Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi už vo štvrtok

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 17.9.2020

 

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

17. septembra 2020 o 8,00 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu MsZ
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                        /primátor mesta/
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavnej kontrolórky  /hlavná kontrolórka/

A.   Správa o kontrole plnenia uznesení

B.   Správy z vykonaných kontrol

6.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení  /prednosta MsÚ/

7.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, v znení neskorších nariadení    /prednosta MsÚ/

8.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1991 o zriadení MsP a ktorým sa ruší VZN č. 11/2013 o ďalších výstrojových súčiastkach príslušníkov MsP Sereď a VZN č. 5/2008 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Sereď       /náčelník MsP/

9.     Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď  /prednosta MsÚ/

10.   Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2020  /riaditeľ DK/

11.  Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 /riaditelia škôl/

 1. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď    /vedúca finančného oddelenia/

A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2020

B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2020

 1. Príprava a realizácia projektov   /projektový manager/

A.  Informácia o projekte MŠ Komenského „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

B.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

 1. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020    /prednosta MsÚ/
 2. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023  /prednosta MsÚ/
 3. Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“    /vedúca odd. ÚP a SP/
 4. Nakladanie s majetkom mesta Sereď   /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.     Nájom majetku mesta

1.     Pozemok na Podzámskej ul.

2.     Pozemok na Čepeňskej ulici – pod garážou

3.     Pozemok na Čepeňskej ulici – pod garážou

4.     Výsledok OVS – kaštieľ – návrh ďalšieho nakladania s majetkom mesta

5.     Odpustenie úhrady nájomného za apríl a máj 2020 – Športová hala Relax

B.     Zámer nájmu majetku mesta

1.     Pozemok na v k.ú. Stredný Čepeň

2.     Pozemok na Novomestskej ul. – BAU-TRADE SK

C.     Zriadenie vecného bremena – Pozemok na Cukrovarskej ulici

 

 1. Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď  /vedúci odd. rozvoja mesta/
 1. Záver

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

zdroj: sered.sk
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články