Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková  / Mesto Sereď v decembri podpísalo zmluvu s novou spoločnosťou, ktorá sa bude starať o zber, uloženie a spracovanie biologických odpadov mesta. O víťazovi súťaže rozhodla výberová komisia.

Nakoľko predchádzajúca spoločnosť Tekadex s.r.o., ktorá na prenajatých mestských pozemkoch na Malom Háji hospodárila s naším bioodpadom, vypovedala v máji sedemročnú zmluvu, muselo mesto zareagovať vyhlásením súťaže na nového spracovávateľa týchto odpadov. Zámer aj podmienky tejto Obchodnej verejnej súťaže schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve v októbri minulého roka. Predmetom OVS bol nájom nehnuteľnosti mesta za účelom dočasného uloženia a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká napríklad pri kosení verejných priestranstiev.

Prvá súťaž bez víťaza

Do súťaže sa prihlásil jediný záujemca, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o., ktorej konateľom je podnikateľ Tomáš Krošlák. „Aj napriek tomu, že spoločnosť splnila všetky podmienky súťaže, sa výberová komisia rozhodla ukončiť túto OVS bez víťaza. Nemali sme v rukách výsledky zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý na našich pozemkoch vykonala inšpekciu a bez nej sme nechceli v tej chvíli rozhodnúť. Máme podozrenie, že predchádzajúca spoločnosť, ktorej konateľom bol taktiež pán Krošlák, nedodržiavala nájomnú zmluvu. Na mestské pozemky niekto navozil tony plastov,“ vysvetlil predseda výberovej komisie, ktorá zasadla 9. novembra, poslanec Dušan Irsák.

Kontroly na bioplynovej stanici

Kontroly na Malom Háji vykonala aj Komisia rozvoja a ŽP mesta v súčinnosti mesta a ďalších poslancov. Na mieste bolo okrem iného skonštatované porušenie legislatívy ohľadne skládkovania odpadov, pohyby v množstvách uložených plastov aj bioodpadov, dočasná nefunkčnosť bioplynovej stanice, neoznámená prístavba zverenej budovy a montáž novej linky na spracovanie plastov. Konateľ spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. na mieste informoval o plánovanej technológií spracovania plastov spolu s bioodpadom, ktorej výsledkom má byť ľahký a odolný materiál vo forme dosky, ktorý možno využiť napríklad v stavebníctve alebo nábytkárstve.

Druhá súťaž a hľadanie možností

Na novembrovom zastupiteľstve sa utvorila nová výberová komisia. V novom zložení a s novou predsedníčkou. Poslanci vtedy odobrili pôvodný zámer aj podmienky OVS. Výberová komisia si dala predbežne vypracovať finančnú správu ohľadne iných možností spracovania BRO, ako alternatívu, ak by komisia opäť nerozhodla. „Zaujímali nás aj iné možnosti zhodnocovania BRO. Boli nám predložené také alternatívy, ktoré by predstavovali navýšenie poplatkov za komunálny odpad na jedného obyvateľa mesta približne o 2,58 eur,“ vysvetlila Mária Fačkovcová, ktorá bola predsedníčkou v druhom kole OVS. V súvislosti s aktuálnym navyšovaním poplatkov by celkové navýšenie predstavovalo približne asi o päť eur na osobu/rok viac oproti minulému roku. Dodala, že komisia si uvedomovala aj negatívne skúsenosti mesta s predchádzajúcim nájomcom pozemku, ktorý mal toho istého konateľa ako do OVS prihlásená spoločnosť. „K tomu sa pridala aj ním vytvorená nelegálna skládka plastového odpadu a nesplnené sľuby na jej odstránenie, nelegálne budovanie novej technologickej linky,“ vykreslila Mária Fačkovcová.

