Vyberáme z činnosti mestskej polície za rok 2020

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Náčelník Mestskej polície v Seredi Ladslav Fabo každý rok predkladá poslaneckému zboru správu o činnosti mestskej polície. Materiál obsahuje 20 strán, ktorých obsah vypracovali Peter Sokol, Karin Kapustová a Mária Sokolová. Z činnosti MP vyberáme :

Zamestnanci

Plnenie úloh mestskej polície zabezpečovalo v uplynulom roku 26 zamestnancov:

•Výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),
z toho: hliadková služba – 10 príslušníkov MsP,
operačná služba – 4 príslušníci MsP,
•Oddelenie prevencie -1 zamestnankyňa,
•Administratívny referát -1 zamestnankyňa,
•Chránená dielňa – 8 pracovníkov ZŤP.

Kamerový systém

V súčasnosti je v kamerovom systéme pripojených 102 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá, parkoviská, športoviská, verejné budovy, školské objekty a ich priestranstvá. Výstupy – záznamy z kamerového systému sú využívané mestskou a štátnou políciu k dokumentovaniu priestupkovej a trestnej činnosti.

Vybavenie

V súčasnosti má MsP 4 vozidlá (Škoda Karoq – nové, Škoda Karoq – 1 ročné, Škoda Yeti – 9 ročné, Dácia Duster – 6 ročné). Vozidlo Dácia Duster bude ponúknuté na predaj a vyradené z evidencie MsP
V roku 2020 bola zrealizovaná prístavba budovy MP k existujúcej časti. Do nových priestorov bolo premiestnené operačné centrum. Vnútorné priestory boli po 8 rokoch vymaľované, vonkajšia fasáda bola vyrovnaná, z časti zateplená a farebne zjednotená.

Vybrané prípady

Dňa 18.1.2020 oznámila p. Zuzana H. zo Serede, že jej neznámy páchateľ odcudzil starší horský bicykel, ktorý mala odložený v stojane pri Lidli. Na základe osobnej a miestnej znalosti službukonajúca hliadka vytipovala osobu páchateľa, ktorý sa ku skutku priznal a bicykel bol v ten istý deň vrátený poškodenej.

Ďalší prípad sa stal 5.2.2020, kedy službukonajúca hliadka zakročila voči Máriovi O. z Trnavy, ktorý sa po Seredi pohyboval s nožom v ruke. Našťastie nikto nebol zranený.

Dňa 17.4.2020 telefonicky oznámil poškodený p. Jozef Z. zo Serede, že mu doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil spred dverí jeho bytu neuzamknutý pánsky horský bicykel. Na základe prezretia kamerového záznamu obytného bloku bola identifikovaná osoba páchateľa aj napriek tomu, že identifikácia bola sťažená dodržaním protipandemických opatrení /osoba mala rúško/. Poškodenému bol bicykel vrátený a páchateľ Ivan G. zo Serede bol neodkladne odovzdaný štátnej polícii, nakoľko bolo lustráciou zistené, že má za uplynulých 12 mesiacov záznam v evidencii majetkových priestupkov.

Dňa 6.10.2020 bol v nočnej dobe kamerovým systémom spozorovaný muž ako poškodzuje fasádu steny obytného domu sprejovaním. Následne hliadka páchateľa zadržala. Ten sa priznal, že posprejoval aj iné fasády v meste znakom “medúza“. Neodkladne bola vyrozumená hliadka štátnej polície, ktorá si páchateľa prevzala. Zadržaný bol Anton D. zo Serede.

Dňa 14.7.2020 v skorých ranných hodinách bola kamerovým systémom spozorovaná neznáma osoba ako preskakuje plot na zbernom dvore a “berie” si odtiaľ plné vrecia s neznámym obsahom. Hliadka tieto osoby na mieste činu zadržala. Následne bola privolaná štátna polícia, ktorá si páchateľov prevzala. Zadržaní boli páchatelia zo Šoporne – Ladislav M. a spol.

Hodiny/kilometre

V priebehu roka 2020 odpracovali príslušníci mestskej polície (16 policajtov) pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 3646 hod. práce nadčas, čo predstavuje v priemere 19 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac .V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2020 prejazdili na troch služobných vozidlách celkom 59648 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza 81,48 km.

Priestupky v roku 2020

Príslušníci MsP Sereď v roku 2020 zaevidovali 2079 priestupkov a v blokovom konaní uložili 1794 pokút v celkovej výške 60.725,-€. Najviac priestupkov bolo udelených za porušenie zákazu vjazdu nákladných vozidiel, parkovanie na zeleni alebo zákaz zastavenia. Z toho 341 priestupkov zistili na základe oznamov od občanov, 1125 priestupkov bolo zistených vlastnou činnosťou a 613 bolo zdokumentovaných kamerovým systémom. Od príslušných zložiek štátnej polície (OOPZ, ORPZ, NAKA, ODI, OKP) sme obdržali 83 žiadostí o záznam z kamerového systému, ktoré im boli vydané k ďalším konaniam.

