Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Byť učiteľom je krásne ale aj nesmierne zodpovedné povolanie. Dobrý pedagóg berie svoju prácu ako poslanie, do ktorého vkladá aj kus svojho srdca. Učiteľ nielen odovzdáva vedomosti ďalej ale má vplyv na celkové formovanie novej generácie.

Predchádzajúce mesiace boli v oblasti školstva veľmi náročné. Pedagogický zamestnanci boli nútení zo dňa na deň učiť iným systémom, ako boli zvyknutí. Začali využívať nové technológie, komunikovali so žiakmi i rodičmi novým spôsobom a výučba prebiehala v online priestore. Nezastupiteľné miesto učiteľov v našej spoločnosti je každý rok v Seredi vyzdvihnuté aj slávnostným oceňovaním najlepších pedagogických pracovníkov. Výnimočný akt oceňovania sa tento rok konal v dňoch 13.-15. apríla v obradnej sále Mestského úradu v Seredi pod záštitou školskej, športovej a bytovej komisie.

Na základe návrhov, ktoré vzišli z jednotlivých škôl si vybraní pedagógovia prevzali z rúk primátora mesta Martina Tomčányiho, zástupcu primátora Ľubomíra Veselického a vedúcej Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu Silvii Kováčováčovej  pamätné listy a finančný dar v hodnote 50€, ktoré sú poďakovaním za ich prácu a prínos na poli vzdelávania.

Ocenení pedagógovia boli zaradení do viacerých kategórii

V kategórii pedagóg I. stupňa základnej školy si ocenenie prevzali:

- Inzercia -

Mgr. Hana Čížová ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO
PaedDr. Michaela Ďurišová ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

V kategórii pedagóg II. stupňa základnej školy si ocenenie prevzali:

Mgr. Eva Válkyová ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO
Mgr. Erika Švandová ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

V kategórii pedagóg voľno časových aktivít si ocenenie prevzali:

Alena Kiradžievová ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO
Mgr. Andrea Gombáriková ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
Mgr. Miroslav Vaško ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Mgr. Adrián Lukács ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa

V kategórii mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť si ocenenie prevzala:

Mgr. Zuzana Súdinová ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO

V kategórii pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju si ocenenie prevzali:

Mgr. Andrea Boženíková ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO
Mgr. Zuzana Gašparíková ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
RNDr. Marianna Straková GYMNÁZIUM VOJTECHA MIHÁLIKA SEREĎ

V kategórii vedúci pedagogický zamestnanec si ocenenie prevzali:

Mgr. Renáta Šidlíková ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
Marián Moskaľ, DiS.art. ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa

V kategórii pedagóg strednej školy si ocenenie prevzali:

PaedDr. Karin Macháčová GYMNÁZIUM VOJTECHA MIHÁLIKA SEREĎ
Ing. Jana Mlynárová OBCHODNÁ AKADÉMIA SEREĎ

———————————————————-

Stručná charakteristika ocenených pedagógov

ZŠ JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO

Mgr. Hana Čížová
kategória: pedagóg I. stupňa základnej školy
Je učiteľka primárneho vzdelávania. Vo výchovno-vzdelávacom procese aplikuje inovatívne formy a metódy práce. Pod jej vedením sa žiaci zapájajú do projektov či vedomostných, recitačných súťaží, v ktorých dosahujú výborné výsledky v okresných i celoslovenských kolách. Svoje pedagogické majstrovstvo uplatňuje pri výchove a vzdelávaní tento školský rok u prváčikov. Pomáha im zvládať proces adaptácie na nové prostredie základnej školy, dáva im pocit stability, bezpečia, v ktorom sa môžu slobodne rozvíjať. Jej silnou stránkou je trpezlivý individuálny prístup k deťom zdravotne znevýhodneným a individuálne začleneným.

Mgr. Eva Válkyová
kategória: pedagóg II. stupňa základnej školy
Je učiteľka nižšieho stredného vzdelávania. U svojich žiakov sa snaží vyvolávať záujem o matematiku, vedie ich k logickému a kritickému mysleniu. Svoje nadšenie pre šport dokáže prenášať aj na deti, ktoré s radosťou cvičia. V rôznych športových súťažiach žiaci pod jej vedením dosahujú vynikajúce výsledky v okresných aj krajských kolách. Talentovanej mládeži sa venuje aj v športovom krúžku jej obľúbeného volejbalu. Je spoluorganizátorkou mnohých športových súťaží. Pre žiakov zodpovedne a pravidelne organizuje a zabezpečuje lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz. Organizuje výlety, exkurzie,návštevy divadelných predstavení. Neustále využíva všetky možnosti zvyšovania svojej kvalifikácie, čo dokázala napríklad v poslednom období pri rýchlom prechode na dištančné vyučovanie.