Do druhého kola sa opäť prihlásil jediný uchádzač, spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o. Komisia hlasovaním zvolila víťaza. „Uchádzač splnil všetky podmienky OVS, a tak nevznikol dôvod na to, aby bol zo súťaže vyradený, alebo aby nebol vybraný. Mala som za to, že v prípade jeho nevybratia, bez dôkazov o jeho nekalej podnikateľskej činnosti, ktorá mu bola pripisovaná, by mohol podať podnet na súd pre ohováranie, poškodzovanie mena a v neposlednom rade o nedodržanie zákona 513/1991 Zb., § 281 – Obchodná súťaž. Za vznesené obvinenia bez dôkazov by mohol uchádzač označiť súťaž aj ako nekalú voči jeho osobe, za čo by mohlo požadovať náhradu škody,“ vysvetlila Edita Červeňová, mestská poslankyňa, členka výberovej komisie a zároveň predsedníčka Legislatívno – právnej komisie pri MZ.

„Podľa platných zákonov SR sa jedná o dve rôzne spoločnosti, avšak sú riadené tým istým konateľom, čo možno v realite vyvoláva dojem, že sa jedná o tú istú spoločnosť. Každá spoločnosť však nesie zodpovednosť sama za seba, a teda v prípade porušovania zmluvných alebo zákonných povinností zodpovedá sama za seba,“ doplnila vedúca majetkového a právneho referátu mesta Daniela Vargová.

„Každý člen komisie mal možnosť hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že u každého sa zvádzal boj medzi morálnym aspektom a finančnou otázkou: čo je výhodnejšie a najlacnejšie pre mesto. Komisia prihliadala na hlavný účel tohto nájmu, a to, pre mesto dôležité a finančne najvýhodnejšie skladovanie a zhodnocovanie BRO. Rozhodnutie komisie treba akceptovať. Mesto Sereď, pri akomkoľvek porušení nájomnej zmluvy s vybratým uchádzačom, bude mať vždy možnosť nájomnú zmluvu kedykoľvek vypovedať. Tu sa už nebude môcť odvolávať na rozhodnutie komisie,“ uzavrela Mária Fačkovcová.

Ponuka navyše: spracovávanie plastov

Okrem záujmu o spracovanie seredského BRO priniesol podnikateľ aj jeho nový podnikateľský plán. Pozostával z toho, že chce na prenajatých mestských pozemkoch v areáli bioplynovej stanice na Malom Háji spracovávať dovezené plasty a s prídavkom nášho BRO z nich ekologickým spôsobom vyrábať nové materiály.
V zápisnici k tejto OVS je uvedené: „Na realizáciu predloženého návrhu nad pôvodný účel nájmu, ktorý bol určený v podmienkach verejnej súťaže (dočasné uloženie a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), si účastník súťaže bude musieť zabezpečiť všetky potrebné povolenia, vrátane zmien v územnom pláne mesta.“

Skládkovanie plastov a ich spracovanie v tejto lokalite nie je v súlade s platným ÚP mesta, uviedlo svoje stanovisko oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku v Seredi. O obstaraniach zmien a doplnkov ÚP rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mesto právne vymáha nedoplatky Tekadexu

Pohľadávky mesta voči spoločnosti Tekadex, s.r.o., ktoré vznikli z dôvodu porušovania zmluvných povinností uvedených v nájomnej zmluve platnej do 31. 12. 2020 sú v celkovej výške 34 773,27 eur. „Mesto Sereď bude postupovať tak, ako voči iným neplatičom. Mesto písomne vyzvalo spoločnosť Tekadex, s.r.o. na úhradu pohľadávky mesta a keďže nedošlo k jej úhrade, mesto v najbližšej dobe podá žalobu na súd. Existuje aj možnosť, že sa mesto so spoločnosťou dohodne na splátkovom kalendári. Na základe posledných informácií od konateľa spoločnosti Tekadex, s.r.o. má spoločnosť záujem dohodnúť sa mimosúdne,“ uzavrela Daniela Vargová.

Výsledky šetrenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia nie sú známe do dnešného dňa. Mesto Sereď vás bude informovať prostredníctvom Seredských noviniek o ďalšom vývoji tejto situácie.

