Rok 2020 v Mestskom múzeu v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestské múzeum v Seredi / Mária Diková /  30 JAN 2021 /  Rok 2020 bol aj pre Mestské múzeum v Seredi pracovne nezvyčajný z dôvodu pandémie vírusu COVID-19. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sme nemohli uskutočniť skupinové podujatia, niektoré plánované prednášky pre verejnosť a školy a neuskutočnili sa ani tradičné tvorivé dielne. Múzeum navštívili prevažne rodiny, jednotlivci alebo malé skupiny v celkovom počte 905 návštevníkov. Napriek pandemickému obdobiu jari, jesene a zimy, sa niektoré výstavy a podujatia realizovali s návštevou verejnosti alebo boli virtuálne prezentované cez médiá a internetové stránky. Rozrástla sa aj zbierka Mestského múzea v Seredi kam pribudlo 562 prírastkových čísel exponátov, v kusoch to predstavuje 4 443 exemplárov dokumentov, fotografií a predmetov kultúrnej hodnoty. Do múzejnej knižnice pribudlo 11 prírastkových čísel kníh.

V januári bola nainštalovaná do expozície múzea výstava Emanuel Škapa – Ateliér slovenskej ornamentiky v Seredi. Exponáty výstavy sme získali do zbierky múzea v rokoch 2010 – 2020. Téma histórie ateliéru v Seredi zaujala aj redakciu Slovenskej televízie a bola prezentovaná v relácii Slovensko v obrazoch dňa 19. 1. 2020 o 11.00 hod. Zbierka obsahuje súbor 23 dekoračných predmetov s ornamentálnou maľbou, dva ponukové albumy s fotografiami výrobkov dielne a ďalšie 4 samostatné fotografie. Tento rok sa zbierka rozšírila o dva exponáty – dve maľované vázy výšky 25 a 30 cm. Výrobky zaujmú svojou jedinečnosťou, kde bohatý kvetinový ornament je maľovaný na čiernom podklade.

Zaujímavé exponáty, získané v roku 2020 do zbierky múzea, sú okrem iných, aj napr. recepty a obálka a lekárnické fľaštičky lekárne U Salvatora z meštianskeho domu lekárnika Jána Manheima, na Námestí slobody. Hodnotné exponáty sú aj vo fonde Viliam Karmažin, vyše 400 prírastkov dokumentov, fotografií a predmetov zo života V. Karmažina a bohatej činnosti spevokolu Zvon od jeho vzniku v roku 1925 až po súčasnosť a tiež detských speváckych zborov v Seredi. Za záchranu týchto kultúrnych hodnôt v podobe múzejných exponátov patrí veľká vďaka všetkým darcom, ktorí prispeli do fondov zbierky múzea.

S občianskym združením VODNÝ HRAD v Seredi a pracovníkmi kina sme zrealizovali 7. marca podujatie Sereď a Seredčania vo filmovom archíve – mimoriadne premietanie filmových týždenníkov, šoty zo Serede zachytávajú Seredčanov v rokoch 1947 – 1986. Z dôvodu pandémie korona vírusu sme požiadali Slovenský filmový ústav v Bratislave o platnosť licencie ešte na jedno premietanie, ktoré plánujeme v prvom polroku 2021.
Výstavu Dotyky s umením sme pripravili spolu s kolektívom pedagógov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa a inštalácia prebiehala na jar tesne pred prepuknutím pandémie korona vírusu. Zvolili sme preto prezentáciu prác cez médiá a facebook a galéria týchto diel žiakov školy je prezentovaná aj virtuálne na stránke facebooku múzea a tiež aj vo virtuálnej prehliadke na stránke mestského múzea www.muzeum.sered.sk. Počas sviatkov Veľkej noci sme rovnako cez facebook prezentovali Výstavu kraslíc zo zbierky múzea. Kraslice, podchádzajú od súčasných autorov zo Serede a okolia.

Začiatkom leta sme zorganizovali 6. ročník výtvarného workshopu Flóra a florálne motívy z minulosti, ktorý viedla akademická maliarka Jarmila Veľká z Bratislavy. Aj v tomto roku sa prihlásilo 10 záujemcov rôzneho veku. Podujatie sa stáva z roka na rok obľúbenejším.
V čase uvoľnenia opatrení, počas leta, sme inštalovali aj tri umelecké výstavy.