Alena Kiradžievová
kategória: pedagóg voľno časových aktivít ( ŠKD)
Za dlhoročné pôsobenie v školskom klube detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského sa stala pre žiakov i kolegov legendou. V jej každodennej práci je prítomný ľudský a humánny prístup. Osobnosťou a charakterom pozitívne ovplyvňuje konanie detí. Svoju lásku k športu rozvíja u detí s úsmevom a porozumením. Deti vychováva k zdravému životnému štýlu, zúčastňuje sa so žiakmi pobytov v škole v prírode. Podnecuje deti k tvorivosti, samostatnosti a k zodpovednému prístupu k sebe samému. Stará sa o rozumový, citový rozvoj dieťaťa. Spoluorganizuje pre deti činnosti a akcie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa. Nazbierané skúsenosti za roky praxe ochotne odovzdáva mladším kolegyniam.

Mgr. Zuzana Súdinová
kategória: Ocenenie za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť
Počas svojej praxe vychovala mnohých žiakov, ktorí dosiahli v živote veľké úspechy. Bola im vzorom, svojím prístupom k práci žiakov inšpirovala, motivovala, aktivizovala, usmerňovala a pomáha im. Viedla záujmové krúžky: športové, branné, organizovala lyžiarske a plavecké kurzy. So žiakmi vyhrávala okresné, krajské i celoslovenské súťaže Mladých záchranárov CO, plavecké, atletické a iné. Angažuje sa aj v okresnej komisií pre matematiku ako porotkyňa. Rovnako pripravovala a zapájala žiakov do matematických súťaží – Matematický klokan, Pytagoriáda, MAKS, Matematická olympiáda. Okrem talentovanej mládeže sa venuje aj žiakom začleneným, s poruchami učenia a správania. Svoje organizačné schopnosti naplno prejavila v náročnom období zlučovania škôl ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ P.O. Hviezdoslava v roku 2013. Okrem personálnych a organizačných zmien, koordinovala aj rekonštrukčné práce budov a areálu.

Mgr. Andrea Boženíková
kategória: Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju
Učiteľku hodnotili žiaci ako chápavú, spravodlivú a zábavnú. Vidno na nej obrovskú snahu a radosť z toho, že môže učiť. Vždy sa snaží nájsť kompromis alebo najviac fér riešenie situácie. Má u detí zdravý rešpekt. Často sa pýta na názory žiakov, zaujíma ju čo si myslia a počúva ich. Snaží sa mať stále chladnú hlavu, má veľmi dobré metódy učenia. Žiaci si vážia ako vie vysvetliť na hodinách učivo a práve kvôli tomu si mnoho predmetov obľúbili.

ZŠ Juraja Fándlyho

PaedDr. Michaela Ďurišová
kategória: pedagóg I. stupňa základnej školy
Vedie metodické združenie na 1. stupni. Je garantom matematiky. Organizuje matematické a rôzne iné súťaže zamerané na rozvoj logického myslenia ako sú Maxík, Klokanko, Pytagoriáda, Všetkovedko, Sudoku a Expert geniality. V aktuálnej dobe mimoriadnych opatrení, väčšinu súťaží organizačne zabezpečuje v online priestore, vytvára kvízy, testy a rôzne hry. Ochotne radí a pomáha kolegyniam, ktoré majú s používaním techniky a online priestoru menej skúseností. V tejto oblasti je maximálne nápomocná aj žiakom a ich rodičom. Neustále sa individuálne vzdeláva. Absolvovala množstvo webinárov, vedomosti uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese a nové poznatky odovzdáva aj kolegom a kolegyniam.

Mgr. Erika Švandová
kategória: pedagóg II. stupňa základnej školy
Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, nemecký jazyk a novovytvorený predmet čítanie s porozumením. V roku 2020 zapojila žiakov napr. do recitačných súťaží, súťaží vo vlastnej tvorbe, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry či zapojenie žiakov do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Ako vyučujúca slovenského jazyka pripravovala žiakov na prijímacie pohovory. Lásku k nemeckému jazyku rozvíja u žiakov využívaním projektového vyučovania. Zameriava sa na využívanie nemeckého jazyka v bežných denných činnostiach, a preto neraz stretnete žiakov, ako sa učia nemčinu napríklad v školskej cvičnej kuchyni a pripravujú typické jedlá z nemecky hovoriacich krajín. Projektové vyučovanie implementovala aj do dištančného vzdelávania. Využíva tu medzipredmetové prepojenia najmä s ekológiou, ktorá je jej veľmi blízka. Počas tohto obdobia sa intenzívne venovala i samoštúdiu. Zúčastnila sa mnohých školení zameraných na dištančné vyučovanie a využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní. Momentálne je triednou učiteľkou žiakom 5.C triedy a koordinátorkou čitateľskej gramotnosti na škole. Podporuje u žiakov záujem o literatúru rôzneho druhu, o čom svedčí i rubrika „Klub milovníkov dobrých kníh“, ktorú vedie na webovej stránke školy.