Ing. Zuzana Slahučková

zdroj: sered.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. Pani Slahučková. Aká žaloba hrozila mestu? Podľa pani Červeňovej? No tak to už áno. Tak to potom určite. 😁 Nebola pri OVS možnosť, že komisia nemusí vybrať žiadneho uchádzača? A dôvod uvádzať nemusí? A ďalšie, pomenujme to nezrovnalosti vo Vašom článku. Pani Slahučková, dobrá práca! Skvelá. Práve ste dokázali, že ste si zaslúžili tú prácu.

 2. Myslím, že táto pani zato, že dostala na MsÚ prácu sa „velice“ angažuje. Len aby jej to vydržalo dobre dlho.

 3. Pre anonym: jej fakty sú fuckty. Sedem ročnú zmluvu? Jak sedemročnú? Šak mal zmluvu na 32 rokov. Šak za to dostal prednosta odmeny. Nie? A už po niekoľkých rokoch bolo po „zadarmo“. A po siedmych rokoch zhasla fajka a zmluvu vypovedal. A to už mesto doplácalo za jeho zadarmo. A vidíš jej objektivitu. Šak toto je promo článok a nie o faktoch. Je zamestnancom mesta a nemôže písať jak sa jej zachce. Slahučková, vzdaj sa funkcie v komisii životného prostredia.

 4. Podľa schválených podmienok OVS v časti B bod 8. -Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. – Toto právo komisie OVS mali v obidvoch súťažiach, takže nemohla hroziť žaloba od odmietnutého uchádzača.
  Dovolím si opraviť aj malé nezrovnalosti vo faktoch uvedených v tomto článku:
  1. súťaž bola vyhlásená na dočasné uloženie a skladovanie BRO, nie na zber. Zber BRO bude zabezpečovať mesto.
  2. Bývalý nájomca (spoločnosť TEKADEX) vypovedal zmluvu v septembri minulého roka, v máji iba oznámil, že nevie zabezpečiť z finančných dôvodov zber BRO od rodinných domov. A bola to nie 7-ročná zmluva, ale 32 ročná zmluva, ktorú TEKADEX vypovedal po 7 rokoch po tom, čo mal už dlhšie problémy si plniť dojednané záväzky voči mestu.
  3.A iba na doplnenie – súťaž bola zameraná na nájom mestského pozemku s tým, že účel nájmu bolo dočasné uloženie a spracovanie BRO zvážaného predovšetkým od rodinných domov – čo je najväčšia časť BRO v meste a potom samozrejme aj bioodpadu z kosieb , zabezpečovaných mestom.

 5. Pani Slahučková pekne PR pre mesto.
  Mal som o Vás inú mienku. Nechce sa mi veriť že sa stotožnujete s tým čo ste napísala.
  Mám otázku? Po kontrole na mieste podal niekto z kompetentných / pracovník MU čí poslancov/ trestné oznamenie? Ak nie prečo?
  A poslanci prečo ste sa vôbec zaoberali touto OVS, ktorá bola jednoznačne šitá na “ našich ľudí/ ? Mali ste možnosť spochybniť celu OVS na začiatku.
  P. Slahucková a ostatní poslanci a členovia komisie ŽP Vám neprekáža že ste materiál k OVS nemali na komisii?

 6. Alebo že by brucho a jeho najvernejší kamarát v tom išli spolu s Krošlákom. Toť len otázka.

 7. Pokial niekto nevie ci dostane povolenie a aj tak zvaza plasty a objedna si linku, asi uz s niekym dohodu uzavrel.

 8. Správne píšeš. Nemal stavebné povolenie, linku mal namontovanú, plasty vozil hala bala, urobil si čo chcel, aj keď ešte netušil, či dostane nájom. Teda oficiálne netušil. Keďže neprešla prvá ovs, čo sa zrejme nečakalo, bolo to treba nejak „vymyslieť“. Ale ako urobiť to, aby rozhodnutie komisie 2 ku 3 bolo nabudúce 3 ku 2?… To by bola iná šupa, keby nájom nedostal a linka za pár mega je na nič. Ale zas navoziť tony plastu nebola až taká sprostosť. Kto sa prihlási do ovs na pozemok, kde je stavba v dražbe a samotný pozemok je zahltený plastovým bordelom? A kto to strašil navýšením poplatku za zvoz bro? Snáď nie ten, čo ho na 32 rokov vybavil „zadarmo“.