- Inzercia -

3. ročník výstavy Seredská farebná paleta 2020 sa uskutočnil aj s vernisážou v mesiaci júl. Diela vystavovalo 10 výtvarníkov, osem z mesta Sereď a výtvarníčky z obce Veľká Mača a jedna z mesta Šaľa (Barbora Bohušová, Elizabeth Gálová, Peter Hanakovič, Elena Chatrnúchová, Mária Kalinayová, Ivan Kriška, Ružena Scherhauferová, Rudolf Šiška, Juraj Tomčányi, Zdenka Vrábelová). Tradíciu výstavy založila vedúca múzea Mária Diková a pripravila ju už po tretí raz s kurátorkou, akademickou maliarkou Blankou Kästovou, seredskou rodáčkou. Vystavené boli výtvarné diela rôzneho spektra techník – maľby, kresby, grafiky, drevorezby. Mestské múzeum vydalo k výstave bulletin a 10. júla 2020 sa uskutočnila vernisáž.

Aj seredský región má významných akademických maliarov. Jednou z nich je aj Lýdia Boríková Jančovičová, ktorá pochádza z Dolnej Stredy a dlhé roky pôsobila v Bratislave a Šali. Pri jej 70-ročnom jubileu narodenia bola v múzeu inštalovaná výstava Lýdia Boríková – Jančovičová, Z tvorby. Dňa 12. augusta sa uskutočnilo Stretnutie s autorkou L. B. J., prítomná bola aj jej rodina (manžel Milan, syn, sochár, Mgr. art. Andrej Jančovič, tiež umelec) a viceprimátor mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický. K prítomným sa prihovorila kurátorka Mgr. Beáta Balgavá. Na podujatie prišli aj autorkine spolužiačky a spolužiaci zo základnej i strednej školy. Medzi hosťami večera nechýbal starosta Dolnej Stredy (rodnej obci autorky) PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry. Tí jej pogratulovali k 70. narodeninám a poďakovali sa jej za dlhoročnú krásnu umeleckú činnosť a zaželali veľa tvorivých síl..

Dňa 4. septembra sa uskutočnila vernisáž výstavy Drahomír Prihel, Sklo a pastely. Akademický sochár Drahomír Prihel vystavoval v Seredi 101 diel, rôznofarebné sklené misy, vázy, žardiniéry a obrazy – pastely s témou benátskeho karnevalu a zátišia slovenskej krajiny. Kurátorom výstavy bol umelecký historik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Príhovor si pripravil aj viceprimátor mesta Sereď Bc. Ľubomír Veselický a počas otvorenia i večera navštívilo výstavu 60 hostí. Novú sklársku tvorbu, ktorú sochár Drahomír Prihel prvýkrát predstavil na výstave v Seredi, podporil Fond na podporu umenia. Výstava pritiahla do múzea spolu 188 návštevníkov.

Na sklonku leta dňa 27. augusta 2020 bola v Mestskom múzeu otvorená historická výstava „Z histórie ženijného vojska v Seredi“. Návštevníci múzea sa mohli oboznámiť s poznatkami z histórie ženijného vojska v Seredi, z obdobia po vzniku Československej republiky v roku 1918 až po 90. roky 20. storočia. Výstave predchádzal archívny výskum, ktorý realizovali vedúca Mestského múzea Mária Diková a predseda Zväzu vojakov SR – Klub Sereď Ing. pplk. Ondrej Urban. Finančné prostriedky na tento projekt výstavy poskytli múzeu aj Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi a Zväz vojakov SR – Klub Sereď. Svoju spoluprácu poskytli aj kultúrni partneri Ženijný prápor Sereď, UN – Veteran Slovakia, VHÚ – Vojenský historický archív v Bratislave a Trnave, Štátny archív v Nitre – pracovisko Archív v Šali. Poďakovanie patrí tiež bývalým vojakom, ktorí poskytli do výstavy z rodinných archívov fotografie i dokumenty a zaujímavé predmety. DK – Mestské múzeum v Seredi vydalo k výstave brožúru s obsahom 12 strán.

Mestské múzeum sa každoročne zapája do celoslovenských podujatí a má snahu aj týmto spôsobom aktivity napomáhať budovať historické povedomie u obyvateľov mesta Sereď i obyvateľov priľahlého regiónu k záchrane kultúrneho dedičstva. V tomto roku sa z dôvodu spomínanej pandémie posunuli termíny podujatí na celom Slovensku a tie sa realizovali v obmedzenom režime. „Víkend otvorených parkov a záhrad – odovzdávanie vedomostí“, pod názvom Génius loci Múzejnej záhrady sa uskutočnil v Seredi až 10. októbra v exteriéri múzea. „Noc múzeí a galérií 2020“ sa uskutočnila 14. novembra netradične – virtuálnou prehliadkou na internetovej stránke www.muzeum.sered.sk. Plánované podujatia v septembri – koncert a prednášky o histórii spevokolu a spolkoch v Seredi (M. Diková, PhDr. E. Vrabcová), nemohlo Mestské múzeum v Seredi počas „Dní európskeho kultúrneho dedičstva – Minulosť vzdeláva“ realizovať, kvôli pandemickej situácii v seredskom regióne. Tieto podujatia mali byť aj oslavou 95. výročia trvania spevokolu Zvon v Seredi. Preto múzeum pripravilo komentovanú prezentáciu s premietaním dokumentov, fotografií tohto významného seredského hudobného telesa a výstavu vzácnych archiválií od začiatku pôsobenia spevokolu po súčasnosť. V čase uvoľnenia pandémie mohli v malých skupinkách, jednotlivci a rodiny navštíviť múzeum a oboznámiť sa s bohatou históriou spevokolu počas mesiaca december.

