ISSN 1337-8481

Veľký manuál k zápisu prvákov do základných škôl

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. 2020 fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1.ročníka ZŠ. Zápis sa týka aj detí, ktoré majú odklad plnenia školskej dochádzky, teda v aktuálnom školskom roku do 1.ročníka nenastúpia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zápis budúcich prvákov bude konať bez osobnej prítomnosti detí.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na ZŠ Juraja Fándlyho:

-zákonný zástupca v danom termíne (24.4.2020 – 30.4.2020) vyplňte elektronickú prihlášku https://zsjfandlyhosered.edupage.org/register/
-rodičia (zákonní zástupcovia), ktorí prihlášku vyplnili v predstihu, zašlú potvrdzovací email na zastupca1@zsjfsered.sk . Uvedú v ňom meno a kód prihlášky dieťaťa, ktoré zapísali.
-rodičia, ktorí nemajú možnosť vykonať zápis elektronicky, si v čase zápisu (24.4.2020 – 30.4.2020) môžu zobrať vytlačenú prihlášku pri hlavnom vchode školy. Vyplnenú a podpísanú ju vhodia do školskej poštovej schránky.
-zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr však do 15.júna 2020.
-ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky https://zsjfandlyhosered.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie , nemusí k žiadosti doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
-overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na ZŠ J.A.Komenského:

-zákonný zástupca v termíne od 24.4.2020 do 30.4.2020 vyplní elektronickú prihlášku do školy. Elektronická prihláška sa nachádza v časti Prihláška do školy
https://zskomsered.edupage.org
– alebo vyplní papierovú prihlášku. Tú nájdete v časti Prihláška do školy a môžete ju po vyplnení vhodiť do poštovej schránky na školskej bráne. Ak nemáte možnosť vytlačiť si papierovú prihlášku, môžete si ju vyzdvihnúť od 24.4.2020 do 30.4.2020 (mimo víkendu) v čase od 9:00 h do 11:00 h na recepcii školy a následne odovzdať. Vstup do školy je podmienený dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ak ste elektronickú prihlášku vypísali pred uvedeným termínom, bude Vás kontaktovať v čase zápisu zástupkyňa riaditeľky pre 1 stupeň (zastupkyna1@zskomsered.sk).

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. K overeniu údajov poskytnutých v prihláške (elektronickej alebo papierovej) škola vyzve zákonných zástupcov do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ak máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, vzdelávanie dieťaťa doma, vzdelávanie dieťaťa v zahraničí je potrebné to uviesť v prihláške v časti poznámka. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, žiadosť o domáce vzdelávanie či štúdium v zahraničí (dokumenty sa nachádzajú v časti Prihláška do školy) odovzdáte osobne po obnovení vyučovania v škole spolu s príslušnými dokladmi.

V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nebue mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Usmernenie k prevedeniu zápisu žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda:

-zákonný zástupca môže dieťa zapísať prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na stránke školy https://czssered.edupage.org
– zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou, (tlačivá nájdete v záložke “Dokumentácia k zápisu”)
-osobným odovzdaním prihlášky v termíne 24. 4. – 28. 4. 2020 od 8,00 – 12,30 hod. na riaditeľstve školy. Vstup do budovy len s ochrannými prostriedkami na ústach a nose (rúško, šál, respirátor) a s dodržaním ostatných hygienických opatrení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články