 9. ak je v tom spolu s bruchom tak musel vedieť že nájom dostane. Už bolo treba len vymyslieť ako v komisíi zabezpečiť aby niekto zrazu zmenil názor. Čo tak niekoho zamestnať na úrade?

 10. Ako je to možné, že niekto uzavrie zmluvu na 32 rokov a už sa viac nestará, či sa zmluva dodržiava? Ako je to možné, že to nechali dôjsť až do takéhoto stavu? A ešte ten podvodník, ktorý premenoval firmu sa i naďalej uchádza o prevádzkovanie, samozrejme pod zmeneným názvom. Určite by sa to malo postúpiť súdu a nechať mu to odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ sa takéto veci budú prehliadať, takýto podvodníci to budú naplno využívať.

 11. Zrazu veľká aktivita, už aj žaloba, koľko sato tutlalo, novinár stupil do hovna a smrdí celé vedenie mesta Sereď. Ožili aj poslanci kto vie prečo? Že by zle svedomie?

 12. Tuším si úplne mimo. Veď poslanci toto riešia už rok, keď tam boli na kontrole prvýkrát. A odvtedy niekoľkokrát. Len treba pozrieť, kto sa o to vôbec zaujímal. Či tam bol niekto z poslancov, ktorí sedeli v komisii. Ja ich na fotkách nevidím.

 13. o tento problém sa dlhodobo zaujímali poslanci Fačkovcová, Hanus, Dušan Irsák, Kurbelovci, komisia životného prostredia, novinári Majko a peter Sabo,

 14. A o tých, čo sa zaujímali, sa tuším zaujímal niekto, kto pre článok fotil. Lebo stredobodom jeho pozornosti bola skupinka na kontrole. Namiesto kôp bordelu, sú v článku publikované fotografie osôb na kontrole. 🤔 Zaujímalo by ma, akým právom niekto len tak šupne na internet do článku fotografie osôb a či vedeli, že ich fotografoval a či mal povolenie na zverejnenie. Veď tam nie sú len poslanci.

 15. Ak chce pani Červeňová v budúcich voľbách kandidovať na primátorku bolo by pre ňu asi lepšie, keby sa k ničomu nevyjadrovala.

 16. Treba pozvať najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Nech sa pozru na samosprávu mesta Sereď.

 17. Cervenova si chodi na zastupitelstvo ako keby isla na prehliadkove molo vymalovana jak strasidlo radsej keby sa venovala tomu za co je platena z nasich dani

 18. aj dnes tam stoja polske kamiony asi si čistia krajinu a sem na slovensko to vlačia treba tam poslat životne prostredie nech vyvedu dvosledky

 19. Trestno-pravna zodpovednosť poslanca samosprávy existuje. Hlasovať za špinavost je trestný čin.

 20. Anonym 14. januára 2021, 13:42 – kazdy poslanec sklada slub individualne ako obcan, hlasovanie prebieha individualne – len uznesenia su schvalovane urcitym poctom hlasov.

  Trestnopravna zodpovednost za nezakonne konanie bola a je aj u poslancov.

 21. Nie len trestnopravna zodpovednosť poslancov. Vie mi niekto vysvetliť na čo platíme oddelenie životného prostredia v Seredi?
  Bola by som zvedavá či aj poslanci by akceptovali takéhoto nájomcu na svojich súkromných pozemkoch.

  Firma ktorej mesto toto dovolilo nemá na tento bordel žiadne oprávnenie. Na základe čoho ona vykonáva tůto činnosť? Všetko načierno a zvážajú sem bordel z celej EU.

