Správne rozhodnutie pre Rozhodovanie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V ťažkej situácii súčasného vzdelávania, kedy sa celý vyučovací proces preniesol do virtuálneho sveta, je zložité nachádzať spôsoby, ako žiakov zaujať,  rozšíriť ich obzory a podnietiť osobnostný rozvoj. Vplyv pedagóga je minimalizovaný na pohľad z obrazovky a snažiť sa o všestranný rozvoj žiaka je priam nadľudský výkon. Pomocnú ruku v tejto situácii ponúka nezisková organizácia Post Bellum. Šikovní lektori navštívili našu školu už viackrát, vždy obohatili vyučovací proces o zážitkové formy vyučovania, ktorými žiakom unikátnym spôsobom sprostredkovali udalosti čias minulých s prepojením na súčasnosť.  Ani v tejto ťažkej situácii sa nevzdali a aj oni  preniesli svoje aktivity do virtuálneho sveta a začali so žiakmi pracovať. Ukázalo sa, že tento spôsob je tiež správna cesta, ako deti zaujať, poučiť a pomôcť im orientovať sa v spleti rôznych názorov šíriacich sa médiami.

Online workshop Rozhodovanie ponúka formou zážitkového vyučovania pohľad na  témy nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. Žiaci deviateho ročníka si „prežili“ postupnú premenu spoločenskej atmosféry v tridsiatych rokoch 20.storočia na Slovensku. Dokázali pochopiť, ako sa zmenil život ich rovesníčky Evy, dievčaťa židovského pôvodu, ktoré sa prestalo cítiť bezpečne vo svojej krajine a bolo nútené riešiť otázku opustenia svojho domova. Prostredníctvom hrania rolí sa vžili do spôsobov myslenia predstaviteľov politických strán i obyčajných ľudí. V závere workshopu s lektormi viedli diskusiu, vyjadrili sa nielen k zážitkom, ktoré získali počas týchto aktivít, ale i k tomu, ako ich workshop ovplyvnil, aký má pre nich prínos. Dokázali oceniť, že prostredníctvom takýchto workshopov si dokážu lepšie predstaviť minulosť a konštruktívne ju prepojiť so súčasnosťou.

Workshop však ocenili i učitelia. Počas celého konania boli prítomní, sledovali dianie a dokonca sa i oni sami mnohému priučili. Môžu len potvrdiť, že samotný workshop je veľkým prínosom v čase dištančného vzdelávania nielen z hľadiska vzdelávacieho, ale i socializačného. Celý totiž pôsobí ako živý, veľmi dynamický proces, počas ktorého žiaci prestanú vnímať čas a plne sa sústredia na vybrané činnosti. Sú doňho aktívne zapojení, pracujú s informáciami, vymýšľajú, kombinujú, pracujú v skupinách, prezentujú výsledky svojej práce. Všetky tieto aktivity tak smerujú nielen k rozšíreniu a prehĺbeniu obsahovej stránky vzdelávania, ale i k vzájomnej spolupráci,  podpore pozitívnej klímy v triede a rozvoju emočnej a sociálnej inteligencie.

Veríme, že workshop Post Bellum nie je posledný na našej škole a ten najbližší už budeme môcť realizovať naživo.

Daria Braunová

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články