jedného autora: max. 3 literárne práce

Súťažné práce vo všetkých častiach súťaže sa zasielajú výlučne v elektronickej forme.

Svoje diela označte menom, názvom a pošlite ich spolu s vyplnenou prihláškou na e-mail:osveta_galanta@zupa-tt.sk (do predmetu emailu napíšte názov súťaže Krásy našej prírody).

Uzávierka súťaže: 14. máj 2021
Vyhodnotenie súťaže: máj 2021

Informácie: Tel. č.: 0902/904 201, 0902/904 202

Odborná porota na základe uváženia vyberie a ocení najlepšie práce. Okrem nich vyberie aj ďalšie práce, ktoré budú zaradené na virtuálnu výstavnú prehliadku, ktorá bude prístupná na webovej stránke GOS.
Odborná porota bude 3 -členná a bude menovaná riaditeľkou Galantského osvetového strediska.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články