  Skúste si priniesť len stavebny materiál alebo drevo pred barák hneď sú u Vás policajti, že zaoberáte verejne priestranstvo….
  Banda jedna,
  Páni poslanci z komisie ćo tento bordel odklepli, sebareflexie a zákon plati aj pre Vás pani Judr. Č

 22. O nakladani s majetkom mesta ROZHODUJU POSLANCI.

  Schvalili poslanci MsZ SKLADOVANIE PLASTOVEHO ODPADU DOVAZANEHO do mesta zo zahranicia?

 23. Keď vám niekto v zahraničí, ponúkne peniaze za odvezenie plastového odpadu, nelegálne na slovensko napriklad do Serede. Peniaze sú zadarmo a odpad zaplatíme všetci. Je to indicia.

 24. Stale zostava otazka polozena VEREJNE: preco Mesto Sered po cele mesiace UCINNE NEKONA a dovoli na mestskom pozemku skladovat ODPAD dovazany zo zahranicia?

 25. Anonym 14. januára 2021, 15:46 – skusim este raz:

  – co KONKRETNE UROBILO MESTO SERED v zastupeni jeho statutarom Ing. Martinom Tomcanyim za poslednych povedzme 8 mesiacov preto, aby :

  – OKAMZITE ZAMEDZILO skladovaniu plastoveho odpadu na MESTSKOM POZEMKU
  – rozhodli poslanci MsZ o takomto nakladani s majetkom mesta?
  – kedze konanie spolocnosti ktora je v prenajme ma byt protizakonne, mestsky majetok ma byt vyuzivany v rozpore so zmluvou a navazanie odpadu je SYSTEMATICKE a trva do tejto chvile, podalo Mesto Sered trestne oznamenie na osobu zodpovednu za toto konanie?

  Ak primator a statutar mesta NEkonal, logicky mal na to dovod. Poslanci a obcania by sa mali primatora Tomcanyiho pytat, aky…

  – – –
  Legalnost samotneho dovozu je dalsi, ale iny problem.

 26. Pan Majko treba pozvať Jána Budaja nech sa pozrie na šafarov mesta Sereď. Majetok mesta Sereď, je v prvom rade majetok štátu a hlavny šéf je minister životného prostredia Ján Budaj. Treba mu pripraviť otazky a je to.

 27. Pani Slahuckova, autorka PR clanku a clenka vyberovej komisie!

  Dnesny den som vynimocne nestravil v studiu ci na rokovaniach, ale na vzduchu (zamerne nepisem cerstvom, lebo vdaka Vam komisia rozhodla, ze cerstvy vzduch uz pravdepodobne nebude ani v oblasti Maleho haja) dokumentovanim konania firmy (konatela), ktoremu ste umoznili dalej podnikat na mestskom pozemku a tym evidentne dalej zvlakat plastovy odpad v nekontrolovanom mnozstve do chraneneho uzemia v meste.

  Keby to nebolo tak neskutocne tragicke povedal by som si, ze nas chcete pobavit…

  O com pisem, najdete v nacrte tu:
  https://www.seredonline.sk/2021/01/14/prave-teraz-plastovy-odpad-zo-zahranicia-do-serede-vozia-kamiony-aj-dnes/

  V plnom vyhotoveni neskor, ked spracujeme video, v ktorom „pribeh“, charektery ludi a vyvoj celej kauzy prinesieme podrobnejsie.

  Pani Slahuckova, pod clankom skryvajucim sa za uvedenym linkom diskutujuci „Jozef“ dal do placu otazku:

  „Kde su teraz Mlada Sered, Priestor, ti, ktorym jedinym zalezi na svojom meste…?“

  Pokial su moje informacie spravne, Vy ste aktivna v KC Priestor, v peticii proti luzencu (inak spytajte sa, za akych podmienok som bol ochotny z menovanej aktivity ustupit a ci bol slub dodrzany) a pocul som, ze ste schopna enviro aktivistka.

  V jednej diskusii som ale cital nieco uplne ine.

  Pani Slahuckova, je pravda, ze ste nejako okolo druheho hlasovania v komisii prijali ponuknute pracovne miesto na MsU?