Verejný poriadok

V uplynulom roku bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zaevidovaných celkom 71 priestupkov. Napríklad : neodstránenie exkrementu od psa, voľný pohyb či útok psa, zistenia pri nakladaní s komunálnym a veľkoobjemným odpadom. Hliadky MsP riešili aj znečistenia verejných priestranstiev, kde priestupcovia odhadzovali rôzne odpadky.

Mesto začalo aj s odstraňovaním nepojazdných vrakov z územia. V roku 2020 sme na MsP evidovali celkovo 25 vozidiel, ktoré z vyššie uvedených dôvodov zaberali verejný priestor. Šiesti majitelia vozidiel nereagovali na výzvu, a preto boli vozidlá odstránené zazmluvnenou firmou. Siedmym majiteľom vozidiel zatiaľ plynie lehota na odstránenie vozidiel. V12-tich prípadoch hliadky MsP osobne vyzvali majiteľov vozidiel na odstránenie, títo výzvam vyhoveli a nepojazdné vozidlá odstránili.

Pri každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná napríklad aj na poškodenie dopravných značení, potreba opílenia drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie, nelegálne rozkopávky a pod. Všetky zistenia boli bezodkladne oznamované príslušnému referentovi MsÚ. Policajti každodenne kontrolovali a monitorovali podozrivé osoby či objekty. Snažili sa vplývať na miestnych bezdomovcov v súvislosti s popíjaním alkoholu na verejnosti, resp. prespávaním po rôznych zákutiach prírody a na verejných priestranstvách.

Hliadky MsP sa počas roka zameriavali na sústavnú kontrolu vydaných nariadení a opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Počas kontrol bolo v 7 prevádzkach zistený zákaz prevádzky verejného stravovania. Najväčšia činnosť hliadok bola zameraná na dodržiavanie nosenia rúšok na verejnosti, kde upozornili 98 ľudí na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Ďalej kontrolovali osoby zdržiavajúce sa pri prevádzkach s predajom alkoholických nápojov. Tieto prípady sa najviac riešili v časti autobusovej stanice, kde sa momentálne nachádzajú 3 prevádzky, kde sa poskytujú, predávajú alkoholické nápoje, a kde sa najčastejšie zdržiavajú osoby, ktoré nevydržia bez alkoholu.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 2008 prípadov porušenia dopravných predpisov. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 1774 priestupkov a uložené blokové pokuty vo výške 60.115,-€.

V rámci dopravných priestupkov zistených MsP v roku 2020, tvoril zákaz prejazdu ponad železničný nadjazd 74,3 % zistených priestupkov, čo predstavuje 1492 priestupkov. Uvedené porušenie bolo zistené 909-krát hliadkami MsP priamo na mieste a v 583 prípadoch bol priestupok zaznamenaný kamerovým systémom. Pozitívom je, že v porovnaní s rokom 2019 klesol počet zistených priestupkov na železničnom nadjazde o 49,86 %. Samotný výkon hliadky MsP na tomto úseku spočíval v maximálnom rozsahu 3 až 4 hodiny počas 24 hod. služby.

V roku 2020 polícia zistila 128 priestupkov na prejazdy kamiónov na Trnavskej ul., kde si vodiči skracovali prejazdy do priemyselného parku cez Nový Majer. Ďalšiu skupinu dopravných priestupkov, ktorých sa vodiči dopustili tvorili vyhradené parkoviská, kde vodiči parkovali na vyhradených parkoviskách pre iné vozidlá. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili príslušníci MsP v 112 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča)

Oznámenia

V uplynulom roku mestská polícia zaznamenala celkom 1 733 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1 384 oznamov od občanov, 28 oznamov od primátora a viceprimátora, 35 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka a 286 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.

Nálezy

Mestská polícia Sereď evidovala v uplynulom toku v 120 prípadoch nález rôznych vecí a zvierat, napr. 43 kľúčov, 22 dokladov, 17 telefónov a 20 psov.

Kontroly vykonávané MsP

V priebehu roka 2020 hliadky MsP vykonali 7 321 cielených kontrol objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zamerané na ochranu verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a majetku. Celkovo hliadky MsP Sereď vykonali 87 x dohľad na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Zabezpečovanie činnosti PCOO

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov. V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 175 výjazdov. Narušenie objektu nebolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané. V sledovanom období bolo za prenájom vysielacích zariadení fakturovaných celkom 19 222,- €.

Prevencia

Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď boli napríklad Sedce na dlaní, Šikana, Priprav sa na cestu, Konflikt a ja.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články