Mgr. Andrea Gombáriková,
kategória: Pedagóg voľnočasových aktivít
V roku 2020 dosahovala vynikajúce výsledky v práci s deťmi v oblasti športu. Je garantom telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ Juraja Fándlyho. Viedla dva športové krúžky Pohybko a Športovú akadémiu. Tréningy prebiehali v školskej telocvični, na ihriskách v areáli školy a nakoľko atletická dráha v škole je nevyhovujúca, za bežeckými tréningami cestovala s deťmi do Trnavy. Bežeckú prípravu prevádzali na mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho. Pripravovala a zapájala deti do rôznych športových súťaží. Pod jej vedením v školskom roku 2019/2020 dosiahli niekoľko výrazných úspechov, čím úspešne reprezentovali školu a mesto. Po prechode na dištančné vzdelávanie sa venovala deťom aj na diaľku. Počas prázdnin, v auguste, sa s atletickým družstvom zúčastnila súťaže Čokoládova tretra v Bratislave a svojimi výkonmi si deti zabezpečili postup na celoslovenské finále do Košíc a odtiaľ postup na medzinárodný míting do Ostravy. Najväčším úspechom na mítingu v Ostrave bolo prvé miesto v hode vortexom, ktoré získal Tobias Slovák. V septembri tohto školského roka ešte stihli aj Celoslovenské finále „Detskej P-T-S“ v X-Bionic Šamorín kde obsadili 2. miesto.

Mgr. Renáta Šidlíková
kategória: vedúci pedagogický zamestnanec
Neustále sa snaží napĺňať koncepciu rozvoja školy s ktorou súvisí zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, materiálne zabezpečenie, modernizácia, stabilizácia pedagogického tímu a celkový chod školy. Keď v marci 2020 začala aj na Slovensku zúriť pandémia koronavírusu, tak sa to dotklo všetkých. Žiakov, rodičov, zamestnancov. Podmienky sa neustále menili a bolo čoraz ťažšie sa v nich vyznať. Jej rozhodnutia boli premyslené, rozvážne a hlavne nám dodávala potrebnú istotu a podporu pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Jej pracovná doba trvala často až do večera a pokračovala i cez víkendy, či dovolenku a sviatky. Jej štýl riadenia školy je demokratický a vytvára podnetné prostredie pre učiteľov a žiakov.

Mgr. Zuzana Gašparíková
kategória: pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju
Je svedomitá, čestná a veľmi skromná. Má veľmi rada deti, to sa prejavuje aj v jej učiteľskom povolaní. Rešpektuje každého žiaka, jeho názory, rozvíja u detí zvedavosť, pozitívne ich motivuje. Problémy detí rieši vždy s chladnou hlavou, má dobré názory na život a je spravodlivá, vždy férová. Ak by sme všetci učitelia mali takéto vlastnosti, náš školský život by bol jednoduchší a krajší. Ako povedali žiaci z 3.B triedy – „je to najlepšia pani učiteľka“.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mgr. Miroslav Vaško
kategória: pedagóg voľnočasových aktivít
Svojou svedomitou prácou umožňuje žiakom prekonávať bariéry, individuálne sa im venuje, usmerňuje ich, umožňuje im využívať kompenzačné pomôcky, sleduje ich zdravotný stav a navodzuje vhodné podmienky k uskutočňovaniu učebných úloh. Jeho zásluhou sa žiaci pravidelne zapájajú do rozmanitých výtvarných súťaží, kde často získavajú popredné ocenenia. Aj v roku 2020 získal žiak v asistenčnej starostlivosti Mgr. Vaška zvláštne ocenenie v súťaži Osvetového strediska v Námestove „Vianočná pohľadnica“.Je organizátorom každoročného okresného turnaja žiakov ŠZŠ v stolnom tenise, na ktorý úspešných stolnotenistov aj trénuje. Vždy je všestranne nápomocný deťom aj učiteľom. Vzorne sa stará o školské počítače, ich servis, údržbu, aktualizácie. Významnou mierou prispieva ku komunikácii a spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov. Má veľkú zásluhu na adekvátnom riešení problémov s poruchovým správaním žiakov s duševnými poruchami. Jeho práca je prínosom pre pokojné a pohodové prostredie v škole.

ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa

Mgr. Adrián Lukács
kategória: pedagóg voľnočasových aktivít /ZUŠ/
Venuje sa umeleckému rastu svojich žiakov ako pedagóg hudobného odboru na ZUŠ, predovšetkým v hre na akordeóne a komornej hre, čím prispieva k prezentácií tohto nástroja a akordeónovej literatúry v meste Sereď a okolí. Podieľa sa na tvorbe spoločných projektov ZUŠ, prezentovaných v Dome kultúry a to prípravou žiakov v sólovej a komornej hre, v rámci medzipredmetových vzťahov, v spolupráci s Ľudovou hudbou Kvetoňka. Jeho žiaci vystupujú na rozličných kultúrno–spoločenských podujatiach (akcie, projekty mesta Sereď v rámci cezhraničnej spolupráce (Umenie bez hraníc), vystúpenia v kultúrnych programoch mestského múzea, Domu kultúry, Matice slovenskej a iných kultúrno-spoločenských organizácií v meste Sereď a okolí.

Marián Moskaľ,DiS.art.
kategória: vedúci pedagogický zamestnanec
Významná je jeho činnosť v rámci povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, a to najmä vybavenie tried individuálneho a skupinového vyučovania. Výrazne sa podieľa po stránke organizačnej na tvorbe spoločných projektov ZUŠ a vystúpení prezentovaných v Dome kultúry, koncertov, akcií, mimoškolskej činnosti pedagógov na kultúrno-spoločenských aktivitách v meste Sereď, elokovanom pracovisku v Pate, v mestskom múzeu, Matici slovenskej a ďalších. Aktívne sa podieľal na zabezpečovaní dištančného vyučovania v čase epidemiologickej situácie COVID-19 na ZUŠ po stránke technického zabezpečenia.

GYMNÁZIUM VOJTECHA MIHÁLIKA SEREĎ

PaedDr. Karin Macháčová
kategória: pedagóg strednej školy
Svojím zodpovedným prístupom k práci a povinnostiam sa podieľa na zvyšovaní kreditu školy. Na škole pracuje dlhodobo ako koordinátor informatizácie. Menovaná začala spoluprácu s firmou Microsoft ešte v roku 2019, vďaka čomu škola bola dobre pripravená na dištančné vzdelávanie už v prvej vlne pandémie. Organizovala, aj sama realizovala workshopy pre učiteľov ohľadom používania aplikácií Office 365 – Teams, One Drive, Outlook, či ohľadom využitia aplikácie Whiteboard. Poskytovala servis a pomoc žiakom aj učiteľom ohľadom prístupových údajov, ich účtov, pomáhala im riešiť aktuálne problémy v samotnom procese dištančného vzdelávania. Podieľala sa na vytvorení pravidiel dištančného vzdelávania na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď. V čase pandémie sa starala o pravidelnú a rýchlu aktualizáciu našej webovej stránky a pracovala aj ako koordinátorka projektu IT Akadémia. Napriek vysokej vyťaženosti v uvedenom období pripravovala svojich žiakov na matematickú olympiádu a organizovala na škole informatickú súťaž iBobor.

RNDr. Marianna Straková
kategória: pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju
Študentom poskytuje počas dištančného vyučovania predmetov biológia a chémia ideálne podmienky pre progresívne napredovanie. I v tomto období vedie Biologický krúžok a pripravuje študentov na Biologickú olympiádu. Tí sa touto cestou môžu pridať k významným absolventom, ktorí pod jej vedením počas štúdia na gymnáziu získali na medzinárodných súťažiach 2 zlaté, 3 strieborné a 8 bronzových medailí. Vytvára všeobecný záujem o biológiu a chémiu aj u žiakov, ktorí sa v týchto predmetoch ďalej profesijne rozvíjať nebudú. Jej práca je tak skutočne efektívna, vie presne, ako má ku každému svojmu žiakovi pristupovať, aby bola spolupráca výhodná pre obe strany.

OBCHODNÁ AKADÉMIA SEREĎ

Ing. Jana Mlynárová
kategória: pedagóg strednej školy
Ako učiteľka odborných ekonomických predmetov pracuje na OA už 26 rokov. Viac ako 20 rokov spolupracuje s neziskovou organizáciou JA Slovensko v jednotlivých programoch ako Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze a Aplikovaná ekonómia. Na konferencii „ JA 100 rokov skúseností“ bola ocenená za dlhoročnú aktívnu prácu. V rámci práce s mládežou sa venuje hlavne oblasti ekonomického vzdelávania a pripravuje žiakov na rôzne súťaže, v ktorých dosahujú popredné umiestnenia. Ako výborný pedagóg sa neustále vzdeláva, využila možnosť ďalšieho vzdelávania Americkej obchodnej komory pre učiteľov a kariérnych poradcov stredných škôl. Vedie záujmový krúžok – Moderná ekonómia, kde podporuje u žiakov rozvoj kritického ekonomického myslenia a pripravuje žiakov na prijímacie pohovory na VŠ.

foto: Eva Kavoňová

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články