  O suvislostiach neskor…

  Teraz k veci. Nesnazim sa robit zavery podla informacii z pocutia, preto nepochybujem o tom, ze Vas svedomie enviro aktivistu donuti konat a Vasim najblizsim clankom v SN bude vyjadrenie verejneho pohorsenia nad systematickym dovozom zahranicneho plastoveho odpadu, ktory nechcu uz ani v Polsku a radsej zaplatia, aby sa ho zbavili…

  Nepochybujem o tom, ze v clanku vyjadrite aj VEREJNE POHORSENIE nad minimalne pol rocnym NEkonanim primatora a statutara mesta Tomcanyiho (nie je teraz nahodou on Vasim zamestnavatelom?), ktory mohol a nepochybne aj mal uz davno zjavne nelegalnemu skladovaniu odpadu na MESTSKOM POZEMKU zamedzit.

  Nezamedzil, namiesto toho Vy pracujete na MsU. Pripomeniem, ze po prvy raz ste ako clenka komisie hlasovali proti prenajmu pozemku predmetnej firme a po druhy raz ste napriek vedomosti o tomto konani (vozeni odpadu zo zahranicia) hlasovali ZA. To akoze vazne ?

  Urcite sa jedna o nahodu a nepochybujem o tom, ze prijmete moju ponuku na rozhovor s Vami, kde toto Vase konanie vysvetlite obcanom, ostatnym enviroaktivistom, obyvatelom mesta ktori sa Vam skladaju na vyplatu a vsetkym tym, ktori by snad mali nejake pochybnosti o Vasom charaktere.

  Zaroven svoju ponuku rozsirujem o dokumenaciu naskladnovania tychto sra*iek na mestsky pozemok, aby Vas dalsi clanok mohol byt dostatocne uderny a co do obsahu maximalne faktograficky.

  Pani Slahuckova, kontakt na mna urcite najdete. Prajem prijemny zbytok dna.

 28. Ak prislo tymto jeho nekonanim resp odsuhlasenim novej zmluvy ide o mozny trestny cin porusenia pri sprave cudzieho majetku. Policia to preto nedokumentuje?

 29. Kroslak je len saso, pajac, biely kon.bps ma niekto uplne iny. Su to cisty podvodnici a tunelari, pozrite si historiu bioplynky, len ju zadlzi a necha skrachovat. Majitel , resp konatel zostava a meni sa vzdy len nazov….
  tolko asi

 30. Nechapem ako mohla vyhrat tato spolocnost,ktora zanechala nemale dlhy viacerym podnikatelskym subjektom spomeniem komlex odpadova spol. Puste sady cca.120000€, taktiez tecom s.r.o cca.20000€, taktiez odpadova spol. Marius pedersen atd. Dalej nechcem ani menovat ! ? Je to vobec v tomto meste normalne ? Pan primator alebo komisia ktora tuto spol. Vybrala skuste nato odpovedat.

 31. aj keď boli upozornení v komisii na neserióznost krošláka aj na poprepletané firmy čo primátor nechal bačovat na našom pozemku hlasovali za novú zmluvu s krošlákom kramárová,červeňová a nová hovorkyňa mesta sláhučková.urobte si názor

 32. to nič nie je??? 28. januára 2021, 19:57 – nie je to o nazore, ale o nevyhnutnosti riadne vysetrit dovody TOLEROVANIA stavu primatorom, podporovania firmy financne z mestskych penazi po dlhe roky, napriek zmluve a napriek odmenam vyplatenym prednostovi Krajcovicovi, dovody hlasovania v komisii, dovody tlaku na komisiu, dovody neprevzatia majetku mesta od najom konciacej firmy a sposob odovzdania majetku novemu pravnemu subjektu. A vela dalsieho…

  Zodpovedne osoby sa musia konecne ZODPOVEDAT za svoje kroky, za konanie, ale aj NEkonanie tam, kde konat mali a to plati aj o POSLANCOCH MsZ, ktori akosi casto vedia kedy, za co a ako zahlasovat a kedy svojim hlasovanim dokonca zakryt nezakonny stav v nie jednej veci.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články