V rámci krátkodobých výstav múzeum vystavilo 6-krát exponáty mesiaca zo zbierky mestského múzea: V mesiacoch január – február Neoslohové zrkadlo z kaštieľa po zreštau-rovaní, marec – júl Vodopisné mapy zo začiatku 20. storočia, júl – august Kovovú pokladnicu seredského mlynára A. Šimkoviča zo začiatku 20. storočia, september Mincu zo seredského Chudobinca sv. Anny, október Kroniky a albumy spevokolu Zvon, november – december Knihu „Kvety z kríža z roku 1910“.
Vzdelávacie programy k dejinám Serede, hradu Šintava pre skupiny a školy muselo múzeum obmedziť a niektoré boli zrušené. Vzdelávanie v múzeu bolo poskytnuté 10 školským skupinám a to len v mesiacoch február, jún, júl, august a september, z toho dve skupiny boli letné tábory a jedna skupina zahraničná. Kombinované programy z dejín mesta a kultúry boli realizované už len pre 5 malých skupín rodín a seniorov – učiteľov v mesiaci október a december.

Štúdie a referáty z výskumnej a výstavnej činnosti Mestského múzea v Seredi, ktoré boli prezentované v rámci medzinárodných konferencií na Slovensku a v zahraničí v Česku v rokoch 2019 a 2020 vyšli v zborníkoch „Válka nekončí“ Československej legionárskej obce v Prahe (Československý legionár Jozef Beno zo Serede, autorka príspevku M. Diková) a „Od čias liptovskej zbierky do dnešných dní, 90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva“ v Liptovskom Mikuláši (Ján Majko, objaviteľ jaskýň, autorka príspevku M. Diková).

Expozičná a výstavná činnosť Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi bola kladne prezentovaná v roku 2020 reportážami aj v médiách: RTVS, STV 1 a v Slovenskom rozhlase Rádia Regina, RTV KREA, TASR a v regionálnych printových novinách ako napr. Nitrianske noviny MY, Seredských novinkách a internetových novinách, SeredOnline a Seredsity.

Pri návšteve Mestského múzea poskytli návštevníci aj finančné dary spolu v hodnote 73,65 eur a prispeli finančne aj do pokladničky na verejnú zbierku OZ VODNÝ HRAD na obnovu portálu na seredskom kaštieli. Zbierka na portál potrvá ešte do 20. júla 2021.

Ďakujeme návštevníkom múzea, spolupracovníkom, darcom i dobrovoľníkom za ich záujem o históriu mesta a kultúru. Ďakujeme im za priazeň i pomoc a prajeme všetkým ľuďom veľa zdravia a šťastia v roku 2021.

Diplom udelený Pavlovi Chmelárovi (1865-1953) od Obchodnej priemyselnej komory v Bratislave v roku 1910 za 25-ročnú pracovnú činnosť na parnej píle Oskara Frommera v Seredi, kde pracoval už ako 20-ročný (exponát do zbierky múzea darovala Marta Hrušovská).(viď. titulná fotografia)

 

zdroj: sered.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. Aj Milosa Majka jebnutu hlavu raz vystavia v Seredskom muzeu ze tu byval najvacsi drbnuty kokot v sirokom okoly narodeneho cez analny otvor. To bude rarita muzea.

  2. Mili Kapo kto bol podla Teba naj ponechajme historii. Ty si len pre mna bezvyznamna NULA statisticka chyba medzi tu pisucimi Takch ako Ty treba hladit

  3. pre kapa
    pán Majko mal v múzeu v Seredi vystavenú jeho prácu ešte sa mi zdá že zo strednej školy.keď si ty primitív fetoval,tak on študoval.mať v archíve múzea svoju prácu je pocta, ktorú ty nikdy nezažiješ.lebo primitív zostaneš na veky.idem pohľadať link na ten článok kde som videl fotografiu

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články