Zjednodušenie podmienok pre živnostníkov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR |MM| Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila novelu Živnostenského zákona, ktorá prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov.

  • Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez REGOB, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať
  • Vypúšťame povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory
  • Predlžujeme lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne a to až do 15 dní, doteraz musel podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia
  • Skracujeme lehoty na preukázanie odbornej praxe v prípade remeselných a vybraných viazaných živností, ako aj lehotu na pozastavenie živnosti zo 6 mesiacov na 1 mesiac, zároveň predlžujeme maximálnu lehotu pozastavenia živnosti z 3 na 4 roky.

Súčasťou tejto novely je aj novelizácia zákona o obecnom zriadení. V ňom upresňujeme znenie ustanovenia, ktoré splnomocňuje obce na vydávanie všeobecne záväzných nariadení – určenie času predaja v obchode, ako aj času prevádzky služieb na svojom území. Tak aby bolo jednoznačné, že obec nemôže nad rámec oprávnení ukladať podnikateľom dodatočné povinnosti. Táto úprava reaguje na negatívne skúsenosti podnikateľov z praxe, ktorí boli zo strany obcí nadmerne zaťažovaní oznamovacími povinnosťami súvisiacimi s časom predaja a prevádzky služieb.

Novela prináša aj úlohu pre všetky ústredné orgány štátnej správy prehodnotiť obsah a rozsah remeselných a viazaných živností v termíne do konca marca 2021. Následne predložiť ministerstvu vnútra konkrétne návrhy, ktorých cieľom by malo byť zníženie počtu týchto živností, resp. zmiernenie podmienok na podnikanie v rámci nich.

Účinnosť novely živnostenského zákona navrhujeme od 1. júla 2021.

- Inzercia -
  1. Bratranec je živnostník – obkladač… hovorí že keby zákazníkovi neučtuje 20€/m2 tak sa to ani neoplatí…

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články